Analizy i badania

Tempo wzrostu PKB w Polsce w IV kw. 2015 r. wyniosło 3,9% r/r wobec 3,5% w III kw.

<p style="text-align: justify;">W ujęciu kwartalnym, oczyszczone z wpływu czynników sezonowych tempo wzrostu PKB zwiększyło się do 1,1% z 0,9% w III kw.</p>

>

Uważamy, że w kierunku przyspieszenia wzrostu PKB w ujęciu rocznym oddziaływały wyższe wkłady spożycia publicznego, inwestycji i zapasów (por. MAKROpuls z 12.02.2015). Pełne dane, zawieraj?ce informacje dotycz?ce struktury PKB, zostan? opublikowane pod koniec lutego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!