Analizy i badania

“Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy związane” – Paweł Kuglarz, partner w Taylor Wessing współautorem komentarza

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Komentarz ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisów związanych zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z dnia 6.7.1962 r. – o księgach wieczystych i hipotece. Publikacja w wyczerpujący sposób analizuje wszystkie przepisy ustawy. Napisana jest przez wybitnych ekspertów i praktyków: dr Agnieszkę Drewicz-Tułodziecka, Izabelę Heropolitańską, sędzię Katarzynę Hryćków-Mycka i Pawła Kuglarza, w związku z tym wyróżnia się pragmatycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o księgach wieczystych i hipotece nastręcza uczestnikom rynku. </span></span></span></p>

>

Ponadto komentarz obejmuje istotne akty prawne warunkuj?ce funkcjonowanie zabezpieczeń na nieruchomości przy ich powstawaniu, zmianach, egzekucji, z uwzględnieniem formy, funkcji notariatu i specyfiki procedur bankowych.  Nowe, 3. wydanie komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury, obejmuje najnowsze orzecznictwo oraz aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.

Komentarz stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce, w tym m.in.:

  • ustawę z 15.1.2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218), której celem jest zapewnienie łatwiejszego i szybszego dostępu do s?du, a także sprawnego załatwienia sprawy. Nowelizacja polega na wprowadzeniu obowi?zku składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej. Podmiotami zobligowanymi do takich czynności będ?: notariusze, komornicy s?dowi oraz naczelnicy urzędów skarbowych. Zmiany w tym zakresie wchodz? w życie 1.7.2016 r.
  • ustawę z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) - zmiana ma na celu właściwe i czytelne uregulowanie wszystkich kwestii zwi?zanych z restrukturyzacj? i upadłości? prowadzon? wobec deweloperów. Zmiana zakłada, że w przypadku wpisu roszczenia nabywcy, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o wybudowanie budynku, wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowi?cego odrębn? nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności nieruchomości, wraz z prawem do wył?cznego korzystania z części nieruchomości służ?cej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych oraz roszczenia przyszłego, bieg terminu do wykreślenia takich roszczeń liczy się od dnia, w którym stały się one wymagalne. Zmiana weszła w życie 1.1.2016 r.

„Min?ł rok od wejścia w życie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego i dwa lata od wejścia w życie upadłości konsumenckiej. To taki okres, który umożliwia poważniejsz? refleksję nad tym, w jaki sposób to prawo zafunkcjonowało i czy intencje pomysłodawców zostały zrealizowane. Po tym czasie nasuwaj? się również refleksje na temat tego, co powinno być zmienione.” – mówi Paweł Kuglarz.

Ekspert z zakresu restrukturyzacji, prawa naprawczego i upadłości w Taylor Wessing

Paweł Kuglarz jest partnerem w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, gdzie odpowiada za praktykę Restructuring & Corporate Recovery (restrukturyzacja, prawo upadłościowe i naprawcze). Mecenas Kuglarz zajmuje się również prawem nieruchomości i prawem budowlanym, rozwi?zywaniem sporów i sprawami arbitrażowymi, w szczególności arbitrażem inwestycyjnym. Jest specjalist? w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w różnych rodzajach inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także prowadzenia gospodarczych postępowań s?dowych i arbitrażowych. Doradza w sprawach z zakresu prawa handlowego, cywilnego, budowlanego, prawa zabezpieczeń kredytowych, a przede wszystkim hipotek oraz prawa nieruchomości.

Jest współzałożycielem Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pełnił funkcję kierownika Szkoły Prawa Niemieckiego a od 2003 r. jest kierownikiem Szkoły Prawa Austriackiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mecenas Kuglarz jest Członkiem Zarz?du Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego, wiceprzewodnicz?cym Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda w Krakowie, Członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL Europe a od 2016 polskim przedstawicielem w Zarz?dzie INSOL Europe. W 2012 został powołany na członka zespołu d/s prawa upadłościowego przy Min. Sprawiedliwości, który przygotował nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Paweł Kuglarz jest aktywnym twórc?, obserwatorem i komentatorem prawa gospodarczego w Polsce. Jest autorem licznych ksi?żek, publikacji i komentarzy o tematyce prawnej m.in komentarzy do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, upadłości konsumenckiej, upadłości deweloperskiej, komentarza CH Beck “Ustawa o księgach wieczystych i hipotece oraz przepisy zwi?zane.”

Zdjęcie 1: www.ksiegarnia.beck.pl
Zdjęcie 2: Paweł Kuglarz, Taylor Wessing

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów:

Aleksandra G?sowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!