Analizy i badania

Utrzymuje się nierównowaga na rynku mleka

<p style="text-align: justify;">Na światowym rynku mleka utrzymuje się silna nierównowaga pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego a cenami produktów białkowych. W naszej ocenie tak gwałtowny wzrost cen tłuszczu mlecznego względem pozostałych produktów trudno w całości przypisywać nagłym zmianom w trendach konsumpcyjnych, znajdujących odzwierciedlenie w większym spożyciu tłuszczów zwierzęcych kosztem roślinnych.</p>

>

Zgodnie z szacunkami FAO-OECD światowe spożycie masła w 2016 r. zwiększyło się o 2,6%, a jego wzrost był spójny ze średniookresowym trendem. Co więcej, uwzględniaj?c wysok? elastyczność cenow? popytu na masło (gdy jego cena rośnie jego konsumpcja spada ze względu na duż? dostępność substytutów) tempo wzrostu jego spożycia w 2017 r. najprawdopodobniej wyraźnie się obniży. Częściowo nieproporcjonalny wzrost cen masła względem pozostałych produktów mlecznych wynika ze znacz?cych zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) utrzymywanych przez Komisję Europejsk? (stanowi? one ok. 20% jego światowego eksportu), które poprzez negatywny wpływ na rynek OMP zniechęcały do produkcji masła. Bior?c jednak pod uwagę obecne ceny masła czynnik ten ma coraz mniejsze znaczenie. W efekcie podtrzymujemy, że nieproporcjonalny wzrost cen masła ma w znacznym stopniu charakter spekulacyjny.

W ostatnich miesi?cach doszło do wyraźnego wzrostu produkcji mleka wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie (w UE, w Nowej Zelandii, USA, Australii oraz Argentynie). Obecnie kluczowa dla rynku jest przede wszystkim sytuacja w Nowej Zelandii, będ?cej największym eksporterem masła, w której szczyt sezonu przypadnie na październik. Napływaj?ce dane wskazuj? na bardzo dobry pocz?tek sezonu w tym kraju i pozwalaj? oczekiwać, że silny wzrost produkcji utrzyma się w najbliższych miesi?cach.

Wielkość chińskiego importu produktów mlecznych w okresie od stycznia do lipca br. zwiększyła się o 7,3% r/r wobec wzrostu o 20,4% w całym 2016 r. Dane wskazuj? tym samym na wyraźne zwiększenie tempa wzrostu chińskiego popytu na produkty mleczne na w ostatnich miesi?cach po słabym pocz?tku roku. Nieznaczne przyspieszenie tempa wzrostu importu zaobserwowano w ostatnich miesi?cach również wśród innych znacz?cych importerów produktów mlecznych takich jak Meksyk, Japonia oraz Rosja.

Wzrost dynamiki światowego popytu na produkty mleczne w ostatnich miesi?cach przy nieco wolniejszej od naszych oczekiwań odbudowie produkcji mleka w UE skłoniło nas do rewizji naszego scenariusza dla światowego rynku mleka. Choć podtrzymujemy, że w III kw. rynek mleka osi?gn?ł szczyt wzrostowej fazy cyklu, spadek cen produktów mlecznych, w szczególności masła nast?pi najprawdopodobniej dopiero w IV kw. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? warunki agrometeorologiczne w Nowej Zelandii oraz przyszłość zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku utrzymywanych przez Komisję Europejsk?. W efekcie, uwzględniaj?c krajowy wzorzec sezonowości prognozujemy, że na koniec 2017 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 150 zł/hl, a na koniec 2018 r. ok. 130 zł/hl.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!