Analizy i badania

W 2016 roku nastąpiło wyhamowanie wzrostu branży budowlanej w Polsce

<p style="text-align: justify;">W pierwszej połowie tego roku przychody 11 największych spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie były o 2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Ich średnia marża ze sprzedaży wzrosła do poziomu 9,4 proc. (w 2015 r. 7,84 proc.). W 2015 roku przychody największych 15 firm budowlanych w Polsce wzrosły rok do roku o 8,2 proc. Mimo tych dobrych wyników finansowych eksperci firmy doradczej Deloitte przestrzegają, że w tym roku jest już widoczne wyhamowanie produkcji budowlanej, które może skutkować spiętrzeniem robót w latach następnych. Obecna sytuacja w sektorze budowlanym związana jest z przesunięciem kluczowych projektów infrastrukturalnych, w tym w szczególności w kolejnictwie, realizowanych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej na rok 2017 i 2018.</p>

>

Branża budowlana w Polsce przeżyła w roku 2014 lekkie ożywienie po okresie spadku w latach 2012-2013. W ubiegłym roku wzrost sektora wyniósł 2,9 proc. w cenach stałych (wzrost w cenach bież?cych wyniósł symboliczne 0,13 proc.).

Z analizy przygotowanej przez Deloitte wynika, że w 2015 roku ł?czne przychody piętnastu największych spółek wzrosły o blisko 2,3 mld zł, co stanowi ponad 8,2 proc. wzrost rok do roku. Było to skorelowane z lepszym wynikiem zarówno na poziomie działalności operacyjnej, jak i na poziomie wyniku netto.  „Po raz pierwszy wszystkie podmioty tworz?ce poprzedni ranking, znalazły się w nim również w kolejnym roku. Podobnie jak poprzednio czołówka pozostała bez zmian. Tegoroczne zestawienie ponownie otwiera Grupa Skanska, uzyskuj?c przychody na poziomie 5,5 mld zł, o 8,4 proc. więcej niż w 2014 roku”  – mówi  Maciej Krasoń, Partner, Lider Sektora Nieruchomości i Budownictwa w Deloitte Polska. Na drugim miejscu znalazła się Grupa Budimex, kontrolowana przez hiszpański Ferrovial, z przychodami sięgaj?cymi 5,1 mld zł, co stanowi wzrost o 3,7 proc. rok do roku. Trzeci jest austriacki Strabag, który zanotował wzrost przychodów o 22 proc. w stosunku do poprzedniego roku do poziomu 3,8 mld zł. Średnia przychodów dla największych podmiotów w 2015 nie osi?gnęła jeszcze poziomu obserwowanego w 2011 roku, w którym był on zwi?zany z dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi prowadzonymi w Polsce przed EURO 2012 oraz z kumulacj? pierwszej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

W roku 2015 inwestorzy odzyskali zaufanie do indeksu WIG Budownictwo (WIG BUD). Rok do roku nast?pił jego wzrost o około 30 proc., podczas gdy główny indeks WIG zakończył rok 2015 na poziomie o ok. 10 proc. gorszym w porównaniu do końca 2014 roku.

Kapitalizacja jedenastu największych spółek budowlanych notowanych na warszawskim parkiecie na koniec ubiegłego roku wyniosła 8,3 mld zł i  wzrosła w stosunku do wartości z końca grudnia 2014 roku o  2,2 mld zł (wzrost o 36 proc.). „Wyniki sektora budowlanego na GPW zależ? przede wszystkim od Budimex, którego udział w kapitalizacji największych spółek z tego sektora notowanych na GPW i ujętych równocześnie w rankingu największych spółek budowlanych Deloitte wynosi prawie 60 proc.” –  mówi  Łukasz Michorowski,  Dyrektor w Dziale Audytu Deloitte.

W pierwszym półroczu 2016 roku spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zanotowały nieznaczny, dwu procentowy, wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do tego samego okresu w 2015 roku. Dane wynikaj?ce z przychodów oraz wysokiej marży ze sprzedaży nie przełożyły się jednak na wartość akcji. Ł?czna kapitalizacja prezentowanych spółek na dzień 30 czerwca 2016 spadła w stosunku do końca grudnia 2015 roku o ponad 14 proc. (spadek byłby o 5 proc. wyższy po wył?czeniu z analizy Budimex) niemniej trend ten uległ odwróceniu i indeks WIG Budownictwo na dzień 30 września 2016 roku zbliżył się do poziomu notowanego na koniec 2015 roku.

Jak zauważaj? eksperci Deloitte, w 2016 roku widoczne jest wyhamowanie produkcji budowlanej. Jest to zwi?zane z przesunięciem kluczowych projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej.  „Efekty opóźnień w przetargach widać na podstawie danych GUS. W sierpniu bież?cego roku odnotowano spadek produkcji budowlano-montażowej o 20,5 proc. w cenach stałych. W  całym okresie styczeń-sierpień 2016 r. produkcja była również niższa niż przed rokiem o 14,9 proc. w  cenach stałych. Przesunięcie kluczowych inwestycji może spowodować wyhamowanie sektora również w  2017 roku, a pierwsze przychody z aktualnie tocz?cych się przetargów, w ramach nowej perspektywy, firmy budowlane odnotuj? dopiero w drugiej połowie 2018 roku”  – mówi  Patryk Darowski, Wicedyrektor w  Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Nie najlepsz? kondycję w branży budowlanej potwierdzaj? najnowsze dane o upadłości przedsiębiorstw. Po trzech kolejnych latach spadku liczby upadłości w pierwszej połowie 2016 roku nast?pił wzrost upadłości o 8 proc. Jest to jednak tylko 5 podmiotów więcej i nie musi ten fakt determinować całego 2016 roku. Opóźnienia w ogłaszaniu dużych przetargów infrastrukturalnych w roku 2016 negatywnie wpływaj? na bież?c? sytuację w branży budowlanej. Mimo to w pierwszych miesi?cach 2016 r. nast?pił wzrost średnich płac w budownictwie. Prognozuje się również wzrost zapotrzebowania na siłę robocz?, między innymi ze względu na oczekiwania co do realizacji projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. W I poł. 2016 r. w sektorze budowlanym nast?piło zatrzymanie tendencji spadkowej w liczbie zatrudnionych, utrzymuj?cej się od 2012 r. Według danych GUS średnie zatrudnienie w I półroczu 2016 r. wzrosło o 0,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim, podczas kiedy jeszcze w  I  kwartale tego roku zaobserwowano spadek o 0,3 rok do roku.

Kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji budownictwa infrastrukturalnego w Polsce w kolejnych latach będzie miał napływ funduszy unijnych. Alokacja europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych dla Polski na lata 2014-2020 wynosi 86,6 mld euro, z czego do maja 2016 roku Unia Europejska wypłaciła 0,8 mld euro, co odpowiada 0,9 proc. całkowitej ich sumy.

Przedstawiciele największych spółek budowlanych dostrzegaj? szanse zwi?zane z now? perspektyw? finansow? UE, ale maj? również obawy wynikaj?ce z obserwowanych opóźnień w ogłaszaniu przetargów i finalizowaniu ogłoszonych już postępowań przetargowych.

Oprócz presji cenowej obserwowanym zjawiskiem w postępowaniach przetargowych jest coraz większa konkurencyjność. Obecnie w przetargach bierze udział średnio dwa razy więcej oferentów niż w  poprzednich latach, a ponadto zgłaszaj? się także firmy z krajów Europy Zachodniej, dotychczas nieobecne na polskim rynku. Przedstawiciele spółek budowlanych pozytywnie patrz? natomiast na zapowiedziane zmiany w postępowaniach przetargowych. Kluczow? zmian? ma być ograniczenie wagi kryterium ceny do maksimum 60 proc.

Przedstawiciele spółek budowlanych pozytywnie patrz? natomiast na zmiany zapowiedziane w  postępowaniach przetargowych.  "Istotn? zmian? jest ograniczenie wagi kryterium ceny do maksimum 60 proc. Wszystko będzie jednak zależeć od tego, jakie kryteria pozacenowe zostan? wprowadzone i na ile będ? mierzalne”  – mówi  Patryk Darowski. Jako pozytywny przykład eksperci podaj? model skandynawski, w którym dominuj?c? zasad? jest wybór ofert korzystnych ekonomicznie. Na tę kategorię składaj? się takie czynniki, jak czas dostawy, warunki płatności, warunki dostawy, aspekty społeczne, polityka środowiskowa, czy jakość.

„Najtrudniejsza sytuacja jest w budownictwie infrastrukturalnym, uzależnionym od finansowania publicznego i decyzji na szczeblu rz?dowym. Spowolnienie w tym segmencie może wpłyn?ć na zakończenie trwaj?cego od dwóch kolejnych lat wzrostu branży budowlanej. Kluczowym wyzwaniem dla sektora na najbliższy rok jest przetrwanie tymczasowego spowolnienia w dużych inwestycjach infrastrukturalnych, który jest zwi?zany z rozpoczęciem nowej perspektywy unijnej 2014-2020 oraz aktualizacj? istniej?cych programów budownictwa w zakresie dróg i kolei”  – podsumowuje  Maciej Krasoń.

Polskie spółki budowlane 2016 - Tabela

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!