Aktualności firm stowarzyszonych

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Konstancinie-Jeziornie

<p style="text-align: justify;"><strong>15 września 2015 r. w Konstancinie-Jeziornie nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków zmodernizowanej przez spółkę Saur Konstancja. Dzięki współpracy w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego w podwarszawskiej gminie powstał jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. W uroczystości otwarcia udział biorą m.in. prezes Grupy Saur, marszałek Sejmu, ambasador Francji  w Polsce oraz przedstawiciele władz lokalnych.</strong></p>

>

Oczyszczalnia ścieków znajduj?ca się w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej została zmodernizowana i rozbudowana przez spółkę Saur Konstancja, należ?c? do Saur Polska, w oparciu o umowę zawart? z samorz?dem w 2012 roku na ł?czne inwestycje warte 50 milionów złotych. Współpraca w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy przez 32 lata. Podpisana umowa pozwoliła rozwi?zać problem oczyszczalni ścieków, z którym Konstancin-Jeziorna borykał się od wielu lat. Dzięki modernizacji starego obiektu podwarszawska gmina zyskała jedn? z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni w Polsce. Spełnia ona restrykcyjne normy środowiskowe wymagane przez przepisy polskie oraz europejskie, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne uzdrowiska, okolicznych mieszkańców i pracowników.

  „Polska jest kluczowym rynkiem w strategii rozwoju międzynarodowej Grupy Saur. Najbardziej znacz?cym tego przykładem jest 32-letnie partnerstwo z miastem Konstancin. Dzisiaj świętujemy otwarcie oczyszczalni ścieków, któr? mieliśmy zaszczyt zmodernizować. Postawiliśmy na najwyższe standardy, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji. Zastosowaliśmy nowoczesne procesy i zaawansowane rozwi?zania techniczne. Chcielibyśmy kontynuować inwestycje w partnerstwie z gminami i wdrażać nowe projekty oparte na Partnerstwie Publiczno-Prywatnym, a tym samym ugruntować nasz? pozycję partnera strategicznego polskiego sektora publicznego” – komentuje Jérôme Le Conte, Prezes Grupy Saur.

Prace modernizacyjne prowadzone przy pełnej współpracy z administracj? publiczn? oraz Zakła ?dem Gospodarki Komunalnej rozpoczęto w październiku 2013 roku. W ramach inwestycji powsta ?ło 9 nowych budynków o ł?cznej po ?wierzchni zabudowy ponad 2200 m kw. i kubaturze ponad 8600 metrów sześciennych. Aktualnie obiekt może przyj?ć aż 6000 metrów sześciennych ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Wdrożony proces Cyclaflux polega na biologicz ?nym oczyszczaniu ścieków w reaktorze SBR przy wykorzy ?staniu mikroorganizm mów, które usuwaj? m.in. azot i fosfor. Technologia ta gwarantuje wysok? jakość ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego, czyli lokalnej rzeki Jeziorki, zgodnie z europejskimi i polskimi normami.

„Współpraca ze spółk? Saur Konstancja pozwoliła nam uporać się z pal?cym problemem, jaki Konstancin-Jeziorna miał z oczyszczaniem ścieków. Dzięki temu nasze miasto w 100% zasługuje na miano jedynego na Mazowszu uzdrowiska, a mieszkańcy mog? wreszcie cieszyć się z poprawy jakości wody w lokalnej rzece Jeziorce. Ta inwestycja to przykład naprawdę udanej kooperacji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego” – mówi Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna Kazimierz Jańczuk.

S?siedztwo oczysz ?czalni nie powoduje żadnych uci?żli ?wości. Wszystkie urz?dzenia emituj? ?ce hałas znajduj? się w zamkniętych i dodatkowo wyciszonych pomiesz ?czeniach, dzięki czemu niemal w ogóle ich nie słychać. Obiekty mog?ce być po ?tencjalnym źródłem emisji odorów s? hermetyczne, a powietrze ze zwi?z ?kami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane do specjalnej, no ?woczesnej instalacji dezodoryzacji, w której s? one unieszkodliwiane. Cały proces oczyszcza ?nia i praca wszystkich urz?dzeń ste ?rowanych komputerowo mog? być na bież?co monitorowane i optymalizowane.

***

GRUPA SAUR

Pocz?wszy od 1933 roku Grupa Saur wspiera samorz?dy i firmy przemysłowe w realizacji projektów zwi?zanych z zarz?dzaniem systemami wodno-kanalizacyjnymi, pracami inżynieryjnymi i budowlanymi oraz gospodark? odpadami zarówno na terenie Francji jak i poza jej granicami. W zakresie działalności międzynarodowej, grupa świadczy swoje usługi na terenie Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Armenii, Polski, Cypru i Arabii Saudyjskiej.

Najważniejsze dane liczbowe Grupy Saur: 1,7 mld euro przychodu netto, 13 000 osób zatrudnionych, 10 000 obsługiwanych samorz?dów lokalnych, 18 milionów obsługiwanych mieszkańców we Francji i na świecie.

www.saur.com

SAUR POLSKA

Saur Polska jest polsk? spółk? działaj?c? w Warszawie od 2009 r. i stanowi przyczółek do rozwoju w Polsce francuskiej Grupy Saur, operatora w branży wodoci?gowej i kanalizacyjnej. Opieraj?c się na zespole polskich inżynierów wspieranych wiedz? i umiejętnościami Grupy, Saur Polska określa i wdraża projekty w dziedzinie inżynierii, eksploatacji infrastruktury wodoci?gowej i kanalizacyjnej na rzecz samorz?dów lokalnych i podmiotów przemysłowych. Grupa Saur jest również obecna w Polsce poprzez spółkę Saur Neptun Gdańsk (SNG), która od 1992 r. świadczy z powodzeniem usługi wodoci?gowo-kanalizacyjne w Gdańsku i Sopocie. Grupa Saur w Polsce to 300 milionów złotych przychodu, 500  000 obsługiwanych mieszkańców, 24 miliony m3 wyprodukowanej wody, 30 milionów m3 ścieków oczyszczanych rocznie, 2  500 km zarz?dzanej sieci wodno-kanalizacyjnej i 600 pracowników.

www.saur.com.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!