Podsumowanie wydarzeń

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - projekt zmian

>

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć w szczególności:

- wprowadzenie nowych zasad dotycz?cych ładu przestrzennego,
- wyraźne wskazanie, że budowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (powyżej 2000 m2) jest dopuszczalne wył?cznie na podstawie planu miejscowego,
- zmiany dotycz?ce zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy (a w szczególności wprowadzenie 2-letniego okresu jej obowi?zywania),
- nowe zasady wypłaty odszkodowań przez gminę w przypadku, gdy w zwi?zku z uchwaleniem planu miejscowego użytkowanie terenu jest niemożliwe lub istotnie ograniczone,
- określenie minimalnej wysokości renty planistycznej,
- większy zakres udziału w społeczeństwa w pracach planistycznych,
- wprowadzenie obowi?zku sporz?dzania i rejestracji planów miejscowych w formie elektronicznej.

Zapraszam do przesyłania Państwa postulatów do 28 kwietnia br na adres:   joanna.jaroch@ccifp.pl. Konsultacje społeczne projektu ustawy trwaj? do 5 maja.

Więcej informacji o przedmiotowej ustawie:
http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Strony/projekt_ustawy_przekazany_do_konsultacji_20150403.aspx

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271105

Więcej informacji: Joanna Jaroch - Pszeniczna,   joanna.jaroch@ccifp.pl, 22 696 75 83

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!