Aktualności firm stowarzyszonych

To nie koniec wzrostu cen żywności

W ubiegłym tygodniu zrewidowaliśmy nasze prognozy makroekonomiczne (por. MAKROmapa z 09.09.2019). Największe zmiany zaszły w naszym scenariuszu inflacji w Polsce, co w znacznym stopniu było efektem założonej przez nas wyższej dynamiki cen żywności. Poniżej prezentujemy opis naszej zrewidowanej ścieżki cen żywności.

Głównym czynnikiem, który zadecydował o rewizji naszej ścieżki cen żywności jest tegoroczna susza. Początkowo zakładaliśmy, że warunki agrometeorologiczne w 2019 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej. W efekcie oczekiwaliśmy, że w II poł. 2019 r., ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku dynamika cen żywności w kategoriach dotkniętych ubiegłoroczną suszą zacznie kształtować się w wyraźnym trendzie spadkowym.

Uważamy, że najsilniejszy efekt tegorocznej suszy będzie widoczny w przypadku cen warzyw, których zbiory zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS będą o 9% niższe niż te bardzo słabe ubiegłoroczne. Co więcej, susza wystąpiła na przeważającym obszarze UE, a tym samym możliwości importu tańszych warzyw z zagranicy będą ograniczone. W konsekwencji uważamy, że choć w kolejnych kwartałach tempo wzrostu cen w tej kategorii spowolni ze względu na efekty wysokiej bazy sprzed roku, to utrzyma się ono na podwyższonym poziomie przynajmniej do kolejnych zbiorów. W przypadku gdy ukształtują się one na poziomie średniej wieloletniej pod koniec 2020 r. oczekujemy deflacji cen warzyw.

Susza miała także silny negatywny wpływ na tegoroczne zbiory owoców. W efekcie, uwzględniając również wiosenne przymrozki oraz mniejsze plonowanie ze względu na ubiegłoroczne rekordowe owocowanie, zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS zbiory owoców w 2019 r. będą o 24% niższe w ujęciu rocznym. Tym samym biorąc pod uwagę efekty niskiej bazy sprzed roku związane z rekordowymi zbiorami w kolejnych miesiącach oczekujemy silnego wzrostu dynamiki cen w tej kategorii.

Choć mimo suszy szacunki GUS wskazują na niewielki wzrost krajowej produkcji zbóż w 2019 r., to pozostanie ona poniżej średniej wieloletniej. W konsekwencji uwzględniając sytuację na światowym rynku zbóż, rosnące koszty pracy oraz wzrost cen energii uważamy, że prognozowany przez nas spadek dynamiki cen w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” będzie wolniejszy od naszych wcześniejszych oczekiwań.

Susza znalazła także odzwierciedlenie w obniżeniu produkcji mleka w UE, co doprowadziło do spowolnienia spadku światowych cen produktów mlecznych. W naszym wcześniejszym scenariuszu zakładaliśmy wyraźne ożywienie unijnej produkcji mleka po słabym ubiegłorocznym sezonie. Obecnie uwaga rynku w coraz większym stopniu skupiona będzie na Nowej Zelandii, gdzie bardzo dobrze rozpoczął się sezon 2019/2020 (sezon mleczny w Nowej Zelandii trwa od czerwca do maja kolejnego roku). W przypadku utrzymania korzystnych warunków agrometeorologicznych w tym kraju, w kolejnych miesiącach oczekujemy przyspieszenia spadku cen produktów mlecznych na światowym rynku i obniżenia dynamiki krajowych cen w kategoriach „mleko sery i jaja” oraz „oleje i tłuszcze”.

Dodatkowym czynnikiem, który skłonił nas do rewizji naszej ścieżki żywności jest przebieg ASF w Chinach. W ostatnich miesiącach wzrost krajowych cen wieprzowiny spowolnił, co było w naszej ocenie związane z przejściowym wzrostem podaży wieprzowiny w Chinach pochodzącej z uwalnianych zapasów oraz gospodarstw, które w obawie przed ASF likwidowały produkcję. Naszym zdaniem obecnie bufor ten się wyczerpuje i kolejne miesiące przyniosą silne ożywienie chińskiego importu wieprzowiny. Będzie to oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu dynamiki krajowych cen wieprzowiny. Wyższe ceny wieprzowiny będą sprzyjały także wzrostowi pozostałych gatunków mięsa, w szczególności drobiu.

W konsekwencji, uwzględniając przedstawione wyżej tendencje na poszczególnych rynkach żywności, obecnie oczekujemy, że inflacja żywności osiągnie swoje maksimum lokalne w IV kw. br., wspierana przez wzrost dynamiki cen mięsa oraz owoców. W 2020 r. prognozujemy stopniowe obniżenie inflacji żywności do 0,7% r/r w IV kw. ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy sprzed roku. Najsilniejszego spadku dynamiki cen oczekujemy w przypadku warzyw, mięsa, a w II poł. 2020 r. również owoców.

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!