Aktualności firm stowarzyszonych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Mija termin na złożenie sprawozdań

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2020 roku, już 31 stycznia 2021 roku mija termin na złożenie pierwszego sprawozdania o terminach zapłaty, które w poprzednim roku kalendarzowym były stosowane w ramach transakcji handlowych. Warto sprawdzić, czy podlegamy temu obowiązkowi.

1. Kto jest objęty obowiązkiem złożenia sprawozdania

Sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych zobowiązane są złożyć największe podmioty, czyli:

 • podatkowe grupy kapitałowe;
 • inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskanego w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;
 • spółki nieruchomościowe, w tym spółki nieruchomościowe wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej.

2. Kto w praktyce musi dopełnić powyższego obowiązku

Sprawozdania muszą być złożone przez kierowników wyżej wskazanych podmiotów, za których uznaje się m.in.: członka lub członków zarządów albo innych organów zarządzających oraz komplementariuszy prowadzących sprawy spółki (w zależności od formy prawnej przedsiębiorcy i składu osobowego organu).

Kierownikami są również likwidatorzy, syndycy oraz zarządcy ustanowieni w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Ważne jest, że w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie musi przekazać kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

3. Gdzie i w jaki sposób należy złożyć sprawozdanie

Sprawozdanie trzeba przekazać Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki przy użyciu formularzy elektronicznych. Kreator sprawozdań jest dostępny na stronie www.biznes.gov.pl

4. Jakie informacje muszą być zawarte w sprawozdaniu

Sprawozdanie musi zawierać:

 • firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;
 • wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 1. nieprzekraczającym 30 dni;
 2. od 31 do 60 dni;
 3. od 61 do 120 dni;
 4. przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
 1. nieprzekraczającym 30 dni;
 2. od 31 do 60 dni;
 3. od 61 do 120 dni;
 4. przekraczającym 120 dni

– od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi;

 • wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;
 • wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Sprawozdania za rok 2020 muszą obejmować także dane dotyczące świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2020 r. Treść sprawozdań będzie publicznie dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Może ona być podstawą do wszczynania przez Prezesa UOKiK postępowań w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

5. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania

Brak złożenia sprawozdania wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny (również na osobę utrudniającą lub udaremniającą złożenie sprawozdania).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. © Eversheds Sutherland Wierzbowski 2020. Eversheds Sutherland Wierzbowski jest członkiem Eversheds Sutherland (Europe) Limited

dr Dariusz Aziewicz
Radca prawny
Prawo konkurencji
+48 22 50 50 738
+48 510 08 77 85
dariusz.aziewicz@eversheds-sutherland.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!