Tarcza 6.0. - nowe formy wsparcia dla wybranych branż

Dnia 15 grudnia 2020 r. opublikowana została ustawa określana w skrócie jako Tarcza 6.0. Ustawa przewiduje wsparcie dla wybranych branż, które szczególnie mocno zostały dotknięte ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach Tarczy 6.0. przyznawane będzie na zasadzie tzw. pomocy de minimis.

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje na temat najważniejszych form wsparcia.

1. Dopłaty do wynagrodzeń

Przedsiębiorcy, którzy na 30 września 2020 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą w sektorach wskazanych w ustawie będą mogli uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń osób zatrudnionych, które z tytułu zatrudnienia w firmie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym.

Kwota dofinansowania wyniesie 2.000 zł na osobę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wsparcie przyznawane jest na maksymalny okres 3 miesięcy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, których przychód w jednym z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku spadł o 40% w stosunku do przychodu uzyskanym w poprzednim miesiącu albo analogicznym miesiącu w poprzednim roku.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać na osoby:

  • których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie przekraczało 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;
  • które zostały zatrudnione w okresie krótszym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl.

W okresie objętym dofinansowaniem przedsiębiorcy nie mogą wypowiedzieć umów o pracę pracownikom, na których wnioskowali o dofinansowanie z przyczyn ich niedotyczących. Naruszenie tego zakazu będzie skutkować koniecznością zwrotu całego dofinansowania uzyskanego na zwolnionego pracownika.

Termin składania wniosków upływa: 28 lutego 2021 r.

Dodatkowo Rada Ministrów została upoważniona do rozszerzenia grupy przedsiębiorców mogących ubiegać się o wsparcie.

2. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności

Uprawnieni mikro- oraz mali przedsiębiorcy mogą wnioskować o dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Dotacja będzie jednorazowa i wyniesie 5.000 zł.

Warunkiem uzyskania dotacji jest wykazanie spadku przychodów w październiku albo listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu z przychodami odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają dotację będą musieli, pod rygorem zwrotu otrzymanego wsparcia, prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 3 miesiące.

3. Zwolnienie z ZUS za lipiec-wrzesień 2020

Przedsiębiorcy prowadzący na dzień złożenia wniosku przeważającą działalność pod kodami PKD: 55.10.Z lub 79.12.Z, którzy na 30 czerwca 2020 r. byli zgłoszeni jako płatnicy składek ZUS i którzy w lipcu, sierpniu lub wrześniu odnotowali przychód o co najmniej 75% niższy w stosunku do analogicznego miesiąca w roku ubiegłym będą mogli wnioskować o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne od miesiąca, w którym wystąpił spadek przychodów. Zwolnienie obejmie max. okres od lipca do września 2020 r.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie obowiązkowych deklaracji rozliczeniowych (chyba, że firma jest zwolniona z tego obowiązku).

Umorzenie składek jest możliwe także w sytuacji, gdy zostały już one przez przedsiębiorcę opłacone. Termin składania wniosków upływa 15 stycznia 2021 r.

4. Zwolnienie z ZUS za listopad 2020

Przedsiębiorcy prowadzący na 30 września 2020 r. przeważającą działalność gospodarczą pod wybranymi kodami, którzy na 30 czerwca 2020 r. byli zarejestrowani jako płatnicy składek i w listopadzie 2020 r. odnotowali spadek przychodów o co najmniej 40% w porównaniu z listopadem ubiegłego roku mogą wnioskować o umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2020.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie obowiązkowych deklaracji rozliczeniowych (chyba, że firma jest zwolniona z tego obowiązku).

Umorzenie składek jest możliwe także w sytuacji, gdy zostały już one przez przedsiębiorcę opłacone. Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2021 r.

 

Materiał przygotowany przez prawników z Kancelarii SSW Pragmatic Solutions, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k.
 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!