Analizy i badania

Szybki wzrost wynagrodzeń będzie miał ograniczony wpływ na inflację

<p style="text-align: justify;">W ostatnich miesiącach w dyskursie ekonomicznym coraz częściej poruszany jest problem negatywnego wpływu szybkiego wzrostu nominalnych płac na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy analizę tego zagadnienia w perspektywie krótko- i średniookresowej.</p>

>

Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej w postaci niskich kosztów produkcji jest szczególnie ważne z punktu widzenia branż eksportowych – działów przetwórstwa, w których istotna część przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu. Przeanalizowaliśmy kształtowanie się wskaźnika rentowności (iloraz zysku operacyjnego i przychodów ze sprzedaży netto) w tych branżach w ostatnich latach. Wskaźnik ten można w uproszczeniu traktować jako marżę przedsiębiorców. Można zauważyć, że rentowność w branżach eksportowych nie tylko nie zmniejszyła się w ostatnich kwartałach, ale nawet wzrosła. Oznacza to, że szybki wzrost nominalnych płac nie przyczynił się do pogorszenia konkurencyjności większości branż eksportowych, gdyż firmy rekompensowały wyższe koszty pracy wzrostem wydajności. Warto również podkreślić, że korzystne tendencje w zakresie rentowności sprzedaży w I kw. utrzymały się mimo odnotowanego w tym okresie umocnienia złotego.

Zidentyfikowaliśmy również trzy branże, w których w ostatnich latach nast?pił spadek rentowności – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, budownictwo oraz handel detaliczny z wył?czeniem handlu pojazdami samochodowymi. W przypadku budownictwa taka tendencja jest wynikiem wzrostu cen surowców. Z podobn? sytuacj? mieliśmy do czynienia w latach 2010-2012 (okres boomu budowlanego zwi?zanego z EURO 2012). Z kolei w przypadku produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, za spadek marż mógł odpowiadać postęp techniczny, przyczyniaj?cy się do globalnego spadku cen wyrobów gotowych w tej branży, a więc również przychodów. W przypadku handlu detalicznego, ze względu na ograniczone możliwości szybkiego zwiększenia produktywności, za zmniejszenie rentowności odpowiadały głównie wyższe koszty pracy.

Powyższe wnioski o ograniczonym wpływie wzrostu wynagrodzeń na konkurencyjność przedsiębiorstw potwierdza również analiza dotycz?ca kształtowania się udziału kosztów płacowych (ł?cznie z narzutami) w przychodach ogółem. Polskie firmy można podzielić na branże w których ten odsetek wynosi ok. 10% (m.in. produkcja artykułów spożywczych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, metali, pojazdów samochodowych, handel detaliczny) oraz takie, w których kształtuje się on na poziomie ok. 15% (m.in. budownictwo, produkcja metali, produkcja wyrobów metalowych). W całym przetwórstwie przemysłowym udział kosztów pracy w przychodach ogółem wyniósł 11% w I kw. br. Można zauważyć, że w niektórych branżach wzrost wynagrodzeń zaowocował zwiększeniem udziału kosztów płacowych w przychodach ogółem, ale tylko w niewielkim zakresie. Na tle historycznym udział kosztów płacowych w przychodach ogółem w większości branż był stabilny.

Powyższe zależności s? istotne z punktu widzenia scenariusza inflacyjnego w Polsce. W przypadku firm eksportowych silna konkurencja zagraniczna będzie czynnikiem ograniczaj?cym możliwość podwyżek cen produktów finalnych. Taki scenariusz będzie realizowany ze względu na mały udział kosztów płacowych w przychodach ogółem – nawet w przypadku utrzymuj?cego się dalszego, szybkiego wzrostu nominalnych wynagrodzeń, ich wpływ na marże przedsiębiorstw będzie ograniczony. Przykładowo, zakładaj?c, że udział kosztów pracy w przychodach wynosi 10%, a wynagrodzenia wzrosłyby o 10%, to przy innych warunkach niezmienionych marża przedsiębiorstwa zmniejszyłaby się tylko o 1 pkt. proc. Takie uwarunkowania w poł?czeniu z oczekiwan? przez nas relatywnie nisk? inflacj? w strefie euro i oczekiwan? umiarkowan? aprecjacja kursu złotego nie będ? wymuszały szybkiego wzrostu cen produktów końcowych przez polskie firmy eksportowe, co będzie czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inflacji w Polsce w kolejnych kwartałach. Z kolei w branżach sektora dóbr niehandlowych (np. handel detaliczny oraz inne usługi lub działy przetwórstwa w niewielkim zakresie otwarte na konkurencję zagraniczn?) wyższe koszty pracy będ? miały większe znaczenie w procesie kształtowania cen, ze względu na łatwość ich przerzucenia na konsumenta. Podwyżki pensji pracowników będ? oddziaływały w kierunku wzrostu cen dóbr oferowanych przez te branże w celu utrzymania niezmienionej marży przedsiębiorców, co znajdzie naszym zdaniem odzwierciedlenie w stopniowym wzroście inflacji bazowej.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!