COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Tarcza Antykryzysowa 4.0 - Projektowane ograniczenia niektórych inwestycji zagranicznych w polskie spółki

Polski rząd przyjął niedawno projekt ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (Ustawa), której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19. Ustawa zawiera przepisy wprowadzające m.in. ograniczenia niektórych inwestycji zagranicznych w polskie spółki i jako taka wpisuje się w trendy prezentowane przez Komisję Europejską i inne państwa członkowskie.

Ograniczenia wprowadzone Ustawą mają obowiązywać przez 24 miesiące od daty jej wejścia w życie. Oczekuje się, że polski parlament rozpocznie prace nad Ustawą 27 maja 2020 r. Poniżej przedstawiamy krótką informację dotyczącą planowanych ograniczeń.

 

Których inwestorów dotyczą ograniczenia?

Ustawa wprowadzi ograniczenia w stosunku do inwestycji dokonywanych przez inwestorów spoza UE / EOG.

Jakie inwestycje będą podlegały planowanym ograniczeniom?

Ustawa wprowadza szeroki katalog inwestycji podlegających ograniczeniom, wśród nich m.in.:

 • nabycie udziałów/akcji powodujące przekroczenie poziomu 20% lub 40% udziałów/akcji lub głosów w ogólnej liczbie udziałów/akcji lub głosów w danej spółce
 • nabycie udziałów w zysku danej spółki przekraczających poziom 20% lub 40% udziału w całkowitych zyskach takiej spółki
 • uzyskanie pozycji dominującej w stosunku do spółki poprzez:
  • nabycie jej udziałów/akcji prowadzące do przekroczenia poziomu 50% udziałów/akcji w ogólnej liczbie udziałów/akcji w tej spółce
  • zawarcie umowy dotyczącej zarządzania taką spółką lub przekazywania jej zysków
 • ograniczenia obejmują inwestycje zarówno bezpośrednie jak i pośrednie

Jakie spółki będą chronione?

Ustawa wprowadza szeroki katalog spółek, które będą podlegały ochronie - pod warunkiem, że ich roczny obrót w każdym z ostatnich dwóch lat przekroczy 10 mln EUR. Ochrona dotyczyć będzie między innymi:

 • spółek publicznych
 • spółek posiadających infrastrukturę krytyczną (strategiczną)
 • spółek opracowujących kluczowe oprogramowanie IT, takie jak oprogramowanie dla elektrowni, instalacji zaopatrzenia w wodę, komunikacji, płatności, szpitali, transportu, zaopatrzenia w żywność itp.
 • spółek działających w sektorach strategicznych, takich jak wytwarzanie energii elektrycznej, produkcja paliw, chemikaliów, telekomunikacja, obronność, produkcja leków, żywności itp.

Jak wygląda procedura kontrolna?

Procedura kontrolna przewidziana w Ustawie wzorowana jest na obowiązującej procedurze dotyczącej kontroli koncentracji. Co do zasady, odpowiedni organ (Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) powinien zostać zawiadomiony przed dokonaniem inwestycji rodzącej obowiązki wynikające z Ustawy.

Procedura składa się z dwóch etapów:

 • postępowanie wstępne trwające do 30 dni, po którym organ może:
  • nie wnieść sprzeciwu wobec planowanej inwestycji, tym samym dopuszczając jej przeprowadzenie
  • wydać decyzję o wszczęciu właściwego postępowania kontrolnego
 • właściwe postępowanie kontrolne trwające do 120 dni, skutkujące pozytywną lub negatywną decyzją dotyczącą rozważanej inwestycji.

Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania nowych ograniczeń?

Poza uznaniem danej inwestycji za nieważną, nieprzestrzeganie procedur przewidzianych w Ustawie może skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 50 mln PLN lub karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do pięciu lat.

Kontakt:

Paweł Bajno
Partner, prawo korporacyjne
+48 22 583 79 56
pawel.bajno@twobirds.com

Michał Błaszkiewicz
Senior Associate, prawo korporacyjne
+48 22 583 79 68
michal.blaszkiewicz@twobirds.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt +48 22 583 79 00 lub kancelaria@twobirds.com

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!