Tendencja wzrostowa Barometru Carrefour utrzymuje się

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Wartość Barometru Carrefour – Wskaźnika Koniunktury Konsumenckiej w maju wyniosła -4,6 punktu (w skali od -100 do +100). W porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca, wskazanie Barometru wzrosło o 0,7 punktu. Był to trzeci z rzędu wzrost wartości Barometru Carrefour. Pomimo wzrostu, wartość wskaźnika nadal utrzymuje się poniżej zera co oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej.</strong></span></p>

>

Na zmianę wartości Barometru Carrefour pozytywnie wpływały następuj?ce jego składowe: poprawa ogólnego klimatu koniunktury w handlu, wzrost dynamiki liczby pracuj?cych w sektorze przedsiębiorstw oraz wzrost nominalnej dynamiki przeciętnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw. Wzrost wartości Barometru łagodzony był przez: spadek wartości bież?cego wskaźnika ufności konsumenckiej, spadek nominalnej dynamiki wartości kredytów i pożyczek udzielonych gospodarstwom domowym oraz spadek realnej dynamiki sprzedaży detalicznej. Neutralne dla wartości Barometru było utrzymanie się na niezmienionym poziomie wskaźnika inflacji.

Odnotowany w maju poziom wartości Barometru był najwyższy od sierpnia 2010 roku, kiedy to po raz ostatni odnotowano jego wyższ? wartość (-2,51 punktu). Stosunkowo wysoka wartość wskaźnika świadczy o poprawianiu się stanu polskiej gospodarki. Pamiętać jednak należy, że wartość Barometru od sześćdziesięciu pięciu miesięcy, a więc od prawie pięciu i pół roku, znajduje się poniżej poziomu neutralnego, czyli zera. Stanowi to potwierdzenie w dalszym ci?gu obserwowanej na rynku dominacji negatywnych czynników. Znacz?ca poprawa wartości wskaźnika (w skali roku o prawie 11 punktów) pokazuje jednak, że stan taki może się w najbliższym czasie zmienić.

Potwierdzaj? to dostępne na rynku prognozy makroekonomiczne. Poprawiaj?ca się w kraju sytuacja gospodarcza sugeruje, że w najbliższych miesi?cach utrzymywać się powinien trend wzrostowy Barometru Carrefour. Według opublikowanych w końcu kwietnia prognoz IBnGR, tempo wzrostu PKB w 2014 roku przyspieszy do 3,1 procent. W każdym kolejnym kwartale będzie ono coraz wyższe, osi?gaj?c wartość 3,3 procent w ostatnich trzech miesi?cach roku. Tempo takie, chociaż zdecydowanie wyższe od obserwowanego w poprzednich dwóch latach, trudno uznać jednak za zadowalaj?ce, zwłaszcza w porównaniu z wynikami osi?ganymi w rekordowych pod tym względem latach 2006-2008. Podobnych rekordowych wyników w najbliższych latach nie należy się spodziewać, chociaż w roku 2015 tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do poziomu 3,8 procent.

Z perspektywy sektora handlowego najbardziej istotne s? prognozy odnośnie dynamiki konsumpcji. W skali całego 2014 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego osi?gnie wartość 2,6 procenta, co będzie wynikiem lepszym od notowanych w latach 2012-2013. Podobnie jak w przypadku dynamiki PKB, tempo wzrostu konsumpcji będzie coraz wyższe w każdym kolejnym kwartale – od 1,9 procent w pierwszym, do 3,2 procent w czwartym. W 2015 roku tempo wzrostu spożycia indywidualnego zwiększyć się powinno do 3,5 procent. Warto również odnotować, że po dwóch latach spadków, odwróc? się negatywne tendencje w kształtowaniu się popytu inwestycyjnego. W opinii IBnGR, nakłady inwestycyjne zwiększ? się w 2014 roku o 5,1 procent.

Tabela Zmiany składników cz?stkowych BKK i ich wpływ na jego wartość

Grupa Carrefour

Carrefour jest pionierem i liderem wielkiej dystrybucji, który od ponad 50 lat wyznacza standardy na światowych rynkach handlu. Od wielu lat Carrefour jest numerem 1 wielkiej dystrybucji w  Europie i jednym z największych detalistów na świecie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy franczyzowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!