Analizy i badania

To jeszcze nie koniec spowolnienia w strefie euro

<div style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w czerwcu do 54,8 pkt. wobec 4,1 pkt. w maju, co było powyżej oczekiwań rynku (53,9 pkt.) oraz naszej prognozy (54,2 pkt.).</div>

>

Jest to jednocześnie jego pierwszy wzrost w ujęciu miesięcznym od stycznia 2018 r.  2018 r. Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało z wyższej wartości jego składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy przeciwny efekt miał spadek składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. W całym II kw. średnia wartość zagregowanego indeksu PMI zmniejszyła się do 54,7 pkt. wobec 57,0 pkt. w I kw., co wskazuje na istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika PKB w strefie euro zwiększy się w II kw. do 0,6% wobec 0,4% w I kw.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje kontynuacja pogorszenia sytuacji w przetwórstwie strefy euro. Indeks PMI dla przetwórstwa obniżył się w czerwcu do 55,0 pkt. wobec 55,5 pkt. w maju, kształtuj?c się tym samym na najniższym poziomie od grudnia 2016 r. Jego zmniejszenie wynikało m.in. ze spadku składowych dla nowych zamówień oraz bież?cej produkcji zwi?zanego z utrzymuj?cym się od pocz?tku br. spowolnieniem w światowym handlu. Co więcej, zgodnie z komunikatem Markit ankietowane przedsiębiorstwa coraz częściej wyrażaj? swoje obawy dotycz?ce dalszego nasilania się działań protekcjonistycznych w światowym handlu. Pogorszenie nastrojów firm znalazło odzwierciedlenie w obniżeniu wskaźnika dla przyszłej produkcji do najniższego poziomu od listopada 2016 r. Warto jednocześnie zauważyć, że zgodnie z komunikatem Markit poprawa sytuacji w usługach, która była przyczyn? wzrostu zagregowanego indeksu PMI w czerwcu, częściowo wynikała z efektów niskiej bazy sprzed miesi?ca zwi?zanych z wyj?tkowo duż? liczb? dni wolnych od pracy w maju. Tym samym czerwcowe wyniki badań koniunktury wskazuj? w naszej ocenie, że trwaj?ce od pocz?tku br. spowolnienie aktywności gospodarczej w strefie euro jeszcze się nie zakończyło.

W ujęciu geograficznym zarówno w Niemczech jak i we Francji odnotowano zwiększenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej. W obu tych gospodarkach poprawa koniunktury wynikała ze wzrostu składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływało obniżenie składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie. Nieznaczn? poprawę koniunktury odnotowano również w pozostałych krajach strefy euro objętych badaniem.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zmniejszył się w czerwcu do 55,9 pkt. wobec 56,9 pkt. w maju. Spadek wskaźnika wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla bież?cej produkcji, nowych zamówień, czasu dostaw oraz zapasów pozycji zakupionych), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał wyższy wkład składowej dla zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku danych dla całej strefy euro, w strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje silny spadek wskaźnika dla nowych zamówień (52,6 pkt. w czerwcu wobec 55,2 pkt. w kwietniu – najniższy poziom od marca 2016 r.), który obniżył się jednocześnie szósty miesi?c z rzędu. Spadek odnotował również wskaźnik dla nowych zamówień eksportowych (51,9 pkt. w czerwcu wobec 52,4 pkt. w maju – najniższy poziom od maja 2016 r.).Obniżaj?ce się tempo wzrostu zamówień w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo osłabienia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie). Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika polskiego eksportu zmniejszy się w 2018 r. do 3,7% wobec 8,2% w 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!