COVID-19  •  Analizy i badania  •  Komitety  •  Grupa robocze  •  Izba

Tarcza 4.0 z postulatami zgłaszanymi przez CCIFP w imieniu Izb Zagranicznych w Polsce

28 maja 2020 r., w trakcie Komisji Finansów Publicznych, na 12 posiedzeniu Sejmu, do projektu tzw. „Tarczy 4.0”* wprowadzono kilka zmian, o które CCIFP zabiegała w imieniu izb bilateralnych zrzeszonych w International Group of Chambers of Commerce (IGCC). Postulaty te zgłaszane były w ramach konsultacji z Ministerstwem Finansów.

Cieszymy się, że postulaty rynku zostały wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Finansów. Niewątpliwie dla firm oznacza to możliwość bezpiecznego i zgodnego z prawem działania w tych i tak już trudnych warunkach. Już od marca, w imieniu 16 izb zagranicznych stowarzyszonych w IGCC, której aktualnie sprawujemy Prezydencję, regularnie adresowaliśmy ministerstwu wskazywane przez firmy postulaty o wprowadzenie zmian w systemie podatkowym, które będą stanowiły realne i konieczne wsparcie - wskazuje Joanna Jaroch-Pszeniczna Wicedyrektor Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Poniżej krótkie podsumowanie tych ważniejszych z postulatów, które znalazły się w projekcie „Tarczy 4.0”. Projekt jest obecnie po 2 czytaniu w Sejmie i oczywiście musi jeszcze przejść całą ścieżkę legislacyjną. Z projektem procedowanym po Komisji Finansów Publicznych, można się zapoznać pod poniższym linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=390

Przedłużenie ważności certyfikatów rezydencji / dopuszczenie stosowania kopii certyfikatów w okresie epidemii:

  • Certyfikaty rezydencji o nieokreślonym okresie ważności, jeśli okres dwunastu miesięcy od daty ich wydania upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, mogą być uwzględnione przez polskiego płatnika przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.
  • Możliwe będzie potwierdzenie miejsca rezydencji podatnika dla celów podatkowych kopią certyfikatu rezydencji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, Warunkiem jest jednak, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.
  • Ponadto, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. W tym przypadku, konieczne jest jednak posiadanie oświadczenia podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

Ceny transferowe:

Przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych (formularz TPR-C i TPR-P) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. 3 miesiące – w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Projekt przewiduje również przedłużenie terminu na przygotowanie / dołączenie do dokumentacji lokalnej tzw. dokumentacji grupowej (master file), w terminie do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia w przypadku, gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji

JPK_V7

przesunięcie terminu wdrożenia nowej struktury JPK na 1 października 2020 r

MDR – schematy podatkowe

Zawieszenie biegu terminów w zakresie raportowania MDR w przypadku tzw. schematów krajowych  od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 (obecnie: do 30 czerwca 2020 r.)

W przypadku schematu podatkowego transgranicznego pozostaje zawieszenie biegu terminów j.w. jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zaliczenie kar umownych do kosztów uzyskania przychodu 

Możliwość uwzględnienia w kosztach podatkowych kar umownych jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

* projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!