Analizy i badania

Systemy podatkowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej są stabilne – doroczny raport podatkowy Mazars

<p style="text-align: justify;"><strong>Mazars już po raz czwarty opublikował coroczny raport podatkowy, zawierający praktyczne opracowanie najważniejszych elementów obecnych systemów podatkowych państw Europy Środkowo-Wschodniej. </strong><strong>Wynika z niego między innymi, że konkurencja podatkowa między różnymi krajami regionu wkroczyła w nową fazę, która polega na ściślejszej współpracy państw w celu przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym.</strong><strong></strong></p>

>

Eksperci podatkowi Mazars z poszczególnych państw omawiaj? najważniejsze nowe rozwi?zania prawne oraz trendy regulacyjne polityk podatkowych poszczególnych państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Cele publikacji raportu podatkowego pozostaj? niezmienne. Mazars, jako wiod?ca firma na rynku specjalizuj?ca się w audycie, doradztwie podatkowym i outsourcingu, pragnie dostarczyć przedsiębiorcom zainteresowanym inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej konkretnych, praktycznych informacji na temat podatków, co umożliwi porównanie czynników konkurencyjności w poszczególnych państwach.– komentuje Kinga Baran, doradca podatkowy, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego w warszawskim biurze Mazars.

Tegoroczny raport wskazuje, że regionalne systemy podatkowe były zasadniczo stabilne w minionym okresie. W zwi?zku z tym nie było konieczności wprowadzania dalszych zmian strukturalnych, aby rozwi?zać kwestię deficytu po kryzysie finansowym, a każdy kraj rozwija się stosuj?c własn? strategię.” – dodaje Kinga Baran.

Tym niemniej, w praktycznie wszystkich państwach trwa dostosowywanie systemów podatkowych prowadzone na różnych poziomach intensywności. We wcześniejszych latach prym w innowacyjnych rozwi?zaniach podatkowych zwi?zanych z kryzysem finansowym wiodły Węgry, które jednak na 2016 r. nie wprowadziły nowych rozwi?zań równie istotnych, co wcześniejsze. Inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej naśladuj? niektóre rozwi?zania węgierskie. Przykładem może być obowi?zuj?cy w Polsce od 2016 r. podatek bankowy, który został nałożony na banki, SKOK-i, firmy ubezpieczeniowe oraz   

pożyczkowe i jest naliczany od sumy aktywów. Polski podatek bankowy jest podobny do podatku wyrównawczego nałożonego na instytucje sektora finansowego na Węgrzech.

Zamiast wprowadzania gruntownych reform podatkowych, nie tylko na poziomie regionalnym, ale także we wszystkich krajach UE i OECD, w ostatnich latach skupiono się na dwóch obszarach. Po pierwsze, coraz więcej państw uznało za ważne skoncentrowanie się na transakcjach transgranicznych. Przepisy dotycz?ce cen transferowych pojawiły się w systemach podatkowych prawie wszystkich państw w regionie. W ostatnich latach niemalże wszystkie z nich (z wyj?tkiem kilku krajów byłej Jugosławii) wprowadziły do swoich przepisów podatkowych obowi?zki zwi?zane z cenami transferowymi. Państwa, które nie pod?ż? za ich przykładem, musz? liczyć się z sytuacj?, w której dochód zostanie odprowadzony z kraju nie podlegaj?c opodatkowaniu. Obowi?zki w zakresie cen transferowych s? stosunkowo nowe w Rosji (2012), w Serbii, na Ukrainie i na Łotwie (2013), w Albanii (2014) i w Chorwacji (2016). Istotne zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzaj?ce pod niektórymi względami bardziej restrykcyjne regulacje i zwiększaj?ce zakres obowi?zków niektórych podatników wprowadziła Polska. Przy czym zmiany te zaczn? obowi?zywać w większości od 2017 r.

Ceny transferowe s? obszarem regulowanym międzynarodowo, co tłumaczy wspólne działania ze stron organów podatkowych w różnych krajach. Wskazuj? na to również starania OECD dotycz?ce programu Base Erosion Profit Shifting, w skrócie BEPS (Erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków), którego celem jest zwalczanie erozji podstawy opodatkowania, a jednym ze środków do osi?gniecia tego celu s? właśnie ceny transferowe. Niemniej jednak istniej? duże różnice między poszczególnymi krajami, np. w kwestii definicji podmiotów powi?zanych (w szczególności określania progów kapitałowych) oraz, co istotne, tego, z jakiego rodzaju konsekwencjami musz? się liczyć podatnicy niedopełniaj?cy swoich obowi?zków w zakresie cen transferowych. Przykładowo, w Czechach nie ma kar za brak dokumentacji dotycz?cej cen transferowych, a firmy powi?zane musz? jedynie zmierzyć się z konsekwencjami korygowania podstawy opodatkowania. Z kolei Chorwacja ostatnio zaostrzyła swoje przepisy, choć do niedawna dokumentacja cen transferowych nie była tam obowi?zkowa. W Polsce członkowie zarz?du s? zobowi?zani do przestrzegania przepisów dotycz?cych cen transferowych. W przypadku ich nieprzestrzegania, poza konsekwencjami dla spółki, możliwe jest także poci?gnięcie członków zarz?du do odpowiedzialności karnej skarbowej.

Drugim ważnym obszarem, na którym skupiaj? się działania państw Europy Środkowo-Wschodniej, jest przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT. W tym obszarze najważniejsz? inicjatyw? jest systematyczne poszerzanie przez poszczególne państwa zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obci?żenia w podatku VAT. Wśród działań w obszarze przeciwdziałania wyłudzeniom VAT warto wymienić również wprowadzony w 2015 r. na Ukrainie na okres próbny system rejestracji faktur, który obecnie jest  

istotnym elementem tamtejszych regulacji dotycz?cych VAT. Według analizy przeprowadzonej przez Mazars, efekt przeprowadzanych przez poszczególne państwa działań w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom w VAT będzie można zmierzyć dopiero w kontekście długoterminowym. Nie należy jednak zapomnieć, że znacz?co zwiększ? one także już nieproporcjonalnie wysokie koszty administracyjne, a przez to także koszty prowadzenia biznesu.

Podsumowuj?c można stwierdzić, że konkurencja podatkowa między różnymi krajami regionu wkroczyła w now? fazę. Wcześniej państwa Europy Środkowo-Wschodniej konkurowały, by zapewnić najbardziej przyjazne otoczenie podatkowe. Teraz próbuj? współpracować, aby utrzymać oszustwa podatkowe na najniższym możliwym poziomie i zachować przychody podatkowe, ponieważ jest to w długiej perspektywie kluczowe dla obniżenia obci?żeń podatkowych i w ten sposób poprawy otoczenia inwestycyjnego.

Więcej informacji:

Renata Stefanowska
Manager Działu Komunikacji i Marketingu
Mazars,ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200;+48 605 36 71 35
e-mail: r.stefanowska(@)mazars.pl

Szczegółowe informacje dostępne na:
www.mazars.pl

***

Mazars jest międzynarodow?, zintegrowan? i niezależn? organizacj? specjalizuj?c? się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Na dzień 1 stycznia 2016 roku Mazars działa w 77 krajach, które tworz? zintegrowan? sieć biur i Korzysta z fachowej wiedzy 17 000 specjalistów.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!