Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Szeroki zakres spadku produkcji

Z uwagi na odziaływanie niekorzystnych efektów kalendarzowych spadek rocznej dynamiki produkcji przemysłowej miał szeroki zakres i został odnotowany w trzech głównych segmentach przemysłu, tj. w branżach eksportowych (-6,6% w maju wobec 5,0% w kwietniu), powiązanych z budownictwem (-5,4% wobec 8,4%) oraz pozostałych kategoriach (1,8% wobec 9,3%). Na uwagę zasługuje relatywnie silniejszy na tle pozostałych segmentów przemysłu spadek produkcji w branżach eksportowych. Naszym zdaniem krótkookresowe perspektywy produkcji w branżach eksportowych wciąż pozostają niekorzystne ze względu na obniżoną aktywność w przetwórstwie w strefie euro, i zgłaszane z tego powodu niższe zapotrzebowanie na dobra pośrednie wytwarzane w Polsce. Taka ocena jest spójna z majowymi wynikami koniunktury dla polskiego przetwórstwa przemysłowego (PMI). Ankietowane firmy zwracały wówczas uwagę na osłabienie popytu ze strony kluczowych rynków europejskich: Niemiec i Francji (por. MAKROmapa z 3.06.2024). W rezultacie dynamika produkcji dóbr pośrednich zmniejszyła się do -4,9% r/r w maju z 6,1% w kwietniu. Więcej informacji na temat perspektyw sytuacji w branżach eksportowych dostarczy zaplanowana na piątek publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro za czerwiec.

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!