Analizy i badania

Sytuacja geopolityczna na świecie wyzwaniem dla firm w branży transportowej

<p style="text-align: justify;"><strong>Geopolityczne zawirowania oraz spowolnienie w światowej gospodarce negatywnie odbijają się na rozwoju branży transportowej. Transport morski wyróżnia się pozytywnie na tle branży. Duże wyzwanie stoi przed firmami z sektora logistyki, które w jeszcze większym stopniu muszą reagować na wymagania cyfrowych konsumentów.</strong></p>

>

Negatywne skutki zmian politycznych na świecie

Zawirowania geopolityczne istotnie wpłynęły na stan globalnej gospodarki, w tym branży transportowej. Zgodnie ze statystykami CPB światowy handel zmalał w październiku 2016 r. o 1,1%. Dla wielu 2016 r. był rokiem najwolniejszego wzrostu handlu i produkcji od czasów kryzysu finansowego w 2009 r. Do końca 2017 roku spodziewany jest wzrost handlu w przedziale od 1,8% do 3,1% (korekta poprzedniej prognozy Światowej Organizacji Handlu, która zakładała wzrost na poziomie 3,6%). Pogorszenie to wynika ze spadków wolumenów sprzedaży towarów, które s? rezultatem spowolnienia dynamiki wzrostu PKB i wymiany handlowej w gospodarkach rozwijaj?cych się.

Zmniejszenie dynamiki wzrostu handlu i zachowawcze prognozy s? wynikiem wielu zmian na świecie, jak np. krótszych łańcuchów dostaw, malej?cego arbitrażu płacowego i stabilizacji procesu globalizacji. Najnowsze badania wykazuj?, iż w czasach digitalizacji przepływy danych i informacji przynosz? większ? wartość ekonomiczn? niż globalny handel towarami materialnymi. Bezsprzecznie transport dóbr i osób pozostanie jednak podstaw? działalności większości firm transportowych na świecie, natomiast przepływ danych i informacji, którymi firmy transportowe zarz?dzaj?, otwieraj? dla nich nowe możliwości rozwoju  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w  Polsce.    

Lepiej w transporcie morskim

Po niepokoj?cym pocz?tku 2016 r. sytuacja na globalnym rynku żeglugowym znacznie się poprawiła. Potencjał przewozowy żeglugi światowej netto (liczony jako dostawy statków pomniejszone o  złomowanie)   wykazał w ubiegłym roku lekki wzrost, co w powi?zaniu ze spadkiem zamówień na nowe statki powoduje dobre perspektywy dla wzrostu rynku. Oczekuje się, że w ci?gu 2017 roku popyt na światowym rynku żeglugowym wzrośnie o około 3%, podczas gdy podaż wzrośnie o około 1%, co zniweluje lukę między popytem a podaż? i wpłynie na wzrost wartości rynku żeglugowego. Potwierdzeniem tego trendu jest wskaźnik BDI (Baltic Dry Index), który jeszcze w lutym zeszłego roku osi?gn?ł historyczne minimum – 290 punktów, a 24 października br. osi?gn?ł poziom 1 588 punktów.  

Rynek lotniczy z dobr? perspektyw?

Według danych IATA (International Air Transport Association) w 2016 r. popyt w ruchu pasażerskim wzrósł o 6,3% w porównaniu do roku poprzedniego, co jest imponuj?cym wynikiem, bior?c pod uwagę fakt, że odnotowano wówczas najniższy wzrost PKB (2,3%) od pocz?tku kryzysu finansowego w  2009  r. MFW przewiduje, że aktywność gospodarcza wzrośnie w 2017 i 2018 r., zwłaszcza na rynkach wschodz?cych i w gospodarkach rozwijaj?cych się, co może pozytywnie wpłyn?ć na rozwój rynku lotniczego. Geopolityczne zawirowania oraz rosn?ce ceny paliw mog? negatywnie wpłyn?ć na marże realizowane przez przewoźników i zakłócić rozwój rynku lotniczego.  

Logistyka musi otworzyć się na innowacje

Niepewna sytuacja geopolityczna wpływa także na logistykę ze względu na jej duże uzależnienie od wzrostu światowego handlu. Mało prawdopodobne jest jednak, aby spowolniło to wzrost wymiany transgranicznej w handlu elektronicznym. W miarę rozwoju dyskusji na temat przejścia na pi?t? generację sieci komórkowych (5G), handel online staje się coraz szybszy i lepiej reaguje na impulsywne potrzeby klientów detalicznych. W wyniku tego firmy logistyczne musz? spełnić wysokie standardy i  coraz większe wymagania swoich klientów internetowych.

W obliczu ci?gle rosn?cej presji wprowadzania innowacji i coraz większej liczby firm, które opracowuj? nowe rozwi?zania technologiczne, firmy logistyczne musz? zdecydować czy rozwijać technologie własnymi siłami, czy wykorzystywać gotowe rozwi?zania. Należy wzi?ć pod uwagę koszty, szybkość wdrażania i przydatność, ale kluczowym czynnikiem jest dostosowanie do wymogów konsumentów z  pokolenia Millennials  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w  Polsce.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

O RAPORCIE

„Transport tracker” jest kwartaln? publikacj? KPMG International, w której eksperci KPMG podsumowuj? wyniki międzynarodowego sektora transportowego. W VII edycji raportu szczególny nacisk położono na obecny krajobraz geopolityczny i jego wpływ na globalizację.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718  613

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!