Aktualności firm stowarzyszonych

Ulga B+R to bonus podatkowy dla wszystkich firm

Przedsiębiorca, który ulepsza swoje produkty czy wdraża stosowanie nowych technologii, odliczy od postawy podatku dochodowego dwa razy poniesione na ten cel nakłady.

Beata Złotek

Obszarem często pomijanym w przedsiębiorstwie jest działalność badawczo-rozwojowa, mimo iż w obszarze tym znajduje się znaczny potencjał oszczędności. Wiele przedsiębiorców mylnie kojarzy sektor badań i rozwoju z placówkami naukowymi, uważając, że ulga skierowana jest wyłącznie do podmiotów prowadzących określoną działalność naukową czy wdrażających nowe technologie. Część podmiotów mylnie sądzi także, że warunkiem skorzystania z ulgi jest istnienie w firmie specjalnych działów zajmujących się badaniami i rozwojem. A przecież praktycznie w każdej firmie istnieje pole do wprowadzenia innowacji i ulepszeń. Otwierają one drogę do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, która może skutkować zmniejszeniem wysokości płaconego CIT, a nawet otrzymaniem zwrotu poniesionych wydatków.

Ulga na działalności badawczo-rozwojową została wprowadzona do ustawy o CIT jako zachęta dla przedsiębiorców do inwestowania w nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania. Cel ulgi sprowadza się do odliczenia od postawy podatku dochodowego tzw. kosztów kwalifikowanych jakie zostały poniesione przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową.

Ulga obowiązuje już kilka lat, jednak przedsiębiorcy po raz pierwszy mogli skorzystać z niej za rok 2018 w szerszym niż dotąd zakresie, tzn. otrzymując zwrot 100 proc. poniesionych nakładów na B+R. Podatnik odlicza te wydatki raz jako zwykłe koszty uzyskania przychodów. Drugi raz natomiast jako koszty kwalifikowane do ulgi B+R.

Przykład

Firma opodatkowana CIT (stawka 19 proc.), która wydała 1 mln na działalność B+R, odzyskuje poprzez ulgę 190 tys. zł poniesionych kosztów, które może znowu zainwestować. Nawet w sytuacji, gdy zeznanie podatkowe zostało już złożone do urzędu, przedsiębiorca może złożyć korektę.

Ulga B+R w sześciu krokach:

  1. Czym jest działalność badawczo-rozwojowa?

Definicja działalności badawczo-rozwojowej obejmuje: działalność twórczą obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, która podejmowana jest w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystywania zasobów wiedzy do tworzenia nowych rozwiązań. Szeroko pojęta interpretacja działalności B+R pozwala objąć nią szeroki krąg podmiotów, które inwestując w taką działalność mogą skorzystać z ulgi.

  1. Kto może skorzystać z ulgi?

Adresatami ulgi są nie tylko przedsiębiorstwa wytwórcze, ale tak naprawdę każde przedsiębiorstwo lub podmiot prowadzący działalność. W każdej firmie jest miejsce na wprowadzanie nowych rozwiązań i inwestycji, które pozwolą skorzystać z odliczenia kosztów na nie poniesionych.

  1. Więcej na temat... Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z ulgi B+R?

Aby skorzystać z ulgi, należy:

- prowadzić działalność badawczo rozwojowa oraz ponosić koszty z nią związane,

- wyodrębnić koszty kwalifikowane B+R w ewidencji rachunkowej, upewniając się jednocześnie, że nie zostały one zwrócone w jakiejkolwiek formie.

4. Czym są koszty kwalifikowane?

Do kosztów kwalifikowanych, związanych z prowadzaniem działań B+R zaliczamy w szczególności:

- koszty nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,

- koszty pracownicze związane stricte z realizacją działalności badawczo-rozwojowej,

Więcej na temat... - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Do kosztów kwalifikowanych możemy zaliczyć również:

- nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych,

- odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,

- nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem,

- koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na czynności wymienione w ustawach o PIT i o CIT,

- ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmiot będący jednostką naukową, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej.

5. Czy ulga uzależniona jest od sukcesu?

Nie. Działalność badawczo-rozwojowa jest z natury obarczona ryzykiem. Ulga ma za zadanie zachęcać przedsiębiorstwa do rozwoju niezależnie od efektów prób wprowadzenia innowacji.

6. Jak zacząć?

Aby skorzystać z ulgi B+R, należy zidentyfikować działania badawczo-rozwojowe, które były prowadzone w firmie lub - jeśli takich nie było - znaleźć obszar, w którym można je wdrożyć. Następnie należy zidentyfikować koszty kwalifikowane poniesione na B+R i dokonać formalności takich jak prowadzenie ewidencji oraz odpowiednie wykazanie ich w formularzach podatkowych.

Autorka jest dyrektorem Pionu Badań i Rozwoju w Inventage Sp. z o.o.

Beata Złotek zdjęcie.jpg

Podstawa prawna:

art. 4a pkt 26, art. 18d, art. 18da i art. 18e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!