Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Tylko 37% firm przyznało, że zleciło przeprowadzenie audytu swoich informacji niefinansowych w ramach Taksonomii UE

Unijna taksonomia w ostatnim czasie stała się kluczowym elementem napędzającym inwestycje w kierunku zrównoważonych działań sektora finansowego w Europie. Z drugiej edycji globalnego badania KPMG wynika, że w 2022 roku 60% firm zgłosiło obroty na poziomie kwalifikującym się do składania sprawozdań niefinansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami taksonomii. Ponad trzy czwarte badanych firm (76%) poinformowało o prowadzonych działaniach związanych z łagodzeniem zmian klimatycznych, jednak tylko 6% potwierdziło, że podejmuje kroki mające na celu wdrożenie tych zmian do swojej strategii funkcjonalnej.

 

RAPORT

 

W ubiegłym roku KPMG przeprowadziło pierwsze badanie wśród firm dotyczące Taksonomii UE. Druga edycja globalnego badania, w której uczestniczyło 281 europejskich jednostek zainteresowania publicznego (w tym z Polski), przybliża zagadnienia związane z unijnymi dyrektywami w drugim roku raportowania danych niefinansowych.

 

Działalność gospodarcza a Taksonomia UE 2022

 

60% firm zgłosiło obroty kwalifikujące się do objęcia taksonomią większe niż zero, przy średnim zgłoszonym obrocie kwalifikującym wynoszącym 37%. Średni zgłoszony obrót zgodny z taksonomią był z kolei mniejszy niż połowa tej wartości, co podkreśla wyzwanie, przed jakim stoją firmy przy spełnianiu kryteriów zgodności. Nie jest zaskoczeniem, że zdecydowana większość firm uczestniczących w badaniu KPMG zgłosiła działania związane z łagodzeniem zmian klimatycznych (76%), podczas gdy działania związane z adaptacją do ich skutków zostały uwzględnione przez 6% analizowanych podmiotów. Jedynie 15% ankietowanych nie ujawniło, czy poddało ocenie prowadzone działania związane z łagodzeniem zmian klimatu czy też adaptacją do ich skutków.

 

Integracja sprawozdawczości niefinansowej z unijną taksonomią, zgodnie z dyrektywą CSRD, nie tylko umożliwia firmom precyzyjne dostosowanie celów zrównoważonego rozwoju do norm i wytycznych Unii Europejskiej, ale także wpływa na kształtowanie strategii biznesowej. Przez jasne określenie działań zgodnych z unijnymi standardami, przedsiębiorstwa mogą lepiej zintegrować zrównoważone praktyki ze swoimi strategicznymi celami, co nie tylko ułatwia inwestorom dokładną ocenę, ale również przyczynia się do budowania trwałej wartości i zwiększenia konkurencyjności na rynku – mówi Iwona Galbierz-Sztrauch, Partner, Szef Działu Usług Finansowych w KPMG w Polsce.

 

Informacje jakościowe

 

Z uwagi na ograniczone wytyczne i brak najlepszych praktyk, ujawnienia związane z rokiem 2022 w niektórych przypadkach ograniczały się do zwięzłego akapitu umieszczonego na końcu sprawozdania rocznego, w innych zaś przybierały formę obszernych sekcji. W miarę pojawiania się większej liczby wytycznych, przykładów, lepszej organizacji harmonogramów raportowania oraz wdrażania lub ulepszania struktur zarządzania i konkretnych procesów, ujawnienia staną się bardziej porównywalne.

 

 

Zmieniające się wymagania

 

Analiza KPMG wykazała, że niektóre sektory objęte badaniem prezentują bardzo niskie wskaźniki spełnienia kryteriów taksonomii. Wynika to głównie z faktu, że w raportowaniu za rok finansowy 2022 wymagane były jedynie dwa pierwsze cele środowiskowe, czyli łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich. W rezultacie sektory o ogólnie niewielkim wpływie na zmiany klimatyczne, takie jak np. opieka zdrowotna, nie mogą zaklasyfikować żadnych działań jako zgodnych z taksonomią dotyczącą zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Ta sytuacja z pewnością ulegnie zmianie w kolejnych okresach raportowania, kiedy obowiązywać będzie rozszerzona lista działań.

 

 

Najwyższe obroty kwalifikujące się do objęcia Taksonomią UE odnotowano w sektorze nieruchomości oraz motoryzacji i części samochodowych, podczas gdy najwyższy obrót zgodny z taksonomią został zgłoszony przez sektory usług publicznych i nieruchomości. Z kolei sektory opieki zdrowotnej oraz spożywczy nie zgłosiły prawie żadnej działalności gospodarczej kwalifikującej się do taksonomii lub generującej przychody dostosowane do tej klasyfikacji.

 

Ogółem 37% respondentów ujawniło, że zleciło przeprowadzenie audytu w zakresie kwalifikowalności swojej działalności gospodarczej do Taksonomii UE. Ograniczone zapewnienie stanie się obowiązkowe wraz z wejściem w życie Dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

 

 

****

O RAPORCIE:

Druga edycja globalnego badania KPMG, w której uczestniczyło 281 europejskich jednostek zainteresowania publicznego, przybliża zagadnienia związane z unijnymi dyrektywami w drugim roku raportowania danych niefinansowych. W ramach badania przedsiębiorstwa podzieliły się spostrzeżeniami dotyczącymi doskonalenia sprawozdawczości niefinansowej, a także praktyk i strategii związanych z ESG, które podlegają regulacjom unijnej taksonomii.

 

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2100 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

 

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

 

 

****

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Bajno Stopyra spółka komandytowa, KPMG Restructuring Sp. z o. o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Biura Prasowego KPMG z przedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności  w sekcji "Przedstawiciele mediów".

Document Classification: KPMG Public.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!