Analizy i badania

Utrzymuje się dobra koniunktura w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w sierpniu do 55,8 pkt. z 55,7 pkt. w lipcu. </p>

>

Tym samym kształtuje się on tylko nieznacznie poniżej odnotowanej w kwietniu i maju swojej najwyższej od 6 lat wartości (56,8 pkt.). Na nieznaczne zwiększenie zagregowanego indeksu PMI złożyły się wzrost jego składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie oraz obniżenie składowej dla aktywności w usługach. W pierwszych dwóch miesi?cach III kw. zagregowany indeks PMI dla strefy euro zmniejszył się do 55,7 pkt. wobec 56,6 pkt. w II kw., pozostaj?c wyraźnie powyżej poziomu 50 pkt., oddzielaj?cego wzrost od spadku aktywności. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zakładaj?ce obniżenie tempa wzrostu PKB w strefie euro w III kw. (0,4% kw/kw wobec 0,6% w II kw.).

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje pogłębienie różnic w ocenie koniunktury w przetwórstwie oraz usługach. Indeks PMI dla przetwórstwa zwiększył się w sierpniu do 57,4 pkt. wobec 56,6 pkt. w lipcu i powrócił tym samym do swojej czerwcowej – najwyższej od kwietnia 2014 r. – wartości. Z kolei indeks PMI dla usług obniżył się w sierpniu do 54,9 pkt. wobec 55,4 pkt., co jest jego najniższym poziomem od stycznia br.

W ujęciu geograficznym, na nieznaczn? popraw? koniunktury w strefie euro złożyło się wyższe tempo wzrostu aktywności w Niemczech oraz jego stabilizacja we Francji. Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI dla Niemiec wynikało ze wzrostu składowych zarówno dla bież?cej produkcji w przetwórstwie, jak i aktywności biznesowej w usługach. Z kolei jego stabilizacja we Francji była efektem wzrostu składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie przy jednoczesnym spadku składowej dla aktywności biznesowej w usługach. W pozostałych krajach strefy euro objętych badaniem odnotowano nieznaczne obniżenie tempa wzrostu aktywności.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zwiększył się w sierpniu do 59,4 pkt. wobec 58,1 pkt. w lipcu. W strukturze indeksu warto odnotować wzrost składowej dla nowych zamówień (60,2 pkt. w sierpniu wobec 58,6 pkt. w lipcu), któremu towarzyszyło zwiększenie składowej dla nowych zamówień eksportowych (61,1 pkt. w sierpniu wobec 58,2 pkt. w lipcu – najwyższy poziom od maja 2010 r.). Wzrost wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych stanowi wsparcie dla naszego scenariusza ożywienia w światowym handlu.

W ubiegłym tygodniu dodatkowych informacji nt. sytuacji w niemieckiej gospodarce dostarczył również indeks Ifo, obrazuj?cy nastroje niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, który zmniejszył się nieznacznie w sierpniu do 115,9 pkt. wobec 116,0 pkt. w lipcu, kiedy to odnotował najwyższy poziom w historii. Spadek wskaźnika wynikał z niższej wartości jego składowej dla oceny bież?cej sytuacji, podczas gdy przeciwny efekt miał wzrost składowej dla oczekiwań. W ujęciu sektorowym pogorszenie koniunktury odnotowano w 2 z 4 działów (handlu detalicznym oraz hurtowym), podczas gdy poprawa koniunktury nast?piła w budownictwie oraz przetwórstwie. Silny spadek odnotował natomiast indeks ZEW obrazuj?cy nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych w odniesieniu do sytuacji gospodarczej w Niemczech, który zmniejszył się w sierpniu do 10,0 pkt. wobec 17,5 pkt. w lipcu. Zgodnie z treści? komunikatu pogorszenie nastrojów wynikało ze wzrostu niepewności co do przyszłej sytuacji gospodarczej w Niemczech. Przyczyniły się do tego słabsze od oczekiwań dane nt. niemieckiego eksportu w czerwcu (por. MAKROmapa z 14.08.2017), a także wszczęcie przez Komisję Europejsk? śledztwa wobec czołowych niemieckich koncernów motoryzacyjnych podejrzanych o stworzenie kartelu.

Wzrost zamówień eksportowych w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie). Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? roczna dynamika polskiego eksportu w IV kw. osi?gnie poziom dwucyfrowy (patrz niżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!