Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Umocnienie kursu złotego ogranicza wzrost cen

Spadek inflacji bazowej miał szeroki zakres i został odnotowany w większości jej głównych kategorii, przy czym najsilniej tempo wzrostu cen obniżyło się w sekcjach: „inne wydatki na towary i usługi” (na skutek silnego spadku dynamiki cen artykułów do higieny osobistej i kosmetyków oraz ubezpieczeń), „zdrowie” (do czego przyczynił się znaczący spadek dynamiki cen wyrobów farmaceutycznych), „rekreacja i kultura” (efekt wyraźnego obniżenia dynamiki cen zagranicznej turystyki zorganizowanej) oraz „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego” (przede wszystkim ze względu na niższą dynamikę cen środków czyszczących i konserwujących). Naszym zdaniem zmiany te wskazują, że czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji bazowej jest odnotowane w poprzednich miesiącach znaczące umocnienie kursu złotego. Mimo tego szacowana przez nas miesięczna dynamika cen bazowych w maju (0,1%) ukształtowała się nieznacznie powyżej wzorca sezonowego, co wskazuje na utrzymującą się podwyższoną presję inflacyjną w polskiej gospodarce. Presja ta jest obserwowana szczególnie w obszarze usług, gdzie inflacja nie zmieniła się w porównaniu z kwietniem i wyniosła 6,2% r/r wobec 1,2% w przypadku towarów.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!