Analizy i badania

Tylko 12 proc. klientów ufa informacjom podawanym przez producentów

<p style="text-align: justify;"><strong>Mimo spowolnienia gospodarczego przychody ze sprzedaży 250 największych spółek z branży dóbr konsumpcyjnych osiągnęły w minionym roku finansowym (zakończonym najpóźniej w czerwcu 2014 roku) prawie 3,1 bln dolarów, o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Jak wynika z ósmej edycji cyklicznego raportu <a href="http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-cb-global-powers-cons-products-2015.pdf" target="_blank">„Global Powers of Consumer Products 2015. Connecting with the connected consumer”</a>, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte, szacunkowa wartość transakcji M&amp;A w tym sektorze sięgnęła w 2014 roku 296 mld dolarów. Z kolei największym wyzwaniem, które stoi przed producentami dóbr konsumpcyjnych jest zdobycie zaufania coraz bardziej wyedukowanych i świadomych klientów.</strong></p>

>

W minionym roku finansowym firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych zmagały się jeszcze ze skutkami globalnego spowolnienia gospodarczego. Jednocześnie jednak, spadek cen ropy naftowej oraz zwiększona presja deflacyjna na rozwiniętych rynkach, takich jak USA, Europa czy Japoniaspowodowały, że w  krajach o wysokim zużyciu ropy naftowej (Japonia, Indie, USA i większość krajów europejskich)wzrosła siła nabywcza. To z kolei wpłynęło na poprawę kondycji branży dóbr konsumpcyjnych.

Średni wzrost przychodów w ostatnim zamkniętym roku podatkowym wyniósł 5,6 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 5,1 proc. „Połowa firm, które znalazły się w zestawieniu, odnotowała szybsze tempo wzrostu przychodów niż rok wcześniej. Marża zysku netto wzrosła średnio o 9,6 proc. Jest to najlepszy wynik od 2010 roku, kiedy branża zaczęła poprawiać swoje wyniki po globalnym kryzysie gospodarczym” – wyjaśnia Magdalena Jończak, Dyrektor w Dziale Konsultingu Deloitte.

Na tle poprawiaj?cych się wyników nadal nie najlepiej wypada Europa, gdzie wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł jedynie 1,2 proc. W przypadku Europy już trzeci rok z rzędu jest to wynik poniżej średniej całego zestawienia. W Ameryce Północnej było to z kolei 3,6 proc. Nadzieję na rozwój i wzrost przychodów daj? producentom niektóre rynki wschodz?ce: Ameryka Łacińska (7,3 proc.) oraz region Azji i Pacyfiku (10,9 proc.). W Afryce i na Bliskim Wschodzie było to 4,1 proc.

Więcej fuzji i przejęć w branży dóbr konsumpcyjnych

Od czasu stagnacji w 2009 roku aktywność w zakresie M&A na rynku dóbr konsumpcyjnych stale rosła do 1421 transakcji w roku 2013 w skali światowej. W przeciwieństwie do rosn?cej liczby transakcji fuzji i przejęć, ich wartość spadała od 2009 roku aż do roku 2013 (223 mld dolarów). Przykładowo spadek wartości transakcji odnotowany w  2012 wynikał w dużym stopniu z okazyjnych sprzedaży zwi?zanych ze spowolnieniem gospodarczym, dzięki którym spółki przejmuj?ce kupowały aktywa po atrakcyjnych cenach.

Na podstawie wstępnych danych za rok 2014 można spodziewać się, że liczba transakcji M&A sięgnie 1295. To co prawda mniej niż rok wcześniej, ale ich wartość była wyższa niż w 2013 roku i sięgnęła 296 mld dolarów.

W omawianym okresie ostatniego zamkniętego roku finansowego największ? transakcj? był zakup firmy Beam przez japoński koncern Suntory Holdings za 15,4 mld dolarów. „Wzrost organiczny pozostaje wyzwaniem dla wielu firm w branży dóbr konsumpcyjnych. W zwi?zku z tym nadal wybieraj? one przejęcia strategiczne jako metodę szybszego zwiększania udziału w rynku. W nadchodz?cych latach nadal należy spodziewać się rosn?cej liczby przejęć i fuzji, co pozytywnie wpłynie na kształt portfela produktów i pozwoli zwiększyć elastyczność firm, które musz? szybko dostosowywać się do zmieniaj?cych się preferencji konsumentów” – wyjaśnia mówi Katarzyna Sermanowicz-Giza,Dyrektor w dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.  

Jak dotrzeć do konsumenta w sieci?

Badania Deloitte wykazały, że pomimo dostępu do ogromnej liczby informacji i fachowych opinii na temat produktów w Internecie, konsumenci znacznie częściej konsultuj? swoje wybory z  najbliższymi (przyjaciele, rodzina) niż z ekspertami. Aż 60 proc. ankietowanych twierdzi, że największe zaufanie budz? w nich opinie na temat produktów i usług wyrażone przez rodzinę, przyjaciół lub innych konsumentów. Nieco mniej badanych (43 proc.) opiera się na opiniach niezależnych ekspertów oraz pracowników sklepu stacjonarnego lub internetowego (16 proc.). Tylko 12 proc. respondentów ufa informacjom producenta. Eksperci Deloitte mówi? nawet o „luce zaufania”, która wytworzyła się między klientami, a sprzedawcami. „Okazuje się, że z zaufaniem ściśle wi?że się poczucie bezpieczeństwa, które także wpływa na decyzje zakupowe konsumentów. Aż 80 proc. osób jest bardziej skłonnych do zakupów, jeśli wierz?, że ich dane powierzone producentom i sprzedawcom s? należycie chronione. To jedno z  największych wyzwań, jakiemu musz? stawić czoła firmy z branży dóbr konsumpcyjnych” – wyjaśnia Magdalena Jończak.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!