Aktualności firm stowarzyszonych

Trzy noworoczne awanse w kancelarii Wierzbowski Eversheds

<p style="text-align: justify;"><strong>Do grona partnerów kancelarii Wierzbowski Eversheds dołączył Łukasz Jankowski. Na stanowiska Senior Associate awansowały Małgorzata Bakuła i Magdalena Chrzan.<br /></strong></p>

>

Łukasz Jankowski jest radc? prawnym, kieruje zespołem prawa energetycznego. Z kancelari? zwi?zany jest od 2013 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw z sektora energii elektrycznej i gazu. Przed doł?czeniem do Wierzbowski Eversheds pracował m.in. jako menedżer obsługi prawnej w RWE Polska oraz w wiod?cych polskich kancelariach prawnych. Realizował projekty na rzecz spółek obrotu oraz operatorów systemów dystrybucyjnych. Doradzał w procesach inwestycyjnych dotycz?cych infrastruktury sieciowej. Tworzył i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji, umowy kompleksowe oraz umowy przył?czeniowe i umowy EFET. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorstwa z branży energetycznej w różnego rodzaju sporach administracyjnych przed Prezesem URE oraz w postępowaniach przed SOKiK, S?dem Apelacyjnym i S?dem Najwyższym. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Małgorzata Bakuła jest radc? prawnym w zespole bankowości i finansów. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie rynków kapitałowych. W kancelarii pracuje od ponad 8 lat. Przez ten czas uczestniczyła w największych sprawach prowadzonych przez zespół bankowości i finansów, w tym takich, które wymagały koordynacji prac prawników w wielu jurysdykcjach. Wspiera instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne i banki. Doradza w zakresie ofert publicznych, obowi?zków informacyjnych i wezwań. Pracuje przy fuzjach i przejęciach. Doradzała przy licznych emisjach obligacji. Zajmuje się także doradztwem w zakresie cash management. Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole   Głównej Handlowej.

Magdalena Chrzan jest radc? prawnym w zespole bankowości i finansów. Z kancelari? Wierzbowski Eversheds zwi?zana jest od ponad 10 lat. Specjalizuje się w prawie bankowym i prawie usług płatniczych. Posiada doświadczenie w zakresie przekształcania spółek z branży usług płatniczych, zabezpieczeń kredytów inwestycyjnych i sekurytyzacji - ? ? prowadziła wiele złożonych, w tym   transgranicznych transakcji tego rodzaju. Regularnie doradza instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki elektronicznych instrumentów płatniczych i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Jest absolwentk? Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu w Regensburgu (LL.M.)

- ? ? Chciałbym pogratulować każdemu z awansowanych i podziękować za wkład tak w rozwój praktyk, jak i całej kancelarii. Mecenas Łukasz Jankowski przez ostatnie trzy lata zbudował siln? i rozpoznawaln? praktykę prawa energetycznego. Ogromn? prac? i wytrwałości?, jak? zarażał swój zespół, spowodował, że dziś portfolio naszych klientów tworz? czołowe polskie i międzynarodowe podmioty z sektora energetycznego. Jest doskonałym przykładem lidera i niezmiernie cieszę, że mamy go w zespole - ? ? komentuje Krzysztof Wierzbowski, partner zarz?dzaj?cy kancelarii Wierzbowski Eversheds.

- ? ? Promocja mecenas Magdaleny Chrzan i mecenas Małgorzaty Bakuły na stanowiska Senior Associate jest dowodem uznania dla ich dotychczasowych osi?gnięć, które przez lata przyczyniały się do umacniania pozycji praktyki bankowości i finansów. To również uznanie dla ich dojrzałości, samodzielności i łatwości budowania relacji z klientami. Obie panie, oprócz tego, że s? świetnymi prawniczkami, wykazuj? się też doskonał? umiejętności? pracy zespołowej, czemu wielokrotnie dawały wyraz przy prowadzeniu złożonych projektów o zasięgu międzynarodowym - ? ? dodaje Krzysztof Wierzbowski.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!