Analizy i badania

Tempo wzrostu zatrudnienia najwyższe od listopada 2012 r.

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, we wrześniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 1,3 tys. m/m wobec 4,3 tys. w sierpniu. W efekcie roczna dynamika liczby osób pracujących wyniosła -0,3% (najwyżej od listopada 2012 r.) wobec -0,5% w sierpniu, co było zgodne z naszą prognozą i oczekiwaniami rynkowymi.</p>

>

Wrześniowe dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? kolejnym sygnałem wskazuj?cym na wyst?pienie punktu zwrotnego na rynku pracy (por. MAKROmapa z 14.10.2013). Utrzymuj?ce się ożywienie w eksporcie, a także umiarkowany wzrost popytu konsumpcyjnego sprzyjaj? stopniowemu wzrostowi popytu na pracę lub stabilizacji zatrudnienia w branżach, w których aktywność utrzymuje się na relatywnie niskim poziomie (przede wszystkim w budownictwie).

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!