Analizy i badania

Tworzenie kultury etycznej

<p style="text-align: justify;"><a name="_GoBack"></a> <span style="font-size: small;">Treść i siła kultury wpływa na klimat etyczny organizacji i zachowania etyczne jej członków. Najbardziej prawdopodobne jest kształtowanie wysokich standardów etycznych, gdy kultura organizacji wykazuje znaczną tolerancję dla ryzyka, małą lub umiarkowaną agresywność i skupia się zarówno na środkach, jak i na celach. W takiej kulturze popiera się podejmowanie ryzyka i nowatorstwo menedżerów, zniechęca ich do brutalnej rywalizacji i zwraca uwagę zarówno na sposób osiągania celów, jak i na same cele.</span></p>

>

Silna kultura organizacji wywiera większy wpływ na pracowników niż kultura słaba. Silna kultura podtrzymuj?ca wysokie standardy etyczne powinna mieć bardzo zdecydowany, dodatni wpływ na zachowanie pracowników. Firma Johnson & Johnson , na przykład, ma siln? kulturę, w której od dawna podkreśla się wspólne zobowi?zania wobec klientów, pracowników, społeczności i akcjonariuszy- w takiej właśnie kolejności. Kiedy na półkach sklepowych pojawi się skażony Tylenol ? (produkt J&J), pracownicy firmy w całych Stanach Zjednoczonych samodzielnie wycofali go ze sklepów, zanim kierownictwo zd?żyło uzgodnić stanowisko dotycz?ce wymiany towaru. Nikt nie musiał mówić pracownikom, co jest moralnie słuszne; sami wiedzieli, czego oczekuje od nich J&J.

Co może zrobić kierownictwo, aby stworzyć bardziej etyczna kulturę? Proponujemy poł?czenie następuj?cych praktyk:

B?dź wyraźnym modelem roli- pracownicy obserwuj? zachowanie kierownictwa, uznaj?c je za wzór właściwego zachowania. Jeśli widać, że władze naczelne utrzymuj? wysoki poziom etyczny, stanowi to pozytywne przesłanie dla wszystkich pracowników.

Podawaj do wiadomości oczekiwania etyczne- wieloznaczność w sferze etyki można ograniczyć, tworz?c i rozpowszechniaj?c kodeks etyczny organizacji. Powinien on określać główne wartości organizacji i reguły etyczne, których przestrzegania oczekuje się od pracowników.

Zapewniaj szkolenie w dziedzinie etyki- organizuj seminaria, warsztaty i inne programy kształtowania zachowań etycznych. Wykorzystuj je w celu potwierdzenia norm postępowania w organizacji, wyjaśnienia, jakie praktyki s? dozwolone, a jakie niedopuszczalne, i omówienia możliwych dylematów etycznych.

Wyraźnie nagradzaj postępowanie etyczne i karz czyny nieetyczne- oceny efektywności menedżerów powinny uwzględniać w każdym punkcie zgodność decyzji z kodeksem etycznym organizacji. Oceniać należy zarówno podejmowane środki, jak i osi?gane cele. Osoby, które postępuj? etycznie, powinny być wyraźnie nagradzane za swoje zachowania. Równie ważne jest jawne karanie czynów nieetycznych.

Dbaj o mechanizmy ochronne- organizacja musi zapewniać formalne mechanizmy umożliwiaj?ce pracownikom dyskutowanie problemów etycznych i zgłaszanie zachowań nieetycznych bez lęku o konsekwencje. Może to polegać na powoływaniu doradców i mężów zaufania.

Źródło: „Zasady zachowania w organizacji” Stephen P. Robbins

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!