Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Szybki wzrost płac wspiera odbudowę popytu konsumpcyjnego

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lutym do 6,7% r/r wobec 4,6% w styczniu, kształtując się poniżej konsensu rynkowego (6,8%) i naszej prognozy (7,2%). Dynamika sprzedaży detalicznej liczonej w cenach stałych zwiększyła się w lutym do 6,1% r/r wobec 3,2% w styczniu, kształtując się powyżej konsensu rynkowego (5,1%) i powyżej naszej prognozy (5,8%). Naszym zdaniem ważnym czynnikiem oddziałującym w kierunku silniejszego od oczekiwań zwiększenia realnej dynamiki sprzedaży ogółem w ujęciu rocznym było znaczące i większe od oczekiwań zwiększenie realnej dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw do poziomu najwyższego od 1999 r. (por. MAKROpuls z 20.03.2024). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się w lutym o 2,9% m/m. Po wyłączeniu okresów, w których sprzedaż detaliczna znajdowała się pod silnym wpływem restrykcji związanych z pandemią, odnotowany w lutym br. wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym był najsilniejszy w historii szeregu, którymi dysponujemy (od 2018 r.).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!