Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

V konferencja Finansów Komunalnych - Samodzielność finansowa jst czy międzysamorządowa redystrybucja dochodów?

<p style="text-align: justify;">23-24 września 2013 r., Warszawianka Centrum Kongresowe Hotel Wellness &amp; SPA **** , Jachranka 77, Serock. Konferencja Finansów Komunalnych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer Polska, wydawcę miesięcznika Regionalnych Izb Obrachunkowych "Finanse Komunalne", w trakcie którego samorządowcy - skarbnicy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, dyrektorzy wydziałów finansowych i budżetowych, przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych i naukowcy dyskutują na temat ustroju i finansów samorządowych.</p>

>

Inicjatywa ta to swoiste trójstronne forum dyskusji, poprzez które realizujemy misję wspierania informacyjnego i merytorycznego Polski samorz?dnej. Cykliczność tej konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się jednym z ważniejszych wydarzeń poświęconych finansom komunalnym w Polsce.

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji jest samodzielność finansowa JST. Zgodnie z konstytucyjn? zasad? adekwatności jednostki samorz?du powinny dysponować dochodami pozwalaj?cymi na realizowanie zadań własnych oraz w sposób autonomiczny decydować o wydatkach. Niestety rzeczywistość, w jakiej funkcjonuj? samorz?dy dalece odbiega od realiów konstytucyjnych. Na przestrzeni 23 lat funkcjonowania samorz?du zmianom uległa struktura oraz efektywność źródeł finansowania. Wprowadzone zmiany w systemie finansów publicznych spowodowały regres autonomii finansów samorz?dowych powoduj?c redukcję dochodów własnych na rzecz uzależnienia od dotacji rz?dowych. Podczas tego okresu obserwujemy jak delegowanie na samorz?dy coraz większej liczby zadań, przy jednoczesnym niewystarczaj?cym finansowaniu ich realizacji, wpływa negatywnie na kondycję samorz?dów. Sytuacja ta powoduje, że aktywne kształtowanie polityki rozwoju własnego regionu stanowi dla większości jednostek olbrzymie wyzwanie.

W ci?gu dwóch dni trwania konferencji odbęd? się cztery sesje tematyczne:

• Samodzielność finansowa

• Kształt systemu podatkowego

• Indywidualny wskaźnik zadłużenia – przewidywane problemy wdrażania w samorz?dach i możliwe zmiany regulacji prawnych

• Partnerstwo publiczno-prywatne – wpływ projektów PPP na dług i deficyt jst

w trakcie, których wspólnie zastanowimy się nad kierunkiem zmian oraz nad tym, jakie instrumenty ochrony samodzielności finansowej powinny zostać wprowadzone do polskiego systemu prawa finansów publicznych.

Szczegółowe informacje znajd? Państwo na stronie: http://konferencja.lex.pl/finansepubliczne/

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Agnieszka Rożko
Kierownik działu szkoleń i konferencji
Segment Prawo i Administracja
Wolters Kluwer Polska S. A.
ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa
tel. (022) 535 83 23
fax (022) 535 81 34
e-mail: arozko(@)wolterskluwer.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!