Komitety  •  Grupa robocze

„Uszczelnianie” CIT – rewolucyjne zmiany od 2021

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

Zapowiedzi zmian Ministerstwa Finansów.

W piątek 4 września 2020 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu ukazała się informacja o planowanych zmianach mających na celu dalsze „uszczelnianie” CIT. Ministerstwo Finansów (MF) zapowiada, że w III kwartale 2020 wprowadzi zmiany do ustaw o podatkach dochodowych, obejmujące między innymi:

  • nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego;
  • dostosowanie krajowych regulacji dotyczących źródeł dochodów osiąganych przez nierezydentów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do standardów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zmienianych w drodze MLI;
  • ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa;
  • opodatkowanie przeniesienie przez likwidowaną spółkę (spółdzielnię) majątku rzeczowego na rzecz jej wspólników (akcjonariuszy, członków spółdzielni) tytułem podziału majątku likwidowanej osoby prawnej;
  • doprecyzowanie nazwy oraz algorytmu wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie – w danym roku podatkowym – obciążać mogą wynik podatkowy (dochód/strata) wykazywany przez danego podatnika w związku z prowadzoną przez takiego podatnika działalnością;
  • eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących limitowania nadwyżki kosztów finansowania dłużnego;
  • ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia;
  • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;
  • wprowadzenie obowiązku sporządzania i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatników podatku CIT;

Powyższe zmiany będą miały fundamentalny wpływ na prowadzenie działalności przez większość podatników. Projekt ustawy ma zostać opublikowany w najbliższych dniach, będziemy Państwa na bieżąco informować o szczegółach.

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!