Analizy i badania

Trwa świetna passa na rynku magazynowym

<p style="text-align: justify;">Rynek magazynowo - logistyczny w Polsce przeżywa prawdziwy rozkwit. Dane z pierwszego półrocza 2018 r. pokazują, że po udanym ubiegłym roku, w którym całkowita wielkość nowoczesnej powierzchni magazynowej powiększyła się o 21%, rynek nie zwalnia tempa.</p>

>

Kolejne rekordy

W ci?gu pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku zasób nowoczesnych powierzchni przemysłowych powiększył się o kolejne 5,5%, osi?gaj?c wielkość 14,2 mln m kw. Stopa pustostanów ponownie osi?gnęła na koniec obecnego półrocza historyczne minimum 4,0%, do czego przyczynił się rekordowo silny popyt najemców. Nie jest to jedyny rekord zanotowany w tym roku. Znakomita koniunktura zachęca do rozpoczynania kolejnych inwestycji, czego efektem jest przekraczaj?cy 2,2 mln m kw. wolumen powierzchni w budowie.

Polska Centralna rośnie najszybciej

W pierwszym półroczu zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej powiększyły się o741 800 m kw. Prym wiódł region Polski Centralnej, gdzie oddano do użytku blisko 260 000 m kw. powierzchni, co stanowi 35% nowej podaży w całym kraju. To właśnie w tej części kraju oddano do użytku największe obiekty: magazyn typu built-to-suit (BTS) dedykowany firmie B/S/H (79 000 m kw.) oraz kolejn? fazę projektu P3 Piotrków (60 200 m kw.). Największ? powierzchnię magazynow?, poza rejonem Polski Centralnej, oddano do użytkowania na Górnym Śl?sku (124 700 m kw.) oraz w strefie Warszawa II (121 870 m kw.).

Polska Centralna notuje również największy wolumen powierzchni w budowie.  

Deweloperzy s? najbardziej aktywni w centralnej Polsce, gdzie odnotowano blisko 630 000 m kw. powierzchni na etapie konstrukcji. Tradycyjnie silna jest również pozycja kolejnego regionu czyli Górnego Śl?ska z blisko 320 000 m kw. w realizacji. Warto zaznaczyć niesłabn?c? pozycję strefy wrocławskiej, oraz korytarza wzdłuż powstałej trasy S3, odpowiednio 217 000 m kw. i 183 000 m kw. w budowie.

PATRYCJA DZIKOWSKA, DYREKTOR DZIAŁU ANALIZ I BADAŃ RYNKOWYCH, EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Wolne powierzchnie w stolicy

Podobnie jak w poprzednim kwartale, najwyższy wskaźnik powierzchni niewynajętej odnotowano w strefie Warszawa I, obejmuj?cej nieruchomości magazynowo – logistyczne usytuowane w granicach administracyjnych stolicy. Na koniec pierwszego półrocza br. stopa pustostanów wyniosła tam 10,5%.

Najniższy wskaźnik pustostanów wśród głównych rynków magazynowych, wynosz?cy zaledwie 0,4%, zanotowano w regionie Polski Centralnej. Duży udział w zasobach rynku stanowi? tam w całości wynajęte projekty typu BTS. Z podobnego powodu niewielka dostępność powierzchni występuje także na mniejszych rynkach. W regionach takich jak Trójmiasto, Bydgoszcz/Toruń, Szczecin czy Polska Zachodnia nie oferowano praktycznie żadnej wolnej powierzchni magazynowej w istniej?cych budynkach.

  

Czynsze i lokalizacja determinowane przez dostępność pracowników

  

Pomimo najwyższego wskaźnika niewynajętej powierzchni, to magazyny zlokalizowane na terenie Warszawy pozostaj? niezmiennie najdroższymi obiektami na rynku. Stawki czynszu sięgaj? tam od 3,70 do 5,35 euro miesięcznie za m kw., podczas gdy w pozostałych regionach nie przekraczaj? one   4 euro za metr kwadratowy.  

Mimo silnej konkurencji pomiędzy czołowymi graczami na rynku, w ostatnich miesi?cach obserwujemy presję na wzrost stawek czynszów. Trend ten jest spowodowany głównie przez zwiększenie kosztów budowy i ograniczon? dostępność siły roboczej. Należy pamiętać, że wysoka aktywność w sektorze budowlanym wi?że się z brakiem r?k do pracy, co ma wpływ na terminy dostarczania do użytkowania kolejnych obiektów. Generalni wykonawcy, motywowani presj? płacow? ze strony pracowników, niskim poziomem bezrobocia i kolejnymi podwyżkami kosztów materiałów, podnosz? też ceny swoich usług. Te finalnie znajduj? odzwierciedlenie w stawkach czynszu najmu.

MARTYNA KAJKA, KONSULTANT, DZIAŁ POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I LOGISTYCZNYCH, EUROPA ŚRODKOWO – WSCHODNIA, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Deweloperzy decyduj? się na lokowanie swoich obiektów w regionach niekojarzonych dot?d z projektami magazynowymi. Wpływ na to ma dostępność siły roboczej w regionach i coraz większa trudność ze znalezieniem pracowników w s?siedztwie dużych ośrodków miejskich. Kluczowa w wyborze lokalizacji jest również infrastruktura transportowa, czego przykładem jest wysoka dynamika rozwoju rynku w ci?gu powstaj?cej drogi ekspresowej S3.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!