Analizy i badania

Ujemne temperatury zmroziły produkcję budowlano-montażową

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w styczniu o 8,6% r/r wobec spadku o 0,3% w grudniu. Zmniejszenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej wynikało przede wszystkim z niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych oraz zakończenia perspektywy unijnej 2007-2013.</p>

>

Dodatkowym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku produkcji budowlano-montażowej były niekorzystne warunki meteorologiczne. Średnia temperatura powietrza w styczniu br. była ujemna i relatywnie niska na tle odczytów odnotowywanych w analogicznych okresach lat poprzednich, co mogło utrudniać prowadzenie prac budowlanych. Oczekiwane przez nas znacz?ce obniżenie dynamiki inwestycji publicznych, w tym planowany silny spadek nakładów na środki trwałe w jednostkach samorz?du terytorialnego (por. MAKROmapa z 15.02.2016), będzie oddziaływało w kierunku zmniejszenia dynamiki produkcji budowalno-montażowej w kolejnych miesi?cach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!