Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Tylko 55 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe

Najbardziej aktywnie działania pozafinansowe raportują spółki z przemysłu naftowego, wydobywczego i energetycznego. Niewiele ponad połowa ze 100 największych firm działających w Polsce przygotowała osobny raport niefinansowy, ESG lub zrównoważonego rozwoju, a rezultaty badania ujawnień nie napawają optymizmem – przeciętny wynik uzyskany przez organizacje raportujące działania pozafinansowe to 5,2 w 10-stopniowej skali – wynika z raportu KPMG pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju”.

 

Zrównoważony rozwój koniecznością biznesową

 

ZOBACZ RAPORT

 

Dla wielu firm, zagadnienia ESG nie tylko nie są już „dobrowolne”, czy zalecane przez partnerów lub instytucje finansujące, a stają się obowiązkiem prawnym, którego niespełnienie niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje. Obecnie obowiązek ten dotyczy obszaru ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przedsiębiorstwa będą musiały informować swoje otoczenie o posiadaniu (lub braku) określonych procesów, dokumentów czy osiągniętych wynikach. W kolejnych latach spodziewać się można rozszerzenia obowiązków legislacyjnych na zagadnienia zarządcze lub operacyjne.

 

Zielona transformacja będzie w najbliższych latach trwałym trendem, wpływającym na warunki prowadzenia działalności gospodarczej – w szczególności w Europie. Dążenie do celu globalnej neutralności klimatycznej będzie dla firm oznaczać konieczność gruntownego przemyślenia swych modeli biznesowych i ich kompatybilności z tak zarysowanym horyzontem zmian – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG, w KPMG w Polsce.

 

Raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju nie rozwiąże od razu wszystkich problemów i nie odpowie na każde wyzwanie. Przejrzystość w zakresie tego, w którym miejscu transformacji znajduje się firma, pozwoli jej porównać się z innymi, poznać swoje mocne i słabe strony oraz pozwolić na realny dialog z otoczeniem rynkowym. Dialog, który przyczynić się może do wykorzystania rozproszonej po interesariuszach wiedzy do przeprowadzenia kluczowych dla długofalowego rozwoju firmy zmian – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

 

 

Przemysł naftowy, wydobywczy i energetyczny w czołówce pod względem ujawnień niefinansowych

 

Eksperci KPMG w Polsce przeanalizowali ujawnienia niefinansowe 100 największych podmiotów działających na polskim rynku. Tylko 55 ze 100 największych firm działających na polskim rynku opublikowało ujawnienia klimatyczne i środowiskowe, natomiast uśrednione wyniki spółek, które wywiązały się z tego obowiązku nie są wysokie. Większość podmiotów, które nie raportują działań pozafinansowych to spółki opisane w ramach raportów zintegrowanych, obejmujących przeważnie międzynarodowe grupy kapitałowe, choć zdarzały się też braki jakichkolwiek źródeł. Jest to dopuszczalne z perspektywy dzisiejszych przepisów, natomiast stwarza poważną lukę w ujawnieniach.

 

Przeciętna ocena wyniosła niewiele ponad połowę możliwych do uzyskania punktów – niespełna 5,2 punktu. Biorąc pod uwagę zwiększające się wymogi interesariuszy i standardy regulacyjne oraz fakt, że badane były spółki o wysokim stopniu organizacji i posiadanych kapitałów, trudno uznać ten wynik za zadowalający. Tym samym ujawnienia środowiskowe należy uznać za obszar wymagający znacznie większej uwagi ze strony firm – mówi Przemysław Oczyp, Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego/ESG, w KPMG w Polsce.

 

Sektor naftowy, wydobywczy i energetyczny wyróżnia się najwyższym wynikiem wśród badanych ujawień, osiągając średnią wynoszącą 6,67 na 10 punktów. Następne na podium są firmy zajmujące się handlem żywnością (np. sieci supermarketów), które otrzymały przeciętnie 5,6 punktu. Trzecie miejsce ex aequo, z nieznacznie niższym wynikiem – 5,5 punktu, zajęły: zbiorcza grupa handlowa obejmująca spółki meblowe, internetowe, odzieżowe etc. oraz firmy produkujące żywność.

 

Dość niski wynik odnotował przemysł motoryzacyjny – firmy tej grupy otrzymały przeciętnie 4,25 punktu na 10, choć transport samochodowy ma znaczący wpływ na środowisko. Można przypuszczać, że przedsiębiorcy w tej grupie prawdopodobnie nie spotkali się jeszcze z adekwatną presją interesariuszy.

 

 

 

Firmy działające w przemyśle naftowym, wydobywczym i energetycznym w dużym stopniu przyczyniają się do zmian klimatycznych, w związku z czym spotykają się z największą presją regulatorów oraz otoczenia społecznego. Widać także, że firmy pośrednio powiązane z rolnictwem mają stosunkowo wysoką samoświadomość wpływu środowiskowego, co odpowiada charakterystyce branży – działalność gospodarcza w tym zakresie stanowi bowiem coraz większe wyzwanie wobec gwałtownych zjawisk pogodowych oraz zanieczyszczenia środowiska – mówi Justyna Wysocka-Golec, Dyrektor w Zespole ds. Zmian Klimatycznych, Energii i Dekarbonizacji w Dziale Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

 

 

Notowania na giełdzie stymulują do transparentności

 

Badanie KPMG obejmowało spółki zróżnicowane pod względem wielkości, branży, pochodzenia kapitału właścicielskiego czy obecności na giełdzie. Jedną z najbardziej znaczących zmiennych różnicujących wyniki jest fakt odnotowywania spółki na giełdzie. Te firmy, które są obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, wypadły lepiej od średniej pod względem jakości ujawnień i transparentności raportowania. Istnieje również korelacja między poziomem raportowania działań pozafinansowych, a wielkością firmy – większe podmioty są nieco bardziej zaawansowane od spółek z sektora MŚP. Z badania wynika również, że w analizowanych 100 największych firmach działających w Polsce skala i jakość ujawnień niefinansowych jest na wyższym poziomie w przypadku podmiotów z polskim kapitałem.

 

 

 

****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2100 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

 

****

O RAPORCIE:

Raport KPMG w Polsce pt. „Benchmark klimatyczno-środowiskowy. Analiza raportowania zrównoważonego rozwoju” stanowi rezultat prac badawczych, przeprowadzonych wiosną 2023 roku przez KPMG w Polsce. Celem prac było sprawdzenie, na ile największe, operujące w Polsce przedsiębiorstwa są przygotowane do rosnących oczekiwań interesariuszy oraz wymagań prawnych, związanych z kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi.

 

****

 

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

 

 

****

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Bajno Stopyra spółka komandytowa, KPMG Restructuring Sp. z o. o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Biura Prasowego KPMG z rzedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce Prywatności KPMG w sekcji "Przedstawiciele mediów".

Document Classification: KPMG Public.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!