Izba

Trójkąt Weimarski Kobiet Biznesu: ważny głos reprezentujący interesy kobiet w zjednoczonej Europie

Z inicjatywy Trójkąta Weimarskiego Kobiet, który powstał 3 lata temu w Gdańsku, powstał Weimarski Trójkąt Kobiet Biznesu. Niemki, Francuzki i Polki działają na rzecz zwiększenia znaczenia głosu kobiet we wszystkich trzech krajach, szczególnie w zakresie gospodarki i biznesu. Dążą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz rozwoju przestrzeni działania dla kobiet.

Celem Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu jest przede wszystkim analiza sytuacji i perspektyw rozwoju zawodowego kobiet w Polsce po pandemii oraz konkretne działania w „new normal” wspierające rozwój kobiecych talentów szczególnie w (lepiej opłacanych) sektorach przemysłu i gospodarki:

    • Zachęcanie kobiet do podejmowania zawodów technicznych i inżynierskich w sektorze STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),
    • Doskonalenie kompetencji kierowniczych i managerskich w biznesie (m.in. poprzez programy mentorskie)
    • Promocja pozytywnych postaw („role models”) i wzorców kobiet do naśladowania
    • Wspieranie studentek i absolwentek STEM, m.in. poprzez wspólne fora dyskusyjne oraz kontakty uczelni wyższych i instytutów badawczych

Historia Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu:

30. rocznica utworzenia Trójkąta Weimarskiego

Trójkąt Weimarski został powołany do życia 28.8.1991 przez ówczesnych ministrów spraw zagranicznych Polski Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji Rolanda Dumas oraz Niemiec Hansa-Dietricha Genschera. Jego celem była dalsza integracja Europy i utorowanie drogi państwom Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polsce, do Unii Europejskiej. Polska została członkiem UE w 2004 roku.

Trójkąt Weimarski Kobiet

W 2018 roku inicjatywa zapoczątkowana przez rządy została podjęta przez kobiety i ustanowiona w Gdańsku jako Trójkąt Weimarski Kobiet.

Deklaracja Gdańska z czerwca 2018 r.

W tzw. „Deklaracji Gdańskiej”, ogłoszonej na posiedzeniu założycielskim, sygnatariuszki napisały m.in.: „To, co rozpoczęło się na poziomie państw i rządów, chcemy my – Niemki, Francuzki i Polki – podjąć i wprowadzić w nową dynamikę. (…) Sto lat temu Polki i Niemki uzyskały – po długiej walce – czynne i bierne prawo wyborcze. Francja dołączyła w 1944 r. Prawa wyborcze kobiet są kamieniem milowym w historii demokracji oraz fundamentem wszelkiego równouprawnienia. Co prawda uzyskałyśmy nasze prawa, ale we wszystkich trzech krajach pozostaje wiele do zrobienia: gender pay gap wynosi w UE przeciętnie 16%; ciężar obowiązków rodzinnych jest daleki od modelu sprawiedliwego rozłożenia. W Parlamencie Europejskim odsetek posłanek wynosi 36,1%. Tylko dziewięć z 28 komisarzy europejskich jest kobietami. W parlamentach narodowych udział parlamentarzystek wynosi 38,7% we Francji, 30,7% w Niemczech i 27% w Polsce. Tak długo, jak kobiety pozostaną niedoreprezentowane zarówno w parlamentach, jak i na stanowiskach kierowniczych, nic się nie zmieni. Europa przeżywa obecnie kryzys tożsamości i stoi przed wielkimi wyzwaniami. My – zaangażowane obywatelki Polski, Francji i Niemiec – chcemy doprowadzić do tego, aby głosy kobiet zostały usłyszane. Wywodzimy się z różnych sfer życia - z polityki, gospodarki, nauki i kultury, a także organizacji społecznych i instytucji państwowych. Jako sąsiadki w sercu Europy opowiadamy się za równouprawnieniem, chcemy uczyć się od siebie oraz pogłębić wzajemne zrozumienie dla naszych historii, aby móc kształtować pokojową przyszłość. Jest to szczególnie ważne w czasach, kiedy nurt prawicowego populizmu poddaje w wątpliwość zarówno utrzymanie wspólnoty europejskiej, jak i propaguje wsteczny obraz kobiety i rodziny. Nie ma na to naszej zgody. Feminizm to humanizm.”

W „Deklaracji Gdańskiej” kobiety domagały się równouprawnienia w sferze polityki, gospodarki i edukacji. Wzywały też do usuwania przejawów dyskryminacji i aktywnego zwalczania  uprzedzeń oraz stereotypowych wyobrażeń  o rolach społecznych płci.

2021: Trójkąt Weimarski Kobiet Biznesu

W tym roku Trójkąt Weimarski Kobiet poszerza swoje aktywności na sferę gospodarki i biznesu. Trójkąt Weimarski Kobiet Biznesu, utworzony został przez  kobiety z firm skupionych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i  Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej. Ich celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz tworzenie przestrzeni działania dla kobiet w gospodarce i biznesie. Patronat nad inicjatywą objęła wiceminister ds. technologii i rozwoju, Anna Kornecka: „Serdecznie dziękuję inicjatorce projektu, pani konsul generalnej RFN w Gdańsku Cornelii Pieper, za tę ważną inicjatywę. Inicjatywę pokazującą, jak wiele kobiety mogą osiągnąć i na jak wielu polach są aktywne i skuteczne w działaniu dla dobra wspólnego. Dzisiejsze pokolenie młodych kobiet jest najlepiej wykształconym w historii; w Polsce studiuje więcej kobiet aniżeli mężczyzn (65% kobiet, 60% mężczyzn) i więcej uzyskuje dyplom ukończenia studiów wyższych. We Francji i w Niemczech kobiety stanowią około połowę absolwentów uczelni wyższych! Co trzecia polska firma została założona przez kobietę. W Niemczech ten odsetek wynosi 38%, a we Francji ponad 40%!”

Inicjatorki Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu podkreślają, że są świadomymi i zaangażowanymi obywatelkami Polski, Francji i Niemiec i chcą współdecydować o przyszłości gospodarczej Europy, wnosząc do niej doświadczenie z różnych sfer życia – z polityki, gospodarki, nauki i kultury, jak i organizacji społecznych czy instytucji państwowych.

Europa czerpie swoją siłę z podzielanych wspólnie wartości: równouprawnienie kobiet i mężczyzn oraz uznanie praw kobiet za prawa człowieka przynależą do esencji tych wartości. Kobiety stanowią ponad połowę ludności oraz mają wielki potencjał talentu. Najwyższy czas, by zacząć korzystać z niego w pełni.- mówi Cornelia Pieper, Konsul generalna RFN w Gdańsku.

Pandemia silniej dotknęła kobiety

Pandemia stanowi dodatkowe obciążenie dla kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o godzenie życia zawodowego i rodzinnego, co w ostatecznym rozrachunku ma również wpływ na organizację pracy. Jednym z bardziej palących pytań, jeśli chodzi o konsekwencje zmian w sposobie wykonywania pracy, jest wpływ kryzysu na sytuację społeczną i zawodową pracujących kobiet.

Z przeprowadzonego przez Deloitte (2021) badania dot. „Wpływu pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet ” wynika, że dla wielu pracujących kobiet pandemia oznacza całkowite zaburzenie równowagi między pracą a życiem prywatnym i negatywnie oddziałuje na ich samopoczucie fizyczne i psychiczne. Niektóre kobiety zastanawiają się nawet nad sensem kontynuacji kariery zawodowej w bliższej i dalszej perspektywie. Wyniki badania przedstawiają również pomysły i rekomendacje dla pracodawców w mierzeniu się z wyzwaniami, które stoją przed liderami w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w nowych warunkach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego Trójkąta Weimarskiego Kobiet Biznesu: https://youtu.be/ZlnFiGQRC3c

 

Kontakt: Więcej na temat...

Emilia Ordon, Kierowniczka Marketingu i Komunikacji AHK Polska: eordon(@)ahk.pl

Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji i PR CCIFP: mariusz.kielich(@)ccifp.pl,

Piotr Beniuszys, Konsulat generalny RFN w Gdańsku: Więcej na temat...piotr.beniuszys(@)opendiplo.de

Dr Ewa Łabno-Falęcka, Dyrektor ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.: ewa.labno-falecka(@)daimler.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!