Analizy i badania

Utrzymuje się zapaść w inwestycjach publicznych

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w sierpniu o 20,5% r/r wobec spadku o 18,8% w lipcu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 5,5% w porównaniu z lipcem.</p>

>

Pogłębienie spadku produkcji jest dużym zaskoczeniem w kontekście silnego wsparcia dla produkcji w postaci korzystnych efektów kalendarzowych. Słabe wyniki w budownictwie można tylko częściowo tłumaczyć wpływem efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy w kategorii "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej”. Dalszy spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej stanowi ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II poł. br. nast?pi stopniowa odbudowa inwestycji publicznych (coraz większe wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020). Naszym zdaniem roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostan? ujemne do końca br. Optymistycznym sygnałem s? natomiast opublikowane dzisiaj przez GUS dane dotycz?ce budownictwa mieszkaniowego. Zwiększenie dynamik rozpoczętych budów domów (6,8% r/r w sierpniu wobec -1,3% w lipcu) oraz pozwoleń na budowę (23,3% r/r wobec 5,4%) wskazuje, że w kolejnych miesi?cach budownictwo mieszkaniowe będzie czynnikiem częściowo kompensuj?cym zapaść w inwestycjach infrastrukturalnych.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!