Analizy i badania

Tempo wzrostu cen żywności nieznacznie przyspieszy w 2019 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ubiegły rok przyniósł wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, które obniżyło się do 2,6% r/r wobec 4,3% w 2017 r. Poniżej przedstawiamy nasz scenariusz dotyczący cen żywności w 2019 r.</p>

>

Oczekujemy, że w kierunku zwiększenia dynamiki cen żywności w 2019 r. oddziaływać będzie jej wzrost w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe”, która wiosn? może ukształtować się na poziomie ok. 7% r/r. Dalszemu przyspieszeniu wzrostu cen w tej kategorii będ? sprzyjać wysokie ceny zbóż, ze względu na ubiegłoroczn? suszę, jaka wyst?piła w Europie, a także rosn?ce koszty pracy. W II poł. 2019 r. oczekujemy stopniowego obniżenia dynamiki cen pieczywa i produktów zbożowych, z uwagi na prognozowany przez nas spadek cen zbóż, a także efekty wysokiej bazy sprzed roku. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym warunków agrometeorologicznych dojdzie bowiem do wzrostu zbiorów zbóż w ujęciu rocznym. Będzie on dodatkowo wspierany przez większ? powierzchnię zasiewów zbóż, będ?cy skutkiem poprawy opłacalności ich produkcji. Niemniej w całym 2019 r. oczekujemy, że  dynamika cen w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” zwiększy się do 5,9% wobec 3,9% w 2018 r.

Do wzrostu inflacji cen żywności przyczyni się także wyższa dynamika cen warzyw (7,7% r/r w 2019 r. wobec 4,8% w 2018 r.). W znacznym stopniu będzie to skutkiem niskich ubiegłorocznych zbiorów zwi?zanych z susz?, które w poł?czeniu z efektami niskiej bazy sprzed roku będ? podbijać wzrost cen w I poł. 2019 r. W sytuacji gdy warunki pogodowe w Polsce ukształtuj? się w 2019 r. na przeciętnym na tle historycznym poziomie, wzrost cen warzyw w II poł. br. wyraźnie spowolni.

Uważamy, że czynnikiem sprzyjaj?cym wzrostowi inflacji cen żywności w 2019 r. będzie także nieznacznie wyższa dynamika cen mięsa (2,3% r/r wobec 1,8% w 2018 r.). Złoż? się na to stabilizacja dynamiki cen mięsa wieprzowego oraz kontynuacja wzrostu dynamiki cen mięsa drobiowego. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest dalsze rozprzestrzenianie się ASF na świecie. Gdy jego przypadki pojawi? się w kolejnych krajach Europy Zachodniej, poprzez ograniczenia eksportowe będzie oddziaływało to w kierunku nadpodaży wieprzowiny w UE i obniżenia jej cen. Z kolei ewentualny  wyraźny spadek produkcji wieprzowiny w Chinach zwi?zany z ASF może przyczynić się do wzrostu jej światowych cen.

Do wzrostu cen żywności może przyczynić się także wyższa dynamika cen cukru. Choć na światowym rynku nadal utrzymuje się jego nadpodaż, a ceny po przejściowym wzroście pod koniec 2018 r. powróciły do trendu spadkowego, to efekty niskiej bazy sprzed roku będ? oddziaływać w kierunku zwiększenia dynamiki cen cukru. Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inflacji cen żywności będzie natomiast dalszy spadek dynamiki w kategoriach „oleje i tłuszcze” (1,3% r/r w 2019 r. wobec 7,4% w 2018 r.) oraz „mleko, sery i jaja” (1,3% wobec 5,5%). Uważamy, że będzie to efektem prognozowanego przez nas dalszego spadku cen produktów mlecznych na światowym rynku. Choć ostatnie miesi?ce przyniosły pogorszenie warunków agrometeorologicznych w Nowej Zelandii, będ?cej znacz?cym eksporterem produktów mlecznych, w szczególności masła, to w kolejnych miesi?cach dojdzie najprawdopodobniej do wyraźnego ożywienia produkcji w UE. Co więcej, w 2019 r. zakładamy dalsze spowolnienie popytu na produkty mleczne wśród ich największych importerów (m.in. w Chinach i Rosji).

W kierunku obniżenia tempa wzrostu cen żywności oddziaływać będzie także niższa dynamika cen owoców (-3,9% r/r w 2019 r. wobec -0,2% w 2018 r.). Ze względu na ich ubiegłoroczne rekordowe zbiory, a także efekty wysokiej bazy z I poł. 2018 r. prognozujemy, że do III kw. 2019 r. będziemy mieć do czynienia z ich deflacj?. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów owoców w IV kw. tempo wzrostu ich cen wyraźnie przyspieszy.

Uwzględniaj?c perspektywy cenowe na poszczególnych rynkach rolnych prognozujemy, że inflacja cen żywności w Polsce zwiększy się w 2019 r. do 2,7% r/r wobec 2,6% w 2018 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen żywności s? warunki agrometeorologiczne wśród jej największych światowych producentów, a także realizacja scenariusza hard Brexit, która poprzez utrudnienia w eksporcie może przyczynić się do powstania przejściowej nadpodaży na krajowym rynku, a w konsekwencji spadku cen. Jednocześnie oczekujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się 2019 r. do 1,5% wobec 1,6% w 2018 r., na co złoż? się wyższa dynamika cen żywności, wzrost inflacji bazowej oraz spadek dynamiki cen paliw i nośników energii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092


Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!