Analizy i badania

To już ostatni kwartał ze spadkiem PKB w ujęciu rocznym

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zwiększyła się do w I kw. -1,2% r/r wobec -2,7% r/r w IV kw., a tym samym ukształtowała się ona poniżej konsensusu rynkowego (-0,9%) oraz lekko powyżej naszej prognozy (-1,3%). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 0,9% wobec -0,5% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca. Uważamy, że głównym źródłem zwiększenia dynamiki PKB w I kw. w porównaniu do IV kw. był wyższy wkład inwestycji, choć odnotowały one kolejny spadek w ujęciu rocznym. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego oddziaływał również wyższy wkład konsumpcji, która naszym zdaniem po raz pierwszy od I kw. 2020 r. zwiększyła się w ujęciu rocznym. Uważamy, że przeciwny wpływ na dynamikę PKB w I kw. miały niższe wkłady eksportu netto oraz zapasów. W kolejnych kwartałach w kierunku wzrostu dynamiki PKB będą oddziaływać efekty niskiej bazy, wzrost eksportu związany z korzystnymi dla polskich firm zmianami w globalnych łańcuchach dostaw, a także zwiększenie konsumpcji i inwestycji wraz z wygasaniem pandemii, stąd I kw. był ostatnim kwartałem ze spadkiem PKB w ujęciu rocznym. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w całym 2021 r. PKB zwiększy się o 4,6% wobec wzrostu o 2,7% w 2020 r.

Dzisiejsze dane o inflacji i PKB są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!