Analizy i badania

Umowa pożyczki powinna wprost zastrzegać zwrot kwoty będącej przedmiotem umowy

<p style="text-align: justify;">Na obowiązek bezpośredniego i niezbędnego zastrzeżenia, w ramach essentialia negoti umowy pożyczki, obowiązku zwrotu takiej samej ilości/liczby rzeczy (pieniędzy) jak rzeczy, będące przedmiotem umowy, zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 18 marca 2015 r. (I ACa 1017/14).</p>

>

W zaistniałym stanie faktycznym, powódka wywodziła swoje roszczenia przeciwko pozwanemu z tytułu umowy pożyczki, któr?, w jej ocenie, zawarła z pozwanym. Pozwany natomiast, nie kwestionuj?c faktu uzyskania od powódki wskazanej w sprawie kwoty pieniędzy, podnosił przeciwko niej zarzut, iż przedmiotowa kwota została uiszczona na jego rzecz, nie w celu spłaty udzielonej mu przez ni? pożyczki, lecz jako zwrot depozytu nieprawidłowego. W pierwszej kolejności, S?d Apelacyjny wskazał, iż powódka, nie posiadaj?c żadnego dowodu wskazuj?cego na fakt zawarcia z pozwanym umowy pożyczki, nie udowodniła swoich twierdzeń przed S?dem, do czego, na podstawie art. 6 Kodeksu cywilnego, jako podmiot wywodz?cy z faktu zawarcia domniemanej umowy pożyczki skutki prawne, była zobowi?zana. Co więcej, w opinii S?du, w przypadku braku zastrzeżenia zwrotu pożyczki w treści umowy, niezależnie od faktu nazwania danej czynności prawnej umow? pożyczki lub dokonania przelewów bankowych jako spłaty domniemanej umowy pożyczki, nie zostały spełnione przesłanki ustawowe zakwalifikowania danej czynności prawnej jako umowy pożyczki. Wskutek tego, S?d powzi?ł w?tpliwość co do podstawy, na jakiej powódka uiściła na rzecz pozwanego wskazan? w sprawie kwotę pieniędzy, a w konsekwencji, wobec braku udowodnienia przez powódkę w inny sposób faktu istnienia umowy pożyczki między stronami oraz przedłożenia przez pozwanego dowodu z dokumentu w postaci wezwania do zwrotu depozytu nieprawidłowego, oddalił apelację powódki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!