Izba

Trójkąt Weimarski Kobiet Biznesu: ważny głos reprezentujący interesy kobiet w zjednoczonej Europie

Z inicjatywy Trójkąta Weimarskiego Kobiet, który powstał 3 lata temu w Gdańsku, powstał Weimarski Trójkąt Kobiet Biznesu. Niemki, Francuzki i Polki działają na rzecz zwiększenia znaczenia głosu kobiet we wszystkich trzech krajach, szczególnie w zakresie gospodarki i biznesu. Dążą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz rozwoju przestrzeni działania dla kobiet.

Celem Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu jest przede wszystkim analiza sytuacji i perspektyw rozwoju zawodowego kobiet w Polsce po pandemii oraz konkretne działania w „new normal” wspierające rozwój kobiecych talentów szczególnie w (lepiej opłacanych) sektorach przemysłu i gospodarki:

    • Zachęcanie kobiet do podejmowania zawodów technicznych i inżynierskich w sektorze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
    • Doskonalenie kompetencji kierowniczych i managerskich w biznesie (m.in. poprzez programy mentorskie)
    • Promocja pozytywnych postaw („role models”) i wzorców kobiet do naśladowania
    • Wspieranie studentek i absolwentek STEM, m.in. poprzez wspólne fora dyskusyjne oraz kontakty uczelni wyższych i instytutów badawczych

Historia Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu:

30. rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego

Trójkąt Weimarski został powołany do życia 28.8.1991 przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji Rolanda Dumas oraz Niemiec Hansa-Dietricha Genschera. Jego celem była dalsza integracja Europy i utorowanie drogi państwom Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce, do Unii Europejskiej. Polska została członkiem UE w 2004 roku.

Trójkąt Weimarski Kobiet

W 2018 roku inicjatywa zapoczątkowana przez rządy została podjęta przez kobiety i ustanowiona w Gdańsku jako Trójkąt Weimarski Kobiet.

Deklaracja Gdańska z czerwca 2018 r.

W tzw. „Deklaracji Gdańskiej”, ogłoszonej na posiedzeniu założycielskim, sygnatariuszki napisały m.in.: „To, co rozpoczęło się na poziomie państw i rządów, chcemy my – Niemki, Francuzki i Polki – podjąć i wprowadzić w nową dynamikę. (…) Sto lat temu Polki i Niemki uzyskały – po długiej walce – czynne i bierne prawo wyborcze. Francja dołączyła w 1944 r. Prawa wyborcze kobiet są kamieniem milowym w historii demokracji oraz fundamentem wszelkiego równouprawnienia. Co prawda uzyskałyśmy nasze prawa, ale we wszystkich trzech krajach pozostaje wiele do zrobienia: gender pay gap wynosi w UE przeciętnie 16%; ciężar obowiązków rodzinnych jest daleki od modelu sprawiedliwego rozłożenia. W Parlamencie Europejskim odsetek posłanek wynosi 36,1%. Tylko dziewięć z 28 komisarzy europejskich jest kobietami. W parlamentach narodowych udział parlamentarzystek wynosi 38,7% we Francji, 30,7% w Niemczech i 27% w Polsce. Tak długo, jak kobiety pozostaną niedoreprezentowane zarówno w parlamentach, jak i na stanowiskach kierowniczych, nic się nie zmieni. Europa przeżywa obecnie kryzys tożsamości i stoi przed wielkimi wyzwaniami. My – zaangażowane obywatelki Polski, Francji i Niemiec – chcemy doprowadzić do tego, aby głosy kobiet zostały usłyszane. Wywodzimy się z różnych sfer życia - z polityki, gospodarki, nauki i kultury, a także organizacji społecznych i instytucji państwowych. Jako sąsiadki w sercu Europy opowiadamy się za równouprawnieniem, chcemy uczyć się od siebie oraz pogłębić wzajemne zrozumienie dla naszych historii, aby móc kształtować pokojową przyszłość. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy nurt prawicowego populizmu poddaje w wątpliwość zarówno utrzymanie wspólnoty europejskiej, jak i propaguje wsteczny obraz kobiety i rodziny. Nie ma na to naszej zgody. Feminizm to humanizm.”

W „Deklaracji Gdańskiej” kobiety domagały się równouprawnienia w sferze polityki, gospodarki i edukacji. Wzywały też do usuwania przejawów dyskryminacji i aktywnego zwalczania  uprzedzeń oraz stereotypowych wyobrażeń  o rolach społecznych płci.

2021: Trójkąt Weimarski Kobiet Biznesu

W tym roku Trójkąt Weimarski Kobiet poszerza swoje aktywności na sferę gospodarki i biznesu. Trójkąt Weimarski Kobiet Biznesu, utworzony został przez  kobiety z firm skupionych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i  Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Ich celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz tworzenie przestrzeni działania dla kobiet w gospodarce i biznesie. Patronat nad inicjatywą objęła wiceminister ds. technologii i rozwoju, Anna Kornecka: „Serdecznie dziękuję inicjatorce projektu, pani konsul generalnej RFN w Gdańsku Cornelii Pieper, za tę ważną inicjatywę. Inicjatywę pokazującą, jak wiele kobiety mogą osiągnąć i na jak wielu polach są aktywne i skuteczne w działaniu dla dobra wspólnego. Dzisiejsze pokolenie młodych kobiet jest najlepiej wykształconym w historii; w Polsce studiuje więcej kobiet aniżeli mężczyzn (65% kobiet, 60% mężczyzn) i więcej uzyskuje dyplom ukończenia studiów wyższych. We Francji i w Niemczech kobiety stanowią około połowę absolwentów uczelni wyższych! Co trzecia polska firma została założona przez kobietę. W Niemczech ten odsetek wynosi 38%, a we Francji ponad 40%!”

Inicjatorki Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu podkreślają, że są świadomymi i zaangażowanymi obywatelkami Polski, Francji i Niemiec i chcą współdecydować o przyszłości gospodarczej Europy, wnosząc do niej doświadczenie z różnych sfer życia – z polityki, gospodarki, nauki i kultury, jak i organizacji społecznych czy instytucji państwowych.

Europa czerpie swoją siłę z podzielanych wspólnie wartości: równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uznanie praw kobiet za prawa człowieka przynależą do esencji tych wartości. Kobiety stanowią ponad połowę ludności oraz mają wielki potencjał talentu. Najwyższy czas, by zacząć korzystać z niego w pełni.- mówi Cornelia Pieper, Konsul generalna RFN w Gdańsku.

Pandemia silniej dotknęła kobiety

Pandemia stanowi dodatkowe obciążenie dla kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co w ostatecznym rozrachunku ma również wpływ na organizację pracy. Jednym z bardziej palących pytań, jeśli chodzi o konsekwencje zmian w sposobie wykonywania pracy, jest wpływ kryzysu na sytuację społeczną i zawodową pracujących kobiet.

Z przeprowadzonego przez Deloitte (2021) badania dot. „Wpływu pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet ” wynika, że dla wielu pracujących kobiet pandemia oznacza całkowite zaburzenie równowagi między pracą a życiem prywatnym i negatywnie oddziałuje na ich samopoczucie fizyczne i psychiczne. Niektóre kobiety zastanawiają się nawet nad sensem kontynuacji kariery zawodowej w bliższej i dalszej perspektywie. Wyniki badania przedstawiają również pomysły i rekomendacje dla pracodawców w mierzeniu się z wyzwaniami, które stoją przed liderami w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w nowych warunkach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu: https://youtu.be/ZlnFiGQRC3c

 

Kontakt: Więcej na temat...

Emilia Ordon, Kierowniczka Marketingu i Komunikacji AHK Polska: eordon(@)ahk.pl

Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji i PR CCIFP: mariusz.kielich(@)ccifp.pl,

Piotr Beniuszys, Konsulat generalny RFN w Gdańsku: Więcej na temat...piotr.beniuszys(@)opendiplo.de

Dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.: ewa.labno-falecka(@)daimler.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Auchan Świąteczna Zbiórka Żywności

Już po raz kolejny Auchan Retail Polska udostępnia swoje sklepy na rzecz Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej przez Federację Polskich Banków...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!