Analizy i badania

Szukasz pracy za granicą? Trzymaj się poniższych wskazówek

<p style="text-align: justify;"><strong>Poszukiwanie pracy za granicą nie jest łatwym zadaniem. Nawet po znalezieniu interesującej oferty, jeszcze przed aplikowaniem, dobrze dowiedzieć się jak najwięcej na temat warunków zatrudnienia i lokalnego rynku pracy. Warto także poznać sposoby, które mogą zwiększyć szansę na zdobycie pracy.</strong></p>

>

Szukanie nowego miejsca zatrudnienia to duże wyzwanie, zwłaszcza dla kandydatów, którzy chc? pracować za granic?. Nie wszystkie informacje o wakatach trafiaj? do publicznego obiegu, ponieważ pracodawcy często wykorzystuj? niestandardowe kanały dotarcia do kandydatów. Żeby poszukiwania przyniosły zamierzone efekty, należy uwzględnić ten fakt w swoim planie. Podjęcie proaktywnych działań może zwiększyć szanse kandydata na realizację postawionego celu. Oto kwestie, o których, zdaniem eksperta CPC Consulting, warto pamiętać w czasie poszukiwania pracy za granic?.

Regularnie przegl?daj oferty pracy i wysyłaj CV

Każdego dnia w internetowych serwisach ogłoszeniowych można znaleźć interesuj?ce oferty pracy za granic?. Portale umożliwiaj? łatw? i szybk? selekcję ofert m.in. pod k?tem lokalizacji, branży, poziomu stanowiska, znajomości języków obcych i programów. Warto przegl?dać specjalistyczne portale ogłoszeniowe np. infopraca.pl, pracuj.pl oraz strony agencji zatrudnienia np. CPC Consulting. Pojawiaj? się tam najbardziej aktualne oferty i informacje o prowadzonych projektach rekrutacyjnych. Dostęp do ogłoszeń dotycz?cych pracy za granic? ma nieograniczona liczba kandydatów, więc jeżeli pojawi się interesuj?ca oferta, trzeba szybko na ni? odpowiedzieć. Najlepiej, aby kandydat wysłał swoj? aplikację wtedy, gdy na wymagania w ogłoszeniu odpowiada przynajmniej w 80%. Im szybciej dopasuje CV do ogłoszenia i prześle je pracodawcy, tym większe ma szanse na udział w procesie rekrutacji.

Wybierz kraj emigracji zarobkowej

Decyduj?c się na podjęcie pracy za granic? warto zorientować się jakie możliwości niesie za sob? wyjazd do poszczególnych krajów. Informacje o warunkach pracy, płacy minimalnej, przysługuj?cym urlopie, a także obowi?zkach, które powinien spełnić obcokrajowiec podejmuj?cy pracę w danym kraju to tylko niektóre z tych wartych poznania. CPC Consulting najczęściej deleguje pracowników do Niemiec i Austrii.

Niemcy s? krajem, który oferuje wiele możliwości zawodowych. Na znalezienie ciekawej pracy mog? liczyć zarówno specjaliści znaj?cy język niemiecki, jak i osoby bez doświadczenia i bez znajomości języka. Szczególnie poszukiwani s? pracownicy fizyczni do prostych prac produkcyjnych czy magazynowych. Zapotrzebowanie na rynku dotyczy również fachowców m.in.   spawaczy, ślusarzy, mechaników, lakierników, stolarzy czy brukarzy. Minimalna stawka godzinowa za pracę w Niemczech wynosi 8,91 Euro brutto. Liczba dni urlopu jest uzależniona od firmy, w której pracuje oddelegowany pracownik oraz lokalizacji, jednak zwykle nie wynosi mniej niż 24 dni w roku. Osoba, która pracuje w Niemczech ma możliwość ubiegania się o dodatki socjalne. Na przykład rodzice mog? otrzymać "Kindergeld", czyli świadczenie na dzieci.

Austriacki rynek pracy potrzebuje pracowników produkcyjnych, a także specjalistów z branży technicznej, którzy znaj? język niemiecki przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Szczególnie poszukiwani s? pracownicy budowlani, specjaliści od robót ziemnych, operatorzy maszyn, stolarze z doświadczeniem. Obecnie, minimalna stawka godzinowa obowi?zuj?ca w Austrii wynosi 8,49 Euro brutto. Stawki dla pracowników wykonuj?cych pracę na poszczególnych stanowiskach oparte s? o układy zbiorowe obowi?zuj?ce dla danej branży. Układy zbiorowe to porozumienia, które zawierane s? zwykle raz do roku przez branżowe zwi?zki zawodowe z pracodawcami danej branży. Pracownik ma prawo wgl?du do układu zbiorowego, który obowi?zuje w danej firmie. Liczba dni płatnego urlopu wynosi 25. Pracownicy otrzymuj? również bardzo atrakcyjne dodatki w postaci 13-stego oraz 14-stego wynagrodzenia.

Skorzystaj ze wsparcia profesjonalnej agencji zatrudnienia

Decyzja odnośnie podjęcia pracy poza własnym krajem zwykle jest trudna i wi?że się z wieloma niewiadomymi. Nawet jeżeli uda się znaleźć pracę jeszcze będ?c w Polsce, pozostaje jeszcze załatwienie zakwaterowania i dopełnienie formalności na miejscu. W zwi?zku z tym, warto rozważyć wyjazd za pośrednictwem certyfikowanej agencji zatrudnienia, która wspiera kandydata, nie tylko na każdym etapie rekrutacji, ale także w trakcie pobytu za granic?, już po podjęciu pracy. Decyduj?c się na współpracę z agencj? zatrudnienia kandydat zyskuje pewność, że wyjazd będzie całkowicie legalny a wynagrodzenie za pracę wypłacone na czas. Pracownik nie tylko ma zapewnione pewne miejsce pobytu i pracy za granic?, ale i stałe wsparcie ze strony konsultantów agencji w załatwieniu spraw urzędowych za granic? oraz rozwi?zywaniu bież?cych problemów. Agencje zatrudnienia zapewniaj? swoim pracownikom pomoc w znalezieniu zakwaterowania. W zależności od warunków kontraktu często owe zakwaterowanie jest darmowe dla pracownika lub zwi?zane z niewielk? dopłat? z jego strony. Agencje zatrudnienia, które deleguj? pracowników do wykonywania pracy za granic?, czy też   rekrutuj? ich w celu bezpośredniego zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy, nie pobieraj? od pracowników żadnych opłat.

Polacy maj? opinię pracowitych i zaangażowanych pracowników, w zwi?zku z czym s? chętnie zatrudniani przez firmy za granic?. Podczas poszukiwań kandydatów za granic? pracodawcy w Niemczech, Austrii czy Norwegii często korzystaj? ze wsparcia wyspecjalizowanych, certyfikowanych agencji zatrudnienia, które bior? odpowiedzialność za proces rekrutacji kandydatów dopasowanych do potrzeb klienta, delegowanie transgraniczne, jak również za legalność ich zatrudnienia oraz prawidłowość późniejszych rozliczeń – komentuje Agnieszka Nocuń, Key Account Manager w CPC Consulting.

Szczerze określ swój poziom znajomości języka obcego

W przypadku wyjazdu do pracy za granicę bardzo częstym kryterium, branym pod uwagę podczas wyboru kandydata, jest znajomość języka obcego. Niestety, jednym z najczęściej popełnianych przez kandydatów błędów jest zawyżanie poziomu znajomości języka. A w przypadku wyjazdu do pracy za granicę, jest niemal pewne, że podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter sprawdzi w jakim stopniu kandydat posługuje się deklarowanym językiem obcym. Zatem, aby nie zostać pos?dzonym o nieszczerość lepiej nie koloryzować w CV na temat swoich umiejętności językowych. Dzięki temu, kandydat nie przekreśli swojej szansy na zdobycie pracy.

Agencje zatrudnienia zawsze informuj? w ogłoszeniu, jakiego poziomu znajomości języka wymaga pracodawca. Fakt, że kandydat zna go w stopniu podstawowym wcale nie przekreśla jego szans na zdobycie pracy. Najczęściej, dopiero w przypadku stanowisk średniego i wyższego szczebla wymagana jest bardzo dobra lub biegła znajomość języka – komentuje Agnieszka Nocuń z CPC Consulting.

Pochwal się doświadczeniem zdobytym za granic?

Doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju, do którego kandydat chciałby wyjechać jest niezwykle cenne, dlatego warto się nim pochwalić. Jeśli kandydat posiada rekomendacje od zagranicznych pracodawców powinien zabrać je ze sob? na rozmowę i zaprezentować rekruterowi. Może to wpłyn?ć na jego decyzję i zaproponuje kandydatowi pracę. Wszystkie kursy, również językowe i praktyki, w których kandydat brał udział za granic? lub, które dotyczyły poprawy jego kwalifikacji zawodowych, mog? zwiększyć szanse na uzyskanie pracy. Licz? się także te szkolenia, na które kandydat uczęszczał w czasie studiów lub szkoły średniej.

Motywacja do pracy

Bardzo istotna z punktu widzenia zagranicznych pracodawców jest motywacja kandydata do wyjazdu. Jeśli dana osoba zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjn? z dużym prawdopodobieństwem zostanie zapytana o powody wyjazdu do pracy za granicę. Czy motywuje j? głównie chęć zarobienia większych pieniędzy, poprawa znajomości języka obcego czy może zrealizowanie marzenia o wyjeździe do danego kraju? Należy pamiętać, że dla pracodawcy najważniejsze jest, jakie korzyści jego firmie przyniesie zatrudnienie danego pracownika. Jeśli kandydatowi zależy przede wszystkim na zarobieniu pieniędzy powinien wspomnieć, że jest gotowy do pracy w nadgodzinach oraz w soboty. Chc?c nauczyć się języka obcego może dodać, że będzie maksymalnie wykorzystywał czas wolny, aby zrealizować ten cel. Dzięki temu szybciej zintegruje się z innymi pracownikami. Jeśli kandydat zawsze marzył o wyjeździe np. do Niemiec może wspomnieć, że jest zainteresowany prac? przez dłuższy okres.

Dla pracodawcy mog? to być cenne informacje, ponieważ nierzadko firmy współpracuj?ce z CPC Consulting poszukuj? kandydatów do pracy na czas kilku b?dź nawet kilkunastu miesięcy. W takiej sytuacji, zarówno deklarowanie przez kandydata chęci dłuższego pozostania w kraju delegowania czy doskonalenie umiejętności językowych może podnieść jego wartość dla pracodawcy – podkreśla Agnieszka Nocuń.

Decyzja o wyjeździe do pracy za granicę nie należy do łatwych. Dopełnienie formalności zwi?zanych z podjęciem pracy, konieczność znalezienia miejsca zakwaterowania, a także inny/obcy język i różnice kulturowe to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się kandydat. W tej sytuacji, może czasami warto rozważyć podjęcie pracy w certyfikowanej, rzetelnej agencji zatrudnienia, która ma doświadczenie w delegowaniu pracowników za granicę.

CPC Consulting jest agencj? zatrudnienia, która od 2009 r. deleguje pracowników do Niemiec, Austrii i Norwegii. Spółka świadczy dla zagranicznych klientów usługę transgranicznego delegowania polskich pracowników w ramach pracy tymczasowej i rekrutacji stałych. Dzięki specjalistycznej wiedzy, w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i niemieckiej legislacji oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting gwarantuje szybki dostęp do polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa. Od kwietnia 2016 r. spółka należy do Grupy Kapitałowej LeasingTeam, największej w kraju grupy spółek wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów.

Więcej informacji na stronie: www.cpcgroup.pl.

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!