Analizy i badania

Sytuacja francuskich przedsiębiorstw stopniowo poprawia się

<p style="text-align: justify;"><strong>Francja wróciła na ścieżkę wzrostu, jednak wciąż jest on niepewny. Ekonomiści Coface prognozują 1,1 proc. wzrostu w 2015 r. i 1,4 proc. w 2016 r. Zmniejsza się liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw, choć w dalszym ciągu jest ich sporo. Przedsiębiorstwom sprzyjają niskie ceny ropy i korzystne działania fiskalne, umożliwiające powrót do dawnych marż. W 2016 r. przewiduje się dalsze inwestycje, choć należy spodziewać się, że będą one miały przebieg typowy dla fazy ożywienia koniunkturalnego.</strong></p>

>

Przedsiębiorstwa znowu zaczynaj? inwestować

Głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja gospodarstw domowych (1,5 proc. w 2015 r. i 1,3 proc. w 2016 r.), która nie osi?gnie jednak poziomu sprzed kryzysu (w latach 2003-2007 średnio 2,1 proc.). Inwestycje przedsiębiorstw s? na plusie, w przeciwieństwie do inwestycji publicznych i gospodarstw domowych (spadek o 0,5 proc. w III kwartale). Oznak? poprawy kondycji finansowej jest wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, trwaj?cy od drugiego kwartału. Jednocześnie spadek cen ropy w poł?czeniu z działaniami rz?du, takimi jak ulga podatkowa na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia („CICE”) oraz dodatkowe odpisy podatkowe z tytułu inwestycji przedsiębiorstw przyczyniły się do przywrócenia wzrostu marż przedsiębiorstw i ułatwiły im przeprowadzanie modernizacji. Pomimo sprzyjaj?cego otoczenia, firmy eksportowe odczuwaj? problemy zwi?zane ze wzrostem realnych kursów wymiany walut i ograniczon? dostępności? CICE.

W 2016 r. po raz pierwszy od 2012 r. inwestycje będ? miały korzystny wpływ na rozwój (1,5 proc.), ale tempo wzrostu pozostanie poniżej poziomu sprzed kryzysu (średnio 3,8 proc.). Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych (wynosz?cy 77,8 proc. na koniec października) pokazuje, że przedsiębiorstwom nadal nie grozi nadmierny popyt. Nakłady inwestycyjne s? zwi?zane głównie z modernizacj? zakładów wytwórczych. Wygaśnięcie środka w postaci „dodatkowych odpisów amortyzacyjnych dla zakładów produkcyjnych” w kwietniu 2016 r. wpłynie na ograniczenie nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w drugim półroczu 2016.

Mamy wzrost, choć wci?ż jest on niepewny. Na tym etapie konsumpcja nie wzrosła jeszcze na tyle, by zachęcać przedsiębiorstwa do ekspansji. Siedem lat po kryzysie wywołanym przez Lehman Brothers inwestycje będ? służyły głównie wymianie urz?dzeń wytwórczych. W obliczu tych niedomagań, przedsiębiorstwa musz? nadal pilnie śledzić trendy w makroekonomii i poszczególnych sektorach, żeby uprzedzać pojawiaj?ce się zagrożenia – zauważył Paul Chollet z Coface, prowadz?cy badania nad sektorami i niewypłacalności?.

Mniej niewypłacalnych firm drugi rok z rzędu

Na koniec października 2015 r. liczba niewypłacalnych przedsiębiorstw we Francji zmniejszyła się o 4,8 proc. w ujęciu rocznym i wyniosła 61  150. Niemniej jednak jest to nadal dużo w porównaniu ze średni? z lat 2000-2006 wynosz?c? 46 tys. Warto natomiast zauważyć, że całkowita liczba przedsiębiorstw wzrosła w latach 2005-2013 o 31 proc. Zatem stosunek liczby niewypłacalnych przedsiębiorstw do ogólnej liczby przedsiębiorstw pozostaje na stałym poziomie (1,41 proc. w 2013 r. w porównaniu z 1,42 proc. w 2005 r.). Powrót koniunktury potwierdza całkowity koszt niewypłacalności (będ?cy sum? zaległości wobec dostawców), który do końca października 2015 r. zmniejszył się w ujęciu rocznym o 20 proc. do 3,6 mld EUR, natomiast średnie obroty niewypłacalnych przedsiębiorstw zmniejszyły się o 3,2 proc. do 578 tys. EUR.

W dwóch z 14 sektorów, objętych badaniem, poziom ryzyka we Francji jest wyższy niż w Europie Zachodniej:

  • francuski sektor transportu oceniony przez Coface jako sektor „wysokiego ryzyka” (w Europie ryzyko oceniane jest jako „umiarkowane”) cierpi na skutek słabej konkurencyjności na tle rywali z Europy środkowej (drogowe przewozy towarowe).
  • sektor budowlany to jedyny sektor we Francji, który otrzymał ocenę „bardzo wysokie ryzyko” (w Europie – „wysokie ryzyko”). Obroty przedsiębiorstw z tego sektora spadaj? od 2012 r. i pomimo niewielkiej poprawy w 2015 r. aktywność branży pozostaje niewielka. Firmy budowlane dotkliwie odczuwaj? cięcia wydatków przez władze samorz?dowe, a rynek pracy pozostanie słaby i nadal będzie wywierał negatywny wpływ na popyt.

Pełna PANORAMA FRANCJI   w języku angielskim do pobrania TUTAJ

KONTAKT DLA MEDIÓW:

Anna A. GUZIK – T. +48 22 465 02 22, M. +48 509 467 531 –
E. anna.guzik@coface.com

  ***

Informacje o Coface

Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwi?zania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2014 r. Grupa, wspierana przez 4,406 swoich pracowników, osi?gnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1 441 mld EUR. Działaj?c w sposób pośredni lub bezpośredni w 99 krajach, zabezpiecza transakcje 40 tys. spółek z ponad 200 krajów. We Francji Coface zarz?dza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B. Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl

Spółka Coface SA jest notowana w indeksie Euronext Paris – Compartment A na giełdzie papierów wartościowych w Paryżu pod numerem ISIN: FR0010667147 / Skrót: COFA

  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!