Analizy i badania

Szybki wzrost zamówieo w przetwórstwie przy stagnacji zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 53,7 pkt. wobec 52,5 pkt. w sierpniu, a tym samym ukształtował się on powyżej naszej prognozy (53,0 pkt.) oraz oczekiwao rynkowych (53,2 pkt.).</p>

>

W strukturze wrześniowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje najszybszy od lutego 2015 r. wzrost zamówień ogółem w polskim przetwórstwie. Zamówienia te rosły szybciej niż zamówienia eksportowe, co sygnalizuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu krajowego. Silniejszy krajowy popyt na towary wytwarzane przez sektor przetwórczy jest w naszej ocenie zwi?zany z pozytywnym wpływem ożywienia w budownictwie (wynikaj?cym z przyspieszenia inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych i wzrostu inwestycji mieszkaniowych) na branże wytwarzaj?ce towary stanowi?ce wsad do produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 19.09.2017). Z kolei wzrost nowych zamówień eksportowych we wrześniu (najwyższe tempo od stycznia 2017 r.) był w znacznym stopniu zwi?zany z dobr? koniunktur? w przetwórstwie strefy euro. Wstępne indeksy PMI dla strefy euro (w tym Niemiec) wskazywały na poprawę nastrojów w przetwórstwie we wrześniu, a czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu aktywności był utrzymuj?cy się szybki wzrost zamówień ogółem, w tym zamówień eksportowych, wspierany przez ożywienie w światowym handlu (por. MAKROmapa z 25.09.2017).

Szybki wzrost nowych zamówień ogółem w polskim przetwórstwie znalazł odzwierciedlenie w znacz?cym zwiększeniu składowej dla bież?cej produkcji (o 2,0 pkt. do 54,1 pkt.). Wyniki ankiety PMI wskazuj? jednak na narastaj?c? barierę dla wzrostu aktywności w przetwórstwie, zwi?zan? z rosn?cymi trudnościami firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. We wrześniu składowa dla zatrudnienia wyniosła 50,0 pkt., co było jej najniższ? wartości? od lipca 2013 r. Brak tworzenia nowych miejsc pracy w przetwórstwie przyczynił się do najsilniejszego wzrostu zaległości produkcyjnych od stycznia 2015 r.

Wyniki ankiety PMI s? zgodne z badaniami koniunktury GUS, według których w III kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań. Wskazuj? one jednocześnie, że utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu w przetwórstwie przy narastaj?cej barierze w postaci stagnacji zatrudnienia będzie oddziaływał w kierunku zmniejszenia zapasów i tym samym ograniczenia wkładu ich przyrostu do dynamiki PKB w IV kw. Wsparciem dla takiej oceny s? wyniki wrześniowego badania PMI, zgodnie z którymi producenci realizowali część zamówień poprzez bezpośredni? sprzedaż z magazynów.

Przeciętna wartość wskaźnika PMI w okresie lipiec-wrzesień (52,8 pkt.) ukształtowała się na nieznacznie niższym poziomie niż w II kw. (53,3 pkt.). Mimo tego dostrzegamy ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w III kw. (4,1% r/r wobec 3,9% w II kw.), zwi?zane z wyraźnie wyższ? od naszych oczekiwań dynamik? produkcji przemysłowej w sierpniu (por. MAKROpuls z 19.09.2017).

Dzisiejsze dane s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!