Analizy i badania

Tempo wzrostu PKB spowolni w br.

<p style="text-align: justify;">Opublikowane dziś dane o PKB. potwierdzają, że w 2015 r. polska gospodarka znajdowała się w fazie silnego ożywienia. W 2016 r. oczekujemy wyraźnego spowolnienia wzrostu gospodarczego przede wszystkim ze względu na oddziaływanie efektów wysokiej bazy z ub. r. przyczyniających się do zmniejszenia dynamik eksportu i inwestycji.</p>

>

W rezultacie, przy zwiększeniu tempa wzrostu import_u wkład eksportu netto w skali całego roku stanie się ujemy. Ponadto wzrost PKB w Polsce w 2016 r. będzie ograniczany przez znacz?cy spadek dynamiki inwestycji publicznych (zmniejszone wykorzystanie środków unijnych na pocz?tku nowej perspektywy finansowej 2014-2020). Dodatkowym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego w br. jest obniżka ratingu Polski przez agencję Standard & Poor's oraz prawdopodobna podobna reakcja ze strony agencji Moody's (możliwość podjęcia takiej decyzji sygnalizuj? dzisiejsze wypowiedzi jej przedstawicieli), które mog? przyczynić się do spowolnienia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2015 r. jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i negatywny dla cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!