Analizy i badania

W 2015 r. liczba rejestracji samochodów osobowych w Polsce wzrosła o 8%

<p lang="en-GB" align="justify"><strong>Od października do grudnia 2015 roku w Polsce zarejestrowano 96,7 tys. nowych samochodów osobowych, 3,4 tys. motocykli, 5,4 tys. motorowerów, 16,3 tys. samochodów dostawczych oraz 6,8 tys. ciężarowych. Dobre wyniki w czwartym kwartale są zwieńczeniem udanego roku dla branży motoryzacyjnej. W 2015 rejestracje wzrosły we wszystkich segmentach pojazdów z wyjątkiem motorowerów. Dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – w 2015 roku zarejestrowano ich o blisko 42% więcej, niż w roku poprzednim. Po raz kolejny dobre wyniki wypracowały także ulokowane w Polsce fabryki motoryzacyjne. Łącznie wyprodukowano ponad 661 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 11,3% w stosunku do 2014 roku. </strong></p>

>

Samochody osobowe – spadek zakupów indywidualnych, dobre wyniki dzięki klientom instytucjonalnym

W IV kwartale 2015 roku zarejestrowano w Polsce 96,7 tys. nowych samochodów osobowych, tj. o 14 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ogółem w 2015 roku liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wyniosła 355 tys., co oznacza wzrost o 8,3%. Ten wynik rynek zawdzięcza jednak wył?cznie nabywcom instytucjonalnym – ich rejestracje zwiększyły się o 15% r/r, podczas gdy rejestracje klientów indywidualnych (osób prywatnych i prowadz?cych działalność gospodarcz?) zmalały o 2,3%.

Co prawda w IV kwartale nast?pił nieznaczny wzrost liczby rejestracji nabywców indywidualnych, nie skompensował on jednak spadków w poprzednich trzech kwartałach. Tymczasem firmy i instytucje odpowiadaj? już za prawie dwie trzecie zakupów na rynku samochodów osobowych w Polsce. Nie jest więc zaskoczeniem, że w 2015 roku rekordowy wzrost odnotowały marki premium, ciesz?ce się dużym zainteresowaniem ze strony nabywców instytucjonalnych. Rejestracje w tym segmencie wzrosły o blisko 20% w stosunku do roku 2014, podczas gdy liczba rejestracji w segmencie marek popularnych zwiększyła się o 7% – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

W 2015 roku najbardziej wzrósł popyt na samochody sportowe i cabrio (28,2% r/r), duże SUV-y i crossovery (19,9% r/r) oraz samochody z segmentu E (16,0% r/r).

Warto zwrócić uwagę na dynamikę w trzech najważniejszych segmentach pod względem wolumenu sprzedaży, stanowi?cych ł?cznie ponad 70% polskiego rynku nowych samochodów osobowych. W 2015 r. widoczny był tutaj stabilny rozwój – w segmencie C. Liczba rejestracji wzrosła o 5,9% do 106,6 tys., w przypadku małych i średnich SUV-ów oraz crossoverów – o 13,4% do 78,2 tys., a w segmencie B – o 11,4% do 66,3 tys. –mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

W 2015 roku zarejestrowano 5  674 samochody osobowe z napędami alternatywnymi (głównie hybrydowymi), co oznacza wzrost o 41,9% w stosunku do poprzedniego roku. Wci?ż znacznie więcej aut z napędem alternatywnym kupuj? klienci instytucjonalni niż prywatni, chociaż w 2015 roku dynamika w segmencie klientów indywidualnych była znacznie wyższa.

Rekordowa sprzedaż nowych motocykli

Rok 2015 był rekordowy pod względem sprzedaży nowych motocykli. Liczba rejestracji wyniosła 23,9 tys., a więc prawie tyle samo co suma wszystkich rejestracji z poprzednich 3 lat. W samym IV kwartale zarejestrowano 3 441 nowych motocykli, 1 910 sztuk więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.

Na dobry wynik wpłynęło wprowadzenie w sierpniu 2014 roku możliwości prowadzenia jednośladów o pojemności do 125 cm3 przez osoby posiadaj?ce prawo jazdy kat. B, co przełożyło się na zwielokrotnienie sprzedaży dużych skuterów i małych motocykli typu street. W efekcie udział rynkowy tego typu modeli wzrósł gwałtownie kosztem większych motocykli –mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Rosn?ce zainteresowanie motocyklami o małych pojemnościach przełożyło się na pogłębienie spadku na rynku motorowerów, jedynego segmentu pojazdów, który w 2015 roku odnotował mniejsz? liczbę rejestracji niż w roku poprzednim. Ł?cznie zarejestrowano 30,4 tys. nowych motorowerów, co oznacza spadek o 25,3%.

Samochody użytkowe – trend wzrostowy utrzymuje się

Dobre wyniki w IV kwartale 2015 roku potwierdziły tendencję wzrostow? na rynku samochodów użytkowych, widoczn? w pierwszych trzech kwartałach. We wszystkich segmentach odnotowano najwyższy poziom rejestracji od siedmiu lat. Ogółem w 2015 roku zarejestrowano 53,3 tys. nowych samochodów dostawczych (o DMC<=3,5t), czyli o 16,9% więcej niż rok wcześniej. W segmencie samochodów ciężarowych o DMC>3,5t zarejestrowano 22,4 tys. pojazdów, co oznacza wzrost o 26,6% r/r. Rynek nowych autobusów wzrósł z kolei o ponad 18,1% r/r – w tym segmencie zarejestrowano aż 1 739 pojazdów. Dobra koniunktura na rynku samochodów ciężarowych przełożyła się także na wzrost sprzedaży w segmencie przyczep i naczep. W skali całego roku liczba rejestracji wyniosła 19,1 tys. i była o 15,7% większa niż w 2014 roku.

Produkcja samochodów osobowych i użytkowych na plusie

W 2015 roku wyprodukowano w Polsce 660,6 tys. pojazdów silnikowych – o 11,3% więcej niż rok wcześniej. Po kilkuletnim okresie spadków fabryki motoryzacyjne ulokowane w Polsce odnotowały wzrost produkcji samochodów osobowych o 13,1% do poziomu 534,7 tys.

Produkcja samochodów osobowych w Polsce pozostaje wci?ż daleko od poziomu z 2008 roku, ale wzrost odnotowany we wszystkich kwartałach 2015 roku jest bardzo dobrym sygnałem. Optymistyczne jest to, że rynek sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce rośnie już trzeci rok z rzędu. Od dłuższego czasu obserwujemy również ożywienie na rynku samochodów osobowych w UE, w 2015 roku liczba rejestracji zwiększyła się na niemal wszystkich najważniejszych rynkach. W efekcie rośnie produkcja europejskich fabryk, w tym także polskich, których produkcja w znakomitej większości przeznaczona jest na eksport – komentuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Nieco słabsz? dynamikę niż w poprzednich latach odnotowano w przypadku produkcji samochodów dostawczych i ciężarowych. W 2015 roku polskie fabryki opuściło 120,9 tys. pojazdów tego typu, co oznacza wzrost o 4,4%. Nieznaczny spadek produkcji widoczny jest w segmencie autobusów, ł?cznie wyprodukowano 4,96 tys. sztuk tj. 1,3% mniej niż w roku poprzednim.

Analizuj?c rozwój branży i rynku motoryzacyjnego w ci?gu ostatnich dwóch lat widać kilka kluczowych trendów. W przypadku samochodów osobowych obserwujemy rosn?c? rolę nabywców instytucjonalnych. Wzrost liczby rejestracji nowych pojazdów nast?pił dzięki firmom i instytucjom, tymczasem w segmencie klientów indywidualnych widoczna jest stagnacja a nawet lekki spadek. Przekłada się to na bardzo wysok? dynamik? w segmencie premium, który jest tradycyjnie zdominowany przez nabywców instytucjonalnych. Patrz?c na rynek nowych samochodów osobowych, warto zwrócić również uwagę na gwałtowny wzrost znaczenia alternatywnych źródeł napędów, zakładamy, że w najbliższych latach utrzyma się wysoka dynamika w tym segmencie - podsumowuje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.

Dobra koniunktura widoczna jest także w segmentach samochodów dostawczych i ciężarowych, co jest też skutkiem ożywienia ogólnogospodarczego i świadczy o większych inwestycjach firm w Polsce. Z kolei dobre wyniki odnotowane przez fabryki motoryzacyjne w Polsce świadcz? o stopniowym ożywieniu europejskiego rynku motoryzacyjnego. Obserwujemy wzrost sprzedaży nowych samochodów na wielu kluczowych rynkach europejskich, dlatego rozwijaj? się zarówno produkcja polskich fabryk, jak i eksport motoryzacyjny z Polski –podsumowuje Jakub Faryś, Prezes Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Pełn? wersję raportu można otrzymać poprzez zgłoszenie zainteresowania na adres:
biuroprasowe(@)kpmg.pl oraz anna.materzok(@)pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Raport kwartalny PZPM i KPMG w Polsce „Branża motoryzacyjna”, Edycja Q1/2016 należy do serii raportów kwartalnych, których celem jest przedstawienie bież?cych trendów w branży motoryzacyjnej w Polsce, rozumianej zarówno jako rynek motoryzacyjny, jak i produkcja przemysłowa oraz motoryzacyjne usługi finansowe. Analiza oparta jest o najnowsze dostępne dane rejestracyjne, statystyczne i rynkowe. Publikacja jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz KPMG w Polsce.

O PZPM:

Polski Zwi?zek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największ? polsk? organizacj? pracodawców branży motoryzacyjnej, skupiaj?c? producentów oraz przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów w Polsce i firm zabudowuj?cych oraz nadwoziowych, reprezentuj?cych 67 marek.Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacj? zapraszan? przez rz?d do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotycz?cych motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rz?dowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniekpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Monika Muracka, e-mail: mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734  160  177
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602  475  701
Anna Materzok, e-mail: anna.materzok(@)pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608  666 124

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!