COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 3

W ostatnich dniach został udostępniony oczekiwany rządowy projekt ustawy zawierającej rozwiązania dotyczące tzw. pakietu osłonowego dla przedsiębiorców w celu niwelowania negatywnych skutków gospodarczych rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w Polsce i na świecie. Projekt zakłada kilka rozwiązań podatkowych, które mają pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji, w jakiej obecnie się znaleźli. Zaproponowane zmiany legislacyjne mają charakter roboczy i mogą ulec modyfikacjom w związku z posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, konsultacji, a także prac parlamentarnych. Niemniej jednak z uwagi na powagę sytuacji, poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia dotyczące obowiązków podatkowych.

Zaproponowane rozwiązania można podzielić na następujące grupy:

1. Zwolnienia i ulgi podatkowe

1.1  Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Zgodnie z projektowanymi przepisami podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia dochodu o wysokość straty poniesionej w bieżącym roku, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł.

Warunkiem skorzystania z możliwości odliczenia straty jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

  • strata została poniesiona w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. a przed 1 stycznia 2021 r. oraz
  • podatnik uzyskał przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok poniesienia straty.

Jeżeli upłynął termin zapłaty podatku od dochodu za rok podatkowy lub podatnik złożył zeznanie podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia straty, podatnik będzie mógł złożyć korektę zeznania. Pozostałą kwotę straty można odliczyć na zasadach ogólnych.

Strata nieodliczona na podstawie wskazanych regulacji podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

1.2 Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów

Podatnicy będą mieli możliwość wyłączenia stosowania przepisów dotyczących tzw. złych długów w PIT i CIT, co oznacza, że nie będą zobowiązani do doliczania dochodu z tytułu nieuregulowanych zobowiązań. Warunkiem jest, że podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.

Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

1.3 Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z COVID-19

Podatnicy będą mogli dokonać odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dla podmiotów wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

1.4 Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią

Nowe przepisy przewidują zwolnienie z opodatkowania otrzymanych w 2020 r. przychodów z tytułu:

  • wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów,
  • dopłat do oprocentowania kredytów.

Zwolnienie będzie miało zastosowanie tylko do pomocy uzyskanej na podstawie przepisów regulujących skutki COVID-19.

1.5 Wyłączenie z podstawy opodatkowania w podatku bankowym

Do podstawy opodatkowania podatkiem bankowym nie będzie wliczało się wartości aktywów wynikających z umów kredytu udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

1.6 Rezygnacja z zaliczek uproszczonych

Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 2020 r.

1.7 Zwolnienie pożyczek z PCC

Nowe regulacje zwalniają z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawierane do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

1.8 Podatek od nieruchomości – zwolnienie z podatku, wydłużenie terminu zapłaty

Rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Dodatkowo, wójt, burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będą mogli przedłużyć, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

2. Odroczenie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych

2.1 Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków

Do dnia 20 lipca 2020 r. zostanie przedłużony termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał łącznie następujące warunki:

  • podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19;
  • uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

2.2 Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Przepisy przewidują wprowadzenie przedłużenia terminu na przekazanie zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

2.3 Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy

Zostanie przedłużony termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na tzw. białej liście z 3 do 14 dni. Nowy termin obowiązuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19.

2.4 Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT

Nowe przepisy odsuwają w czasie obowiązek składania JPK_VAT w nowej formule. Zmienione regulacje  zaczną obowiązywać 1 lipca 2020 r.

2.5 Odroczenie obowiązywania przepisów w zakresie nowej matrycy stawek VAT oraz Wiążącej Informacji Stawkowej

Przepisy w zakresie nowej matrycy stawek VAT zaczną obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

2.6 Odroczenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostaje odroczony do dnia 1 stycznia 2021 r.

3. Zmiany proceduralne

3.1 Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych

Na mocy zaproponowanych przepisów, organ podatkowy może z urzędu lub na wniosek podatnika zawiesić toczące się postępowanie, kontrolę podatkową, kontrolę celno-skarbową lub postępowanie w sprawach wynikających z ustawy o grach hazardowych. Do terminów zawieszonych postępowań i kontroli nie będą wliczane okresy ich zawieszenia. Postanowienie wydane w tej sprawie wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania, a następnie podlega doręczeniu.

Dodatkowo, Minister Finansów będzie mógł w drodze rozporządzenia, zawiesić wszystkie postępowania lub kontrole w danym regionie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

3.2 Zmiany w interpretacjach indywidualnych

Zostanie przedłużony termin na wydanie interpretacji indywidualnych. W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, ulegnie wydłużeniu o 3 miesiące (łącznie 6 miesięcy).

Termin ten może jeszcze ulec wydłużeniu na skutek rozporządzenia Ministra Finansów – nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące.

3.3 Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, bieg terminów raportowania schematów podatkowych (innych niż transgraniczne) nie rozpoczyna się, a rozpoczętych ulega zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. Terminy te rozpoczną swój bieg od dnia 1 lipca 2020 r.

3.4 Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

3.5 Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych

Nowe przepisy przewidują, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego Rada Ministrów będzie uprawniona do wydania rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

***

About Hogan Lovells
Hogan Lovells is an international legal practice that includes Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP and their affiliated businesses.

Atlantic House, Holborn Viaduct, London EC1A 2FG, United Kingdom
Columbia Square, 555 Thirteenth Street, NW, Washington, D.C. 20004, United States of America

Disclaimer

This publication is for information only. It is not intended to create, and receipt of it does not constitute, a lawyer-client relationship.

So that we can send you this email and other marketing material we believe may interest you, we keep your email address and other information supplied by you on a database. The database is accessible by all Hogan Lovells' offices, which includes offices both inside and outside the European Economic Area (EEA). The level of protection for personal data outside the EEA may not be as comprehensive as within the EEA.

The word "partner" is used to describe a partner or member of Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US LLP or any of their affiliated entities or any employee or consultant with equivalent standing. Certain individuals, who are designated as partners, but who are not members of Hogan Lovells International LLP, do not hold qualifications equivalent to members.

Images of people may feature current or former lawyers and employees at Hogan Lovells or models not connected with the firm.

For more information about Hogan Lovells, the partners and their qualifications, see http://www.hoganlovells.com/.

Where case studies are included, results achieved do not guarantee similar outcomes for other clients.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!