Analizy i badania

Szał zakupów trwa, sprzedaż rośnie na dopalaczach

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 9,0% r/r wobec wzrostu o 9,3% w lipcu, co było zgodne z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu. Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w sierpniu do 6,7% r/r wobec 7,1% w lipcu.</p>

>

Nowe normy emisji spalin nie podbiły dynamiki sprzedaży

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku obniżenia realnej dynamiki sprzedaży w sierpniu było spowolnienie wzrostu sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” do 11,0% r/r wobec 16,7% w lipcu. Niższe tempo wzrostu w tej kategorii jest niespodziank? zważywszy na liczne doniesienia medialne wskazuj?ce na silny wzrost liczby rejestracji nowych samochodów w lipcu i sierpniu zwi?zany z wejściem w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Dzisiejsze dane GUS sugeruj?, że odnotowany w sierpniu wzrost liczby rejestracji był – podobnie jak w lipcu - w głównej mierze efektem rejestracji dokonywanych przez dealerów, które nie zostały uwzględnione przez GUS w sierpniowej sprzedaży detalicznej.

W strukturze sierpniowej sprzedaży na uwagę zasługuje również przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (do 1,0% r/r wobec spadku o 0,6% w lipcu) oraz "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach”, która obejmuje m.in. hipermarkety (do 6,9% r/r z 4,2%). Jest to zgodne z nasz? ocen? sprzed miesi?ca, zgodnie z któr? odnotowane w lipcu silne obniżenie rocznej dynamiki sprzedaży we wspomnianych kategoriach miało charakter obserwacji nietypowej i w kolejnych miesi?cach ponownie się ona zwiększy (por. MAKROpuls z 22.08.2018).

Sprzedaż na dopalaczu kredytowym…

Warto odnotować również wyraźne przyspieszenie realnego wzrostu sprzedaży w kategorii "meble, RTV, AGD” (9,1% r/r wobec 4,4% w lipcu). 3-miesięczna średnia dynamika sprzedaży w tej kategorii wyniosła 9,3% r/r, kształtuj?c się na poziomie najwyższym od lutego 2018 r. Wsparciem dla sprzedaży w tej kategorii jest wysoka skłonność gospodarstw domowych do nabywania dóbr trwałego użytku, umacniana przed bardzo dobr? sytuację na rynku pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach wrześniowego badania GUS dotycz?cego koniunktury konsumenckiej, zgodnie z którym wskaźnik "obecne dokonywanie ważnych zakupów” ukształtował się na najwyższym poziomie w historii. Dodatkowym wsparciem dla sprzedaży w tej kategorii jest szybki wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych – w lipcu ich roczna dynamika (z wył?czeniem kredytów w rachunku bież?cym i zwi?zanych z funkcjonowaniem kart kredytowych) wyniosła 11,0% r/r i była najwyższa od stycznia 2010 r.

… i dopalaczu 300+

Opublikowane dziś dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu stanowi? wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w III kw. (4,8% r.r wobec 4,9% w II kw.). Dodatkowym czynnikiem pobudzaj?cym spożycie prywatne w III i IV kw. będ? wypłaty w ramach programu "Dobry Start” (300 zł na dziecko). Szacujemy, że podbij? one roczn? dynamikę konsumpcji w tych kwartałach o 0,2 pkt. proc. W IV kw. czynnikiem dynamizuj?cym spożycie prywatne będzie przyspieszenie wzrostu realnego funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.09.2018), zwi?zane ze spadkiem inflacji. W efekcie, mimo efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy, roczna dynamika konsumpcji w IV kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z III kw. (o 0,1 pkt. proc.).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!