Analizy i badania

Tempo spadku zatrudnienia najwolniejsze od grudnia 2012 r.

<p style="text-align: justify;">Według danych GUS, w sierpniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 4,3 tys. m/m wobec 1,5 tys. w lipcu). W efekcie roczna dynamika liczby osób pracujących wzrosła i wyniosła -0,5% wobec -0,7% w lipcu, kształtując się powyżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (-0,6%).<br /><br /></p>

>

Sierpniowe dane o zatrudnieniu s? zgodne ze wstępnymi informacjami napływaj?cymi z badań koniunktury GUS. Wskaźniki te wskazywały na spadek zatrudnienia w budownictwie, który był rekompensowany przez postępuj?cy wzrost zatrudnienia w przemyśle i sektorze usług. W kolejnych miesi?cach należy spodziewać się dalszego wyhamowania spadku dynamiki zatrudnienia w ujęciu rocznym, które będzie wspierane przez oczekiwane przez nas spowolnienie spadku inwestycji przedsiębiorstw (por. MAKROmapa z 17.09.2013), wpływaj?cego w kierunku zwiększenia popytu na pracę.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac w przedsiębiorstwach wyniosło w sierpniu 0,4% r/r wobec 1,6% w lipcu i 0,8% w II kw. Oznacza to, że dochody gospodarstw domowych z tytułu pracy najemnej po uwzględnieniu zmian cen były nieznacznie wyższe niż rok temu. Dane te, w poł?czeniu z wyższ? dostępności? kredytów konsumpcyjnych, wspieraj? nasz? prognozę lekkiego wzrostu realnej dynamiki konsumpcji z 0,2% r/r w II kw. do 0,7% w III kw. br.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!