Analizy i badania

To nie koniec marszu E. Macrona

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z oficjalnymi wynikami wyborów, E. Macron zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich uzyskując 66% głosów. Jest to scenariusz zgodny z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 24.04.2017). Poniżej przedstawiamy najważniejsze postulaty wyborcze E. Macrona oraz oczekiwany przez nas wpływ jego zwycięstwa w wyborach na rynki finansowe w średnim okresie.</p>

>

Program gospodarczy E. Macrona skupia się na przeprowadzeniu reform polegaj?cych na zwiększeniu konkurencyjności francuskiej gospodarki. W ramach polityki międzynarodowej zakłada on wzmocnienie współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Proponuje on również zwiększenie elastyczności rynku pracy poprzez zmiany w kodeksie pracy (m.in. zmiana czasu pracy oraz rozszerzenie zakresu warunków kontraktów możliwych do negocjacji bezpośrednio pomiędzy pracodawc? i pracownikiem). E. Macron postuluje również reformę systemu podatkowego przewiduj?c? m.in. spadek obci?żeń podatkowych dla przedsiębiorstw. Jego program zakłada stopniowe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB, a w rezultacie osi?gnięcie zbilansowanego salda sektora w 2022 r. W tym celu E. Macron zapowiedział zmniejszenie wydatków publicznych w relacji do PKB z 57% w 2015 r. do 53% w 2022 r. Jednocześnie planuje on jednak znacz?cy wzrost publicznych wydatków inwestycyjnych ukierunkowanych na projekty innowacyjne oraz działania modernizuj?ce. Uważamy, że realizacja postulatów wyborczych E. Macrona będzie oddziaływać w kierunku poprawy sytuacji w finansach publicznych Francji oraz podwyższenia potencjalnego tempa wzrostu gospodarczego w długim okresie. Niemniej jednak planowane ograniczenie wydatków publicznych ogółem przy jednoczesnym zwiększeniu nakładów sektora publicznego na środki trwałe będzie w naszej ocenie zadaniem trudnym do zrealizowania.

W krótkim okresie zwycięstwo E. Macrona – a tym samym ust?pienie niepewności na rynkach dotycz?cej wyniku wyborów prezydenckich we Francji i zmniejszenie obaw o tendencje dezintegracyjne w ramach UE – będzie oddziaływało naszym zdaniem w kierunku spadku globalnej awersji do ryzyka. W efekcie uważamy, że wynik wyborów prezydenckich we Francji będzie w tym tygodniu oddziaływał w kierunku umocnienia złotego, spadku rentowności obligacji w Polsce, a także wzrostu kursu EURUSD. Ze względu na fakt, iż zwycięstwo E. Macrona było w znacznym stopniu wyceniane przez inwestorów, wymienione wyżej zmiany na rynkach walutowym i obligacji będ? ograniczone. W horyzoncie kilku tygodni możemy mieć jednak do czynienia z korekt? na rynkach zwi?zan? z powrotem podwyższonego ryzyka politycznego zwi?zanego ze zbliżaj?cymi się wyborami parlamentarnymi we Francji (11 i 18 czerwca 2017 r.).

Obecnie trudno jest ocenić dokładny rozkład głosów w niższej izbie Parlamentu Francji (tzw. Zgromadzenie Narodowe) po czerwcowych wyborach. Dotychczas opublikowano tylko jeden sondaż (OpinionWay-SLPV Analytics, przeprowadzony po I turze wyborów prezydenckich). Wskazuje on, że partia E. Macrona (Naprzód!) zdobędzie ok. 249-286 z 577 miejsc w ramach Zgromadzenia Narodowego, Republikanie oraz Unia Demokratów i Niezależnych zdobyłyby ł?cznie ok. 200-210 miejsc, z kolei partia M. Le Pen (Front Narodowy) posiadałaby tylko 15-25 miejsc. Wyniki sondażu wskazuj?, że partia Naprzód! najprawdopodobniej nie osi?gnie bezwzględnej większości w parlamencie, co będzie oznaczało konieczność utworzenia przez ni? koalicji. Może to prowadzić do utrudnień w podejmowaniu decyzji z zakresu polityki gospodarczej, a w efekcie opóźnień w przeprowadzeniu reform. Naszym zdaniem taka sytuacja nie powinna przyczynić się jednak do znacz?cego wzrostu globalnej awersji do ryzyka. Wręcz przeciwnie, taki rozkład głosów w Zgromadzeniu Narodowym oznaczałby osłabienie nastrojów antyglobalistycznych i eurosceptycznych w Europie w porównaniu do tendencji obserwowanych w ostatnich miesi?cach, jak również malej?ce zagrożenie dla Wspólnego Rynku i stabilności wzrostu gospodarczego w krajach UE. Tym samym realizacja sygnalizowanego przez sondaż scenariusza w czerwcowych wyborach powinna być pozytywna dla kursu złotego, kursu euro względem dolara oraz cen polskich obligacji. Zarysowane powyżej czynniki  stanowi? zatem wsparcie dla naszej prognozy kursu EURPLN (4,23) oraz EURUSD (1,09) na koniec czerwca br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!