Analizy i badania

Szansa czy obowiązek? - Nowe wymogi sprawozdawczości niefinansowej obejmą w Polsce około 300 firm

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Przepisy dyrektywy unijnej zaczną obowiązywać polskie spółki i jednostki zainteresowania publicznego od stycznia 2017 roku.</span></p>

>

Warszawa, 20 września 2016 r. – Aż trzy czwarte menedżerów zarz?dzaj?cych globalnymi funduszami inwestycyjnymi przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych bierze pod uwagę dobre wyniki firm w obszarze zrównoważonego rozwoju. W Polsce do tej pory z możliwości informowania opinii publicznej i interesariuszy o działaniach w tym zakresie korzystało niewiele firm. Od 1 stycznia taki obowi?zek, na skutek wdrożenia unijnej dyrektywy do polskich przepisów, będzie nałożony na około 300 największych spółek giełdowych i jednostek zainteresowania publicznego. Zdaniem uczestników konferencji „Skuteczne budowanie wartości spółek. Jak maksymalizować korzyści z nadchodz?cych zmian prawa w zakresie sprawozdawczości niefinansowej” współorganizowanej przez firmę doradcz? Deloitte, zarz?dy i rady nadzorcze powinny ten obowi?zek potraktować jako szansę na podniesienie wartości kierowanych przez siebie przedsiębiorstw.

Konferencja, organizowana przez Giełdę Papierów Wartościowych, Deloitte, Ministerstwo Finansów oraz Bank Światowy, odbyła się wczoraj w siedzibie GPW.

Unia Europejska w listopadzie 2014 roku rozszerzyła sprawozdawczość firm o obowi?zek ujawnienia danych niefinansowych oraz informacji dotycz?cych różnorodności. Do 2017 roku dyrektywa 2014/95/UE dotycz?ca tego obszaru ma być implementowana do polskiego prawa. Według założeń rz?dowych odpowiednia ustawa ma zostać przyjęta do 6 grudnia tego roku.

Unia Europejska w listopadzie 2014 roku rozszerzyła sprawozdawczość firm o obowi?zek ujawnienia danych niefinansowych oraz informacji dotycz?cych różnorodności. Do 2017 roku dyrektywa 2014/95/UE dotycz?ca tego obszaru ma być implementowana do polskiego prawa. Według założeń rz?dowych odpowiednia ustawa ma zostać przyjęta do 6 grudnia tego roku.

Unijne przepisy zakładaj?, że spółki giełdowe, banki oraz tzw. duże jednostki zainteresowania publicznego, czyli podmioty, które zatrudniaj? co najmniej 500 osób i osi?gaj? w Polsce obroty powyżej 85 mln zł sumy aktywu bilansu lub 170 mln zł przychodów netto rocznie (dla grup kapitałowych sumy te będ? odpowiednio wyższe) będ? zobowi?zane do raportowania, m.in. oceny ryzyk, podstaw zarz?dczych i wskaźników z zakresu przeciwdziałania korupcji, negatywnego wpływu na środowisko naturalne, aspektów pracowniczych, społecznych czy poszanowania praw człowieka. Według danych Ministerstwa Finansów podmiotów, które w Polsce zostan? objęte nowymi przepisami, może być około 300, w tym dziesięć spółek Skarbu Państwa. W tej grupie s? m.in. banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, spółki giełdowe, ale też fundusze inwestycyjne czy fundusze emertytalne. „Ministerstwo starało się zapewnić firmom maksymaln? elastyczność przepisów w zakresie raportowania niefinansowego tak, aby nie wprowadzać innych dodatkowych dla nich obci?żeń niż te minimalne wymagane dyrektyw?. Ten rodzaj sprawozdawczości powinien być przede wszystkim wspierany przez trendy rynkowe oraz dobre praktyki”  – tłumaczyła  Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, Ministerstwo Finansów.

Jak mówiła Prezes Giełdy Papierów Wartościowych nowe przepisy należy traktować jako element przewagi konkurencyjnej, a nie obowi?zek. „Rynek nagradza przejrzystość, o czym świadcz? dobre notowania naszych spółek zgromadzonych w Respect Index, grupuj?cego firmy społecznie odpowiedzialne. Jako giełda uważamy, że znaczenie informacji niefinansowych jest tak samo istotne, jak danych finansowych”  – mówiła  prof. Małgorzata Zaleska. O zainteresowaniu inwestorów zagranicznych polskimi spółkami społecznie odpowiedzialnymi mówił  Tomasz Wiśniewski, Menedżer z GPW:  „W Polsce nie przywi?zuje się jeszcze dużego znaczenia do odpowiedzialnego biznesu, ale potencjał rozwoju w tym zakresie jest ogromny. Co więcej, ryzyko inwestycyjne w firmach zarz?dzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest niższe niż w pozostałych. To ważny argument dla inwestorów”.

Takie rozwi?zanie podpowiada również  Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe. Jej zdaniem polskie firmy powinny potraktować unijn? dyrektywę jak szansę.  „W ci?gu ostatnich kilkudziesięciu lat na świecie nast?piła zmiana w zakresie wyceny spółek. Ujawnienie przez firmy informacji niefinansowych pozwala im wzmocnić wiarygodność oraz zyskać uznanie rynku, a także poprawić, a w niektórych przypadkach nawet zainicjować dialog z interesariuszami. Aż 84 proc. organizacji stosuj?cych sprawozdawczość niefinansow? upatruje w niej możliwość weryfikacji celów strategicznych przez cał? kadrę zarz?dzaj?c? w ujęciu długookresowym oraz wzrost jakości raportowanych danych”  – przekonywała podczas wczorajszej konferencji.

W ci?gu ostatnich dziesięciu lat w Polsce powstało około 330 raportów społecznych zainicjowanych przez około 90 firm, co wskazuje na jeszcze niewielk? skalę tego zjawiska. Ponad jedna pi?ta firm (117) z 500 największych środkowoeuropejskich firm (ranking Deloitte CE TOP 500 2016) deklaruje, że prowadzi jak?ś formę sprawozdawczości niefinansowej. Najwięcej takich organizacji jest w Polsce (26 proc.), Czechach (25 proc.) i na Węgrzech (11 proc.).

Ujawnianie danych niefinansowych, oprócz przepisów krajowych i unijnych, kształtuj? również międzynarodowe wytyczne, takie jak  metodyka Global Reporting Initiative  czy wytyczne  International Integrated Reporting Council. Nowy rodzaj raportu to z kolei raport wpływu, który pozwala zbadać, w jaki sposób działalność przedsiębiorstwa wpływa na rozwój jego otoczenia lokalnego, w tym na jego dostawców reprezentuj?cych różne gałęzie gospodarki, a także jak, poprzez impuls popytowy generowany przez wynagrodzenia pracowników, wzrasta gospodarka kraju i regionu, w którym firma działa.  „Potrzebujemy jednej spójnej informacji na temat firmy, bez wyraźnego podziału na dane finansowe i niefinansowe. To, jak firma działa i jak podejmowane s? w niej decyzje, najczęściej widać przede wszystkich w tych ostatnich”  – przekonywał Jyoti Banerjee, Programme Lead: Technology Initiative, International Integrated Reporting Council (IIRC).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!