Analizy i badania

Tempo wzrostu polskiego PKB w II kw. wyniosło 3,1% r/r wobec 3,0% w I kw.

<p style="text-align: justify;">Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB wzrósł w II kw. o 0,9% kw/kw wobec spadku o 0,1% w I kw. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec sierpnia.</p>

>

Naszym zdaniem w II kw. miało miejsce wyraźne przyspieszenie wzrostu spożycia prywatnego, wspieranego przez wypłaty środków w ramach programu Rodzina 500+. Uważamy jednak, że program ten przyczynił się jednocześnie do znacz?cego zwiększenia popytu na towary i usługi importowane, co oddziaływało w kierunku spadku wkładu eksportu netto i tym samym ograniczyło pozytywny wpływ tego programu na tempo wzrostu PKB. W naszej ocenie dynamika inwestycji ogółem utrzymała się w II kw. poniżej zera, czemu sprzyjało m.in. wci?ż niskie wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020  (por. MAKROpuls z 12.08.2016). Prognozujemy, że w całym 2016 r. polski PKB zwiększy się o 3,3% wobec wzrostu o 3,6% w 2015 r

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!