Aktualności firm stowarzyszonych

TULIP Jedna platforma do zarządzania procesami biznesowymi na wielu rynkach

<p><span style="font-size: small;"><strong><em>Accace, jedna z najbardziej dynamicznych firm outsourcingowych i doradczych w Europie, wprowadza na rynek nowy produkt – platformę TULIP. Dzięki niej można zarządzać procedurami i dokumentami, istotnymi dla funkcjonowania każdej firmy, tj. księgowymi, kadrowymi oraz płacowymi w ramach obowiązujących standardów europejskich. TULIP pozwala ograniczyć koszty wdrożenia procedur oraz zachować nad nimi pełną kontrolę na wszystkich rynkach, na których operuje firma.</em></strong></span></p>

>

Firma Accace powstała w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej i obecnie działa w 8 krajach m.in. w Niemczech, Polsce, na Słowacji i na Ukrainie. W ramach ekspansji na nowe rynki, Accace zaczęła opracowywać autorskie rozwi?zania, służ?ce optymalizacji efektywności procedur biznesowych, które ułatwiaj? współpracę z klientami i partnerami biznesowymi.

Obecnie w biznesie bardzo ważnymi czynnikami świadcz?cymi o sukcesie s? czas i prostota. Dlatego firmy potrzebuj? standardowych i dobrze opracowanych procedur, często opartych na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. W odpowiedzi na te potrzeby powstała platforma TULIP-mówi Katarzyna Kopaczewska, Prezes Zarz?du Accace Polska.

TULIP – zarz?dzanie procedurami nigdy nie było prostsze

TULIP to rozwi?zanie w szczególności dla firm działaj?cych na wielu rynkach. Platforma umożliwia koordynację procesów w zgodzie   z lokalnymi przepisami prawnymi. To odpowiedź firmy Accace na dwa główne problemy przedsiębiorstw, które rozpoczynaj? działalność za granic?: wysoki koszt wdrożenia procedur oraz trudności w ich koordynacji na innych rynkach. Zastosowanie platformy TULIP pozwala zapewnić m.in. terminow? dostawę danych i dokumentów, bezpieczn? wymianę danych, pełn? kontrolę nad procesami biznesowymi oraz spójność procedur zatwierdzania dokumentów. W ten sposób produkt w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia kosztów wejścia na inne rynki. Dzięki niemu wszystkie procesy księgowe, kadrowe i płacowe z każdego kraju koordonywowane s? w jednolity sposób.

W dzisiejszych czasach technologia daje nam wiele możliwości na ułatwienie prowadzenia   firmy, a przez to wsparcie w jej rozwoju. Dlatego nie warto stosować przestarzałych rozwi?zań, które wymagaj? znacznego zaangażowania finansowego oraz nakładu pracy. Często jednak firmy, chc?c ograniczyć koszty,   korzystaj? jednocześnie z różnych dostawców do zarz?dzania dokumentami, przetwarzania i koordynowania procedur księgowych, płacowych, kadrowych, podatkowych i wielu rozwi?zań ERP. W ten sposób trac? kontrolę nad wewnętrznymi procesami. Platforma TULIP pozwala zoptymalizować procedury biznesowe, uprościć je, a co najważniejsze zachować nad nimi pełn? kontrolę – wyjaśnia Katarzyna Kopaczewska.

Jedna platforma – wiele usług

TULIP pozwala uprościć i lepiej skoordynować usługi zaplecza biurowego w firmach działaj?cych na wielu rynkach. Procesy księgowe s? w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu czas i zaangażowanie przy przetwarzaniu dokumentów s? ograniczone. Co więcej, ich archiwizowanie dokonywane jest w postaci elektronicznej, co ułatwia zarz?dzanie danymi. Dzięki temu można generować raporty w czasie rzeczywistym. Cały proces archiwizacji może być dokonywany bezpośrednio przez firmę, bez potrzeby zaangażowania dostawcy systemu. Dokumenty można wprowadzać do systemu bezpośrednio w formacie elektronicznym, w formie skanu, a także zdjęcia zrobionego telefonem komórkowym.

TULIP wprowadza jedn?, spójn? procedurę zatwierdzania dokumentów dla wszystkich procesów księgowych, płacowych i kadrowych. Platforma jest także bardzo uniwersalna. Można j? zintegrować z dowolnym oprogramowaniem ERP, np. systemem Microsoft Dynamics NAV umożliwiaj?c automatyczne księgowanie dokumentów w oparciu o lokalne przepisy w czasie rzeczywistym. Platformę można zsynchronizować ze skrzynk? pocztow?, dzięki czemu w przypadku zmian w dokumencie od razu otrzymujemy wiadomość na pocztę.

Platforma TULIP to nowe spojrzenie na procesy biznesowe. Ten produkt to dowód, że nie musimy zgadzać się na różnice pomiędzy wprowadzanymi procedurami w różnych krajach. Skupiamy się na upraszczaniu procesów. TULIP umożliwia płynne i sprawne wejście na inne rynki zapewniaj?c pełn? kontrolę i przyczyniaj?c się do rozwoju firmy przekonuje Jiří Majer, Prezes Zarz?du grupy Accace.

Dostęp do platformy jest bezpieczny i możliwy za pomoc? niestandardowych poziomów zabezpieczeń
z każdego miejsca na świecie. Pozwala ona zarz?dzać wszystkimi procesami księgowymi i kadrowymi prowadzonymi przez firmy, niezależnie od ich skali i zakresu działania. Dlatego TULIP   to idealne rozwi?zanie dla dużych międzynarodowych firm. Mog? z niej również korzystać mniejsze firmy, ponieważ produkt nie ma ograniczeń dotycz?cych liczby dokumentów generowanych przez przedsiębiorstwo.

Logo Platformy TULIP

Symbol kielicha kwiatu tulipana odzwierciedla porz?dek folderów i aktywne użytkowanie papierowych zakładek. Projekt wizualny opiera się na elementach graficznych oprogramowania i, jednocześnie, logotypie firmy Accace. Logo platformy TULIP wyraża ruch i wariacje kolorystyczne podstawowego kształtu graficznego.  Więcej informacji na temat platformy TULIP znajduj? się pod adresem: www.tulipize.com

Dodatkowe informacje:
Accace Polska

Katarzyna Kopaczewska
Katarzyna.kopaczewska@accace.com
Tel. 22 313 29 50, +48 690 879 278

24/7Communication
Daniel Kucharski
daniel.kucharski@247.com.pl
Tel. 22  279 11 20, 508 39 85 88

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!