Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Sejm aktualnie zajmuje się już czwartą wersją Tarczy Antykryzysowej – projektem ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pierwsze posiedzenie Sejmu w sprawie tego projektu ma odbyć się już 27 maja.

Jednym z istotniejszych projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie trybu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, z którego przedsiębiorcy będą mogli skorzystać w okresie do 30 czerwca 2021 r. Projektowane rozwiązania wprowadzają istotne modyfikacje do funkcjonujących już przepisów Prawa restrukturyzacyjnego o postępowaniu w sprawie zatwierdzenia układu. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany.

Otwarcie postępowania

Samo otwarcie postępowania w sprawie zatwierdzenia układu będzie możliwe poprzez opublikowanie obwieszczenia w MSiG, po uprzednim zawarciu przez przedsiębiorcę umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorcą układu). Postępowanie będzie mogło trwać maksymalnie 4 miesiące. W tym terminie do sądu będzie musiał wpłynąć wniosek o zatwierdzenie układu.

Zawieszenie egzekucji

Z dniem publikacji obwieszczenia o otwarciu postępowania zawieszeniu ulec mają egzekucje wierzytelności objętych układem z mocy prawa (w szczególności – wierzytelności osobiste powstałe przed dniem rozpoczęcia postępowania). Nowe egzekucje nie będą mogły być wszczynane. Zasada ta ma znaleźć zastosowanie również do wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (i wierzytelności zabezpieczonych przez przewłaszczenie na zabezpieczenie), jeżeli układ przewiduje albo pełne zaspokojenie tych wierzytelności albo ich zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia.

Umowy najmu / kredyty / leasingi

W trakcie trwania postępowania, od zgody nadzorcy układu zależeć będzie możliwość wypowiedzenie przez drugą stronę umowy w szczególności:

  • umów najmu (lub dzierżawy) lokali / nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo dłużnika,
  • umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania,
  • leasingów,
  • umów rachunku bankowego,
  • licencji udzielonych dłużnikowi.

W toku postępowania, niedopuszczalne będzie spełnianie przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Jednocześnie, dłużnik nie będzie mógł samodzielnie dokonywać czynności przekraczających zwykły zarząd.

Zgromadzenie wierzycieli

Nadzorca układu będzie mógł zwołać zgromadzenie wierzycieli zamiast zbierać głosy korespondencyjnie. Zgromadzenie będzie mogło być przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. W takim wypadku, protokół ze zgromadzenia wierzycieli będzie musiał zawierać zapis na elektronicznym nośniku danych.

Ochrona członków zarządu

Członkowie zarządu spółki – dłużnika mają być chronieni przed roszczeniami wynikającymi z tytułu nieterminowego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, pod warunkiem otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i zawarcia układu. Jeśli nie będzie to możliwe, w ciągu siedmiu dni dłużnik będzie musiał złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości albo o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, który doprowadzi do jego otwarcia.

Nadmienić należy, iż do projektowanego trybu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, w zakresie nieuregulowanym przepisami Tarczy 4.0, zastosowanie znajdą przepisy Prawa restrukturyzacyjnego. W szczególności, postępowanie to będzie mogło być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych nie będzie przekraczała 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jak możemy pomóc?

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie m. in. prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Wspieramy naszych klientów (dłużników i wierzycieli) m. in. w postępowaniach układowych / sanacyjnych, weryfikujemy istnienie podstaw do wszczęcia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, reprezentujemy klientów w toku postępowań.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie dotyczą sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

***

Dowiedz się więcej:

Już w najbliższy czwartek, 28 maja, zapraszamy na konferencję online #2 Źródła finansowania i dotacji

Rejestracja

Sprawdź wszystkie konferencje online cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii” obejmujący najbardziej aktualne tematy, z którymi mierzą się przedsiębiorcy w obecnej sytuacji biznesowej.

Strona KPMG (e)Forum

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!