Analizy i badania

Święta minęły, produkcja przyspieszyła

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 2,8% r/r wobec wzrostu o 2,3% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (3,5%) i konsensusu rynkowego (4,1%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 0,9% m/m (wzrost o 5,3% r/r), co wskazuje na lekki wzrost aktywności w polskim przemyśle.</p>

>

Czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy kwietniem a majem było ust?pienie efektu statystycznego zwi?zanego z przesunięciem terminu świ?t Wielkiejnocy (widocznego szczególnie w przypadku produkcji w dziale "artykuły spożywcze”). Efekt ten znacz?co podbił produkcję w marcu i obniżył jej dynamikę w kwietniu, a w maju po jego ust?pieniu nast?pił powrót na woln? od zaburzeń statystycznych trajektorię tempa wzrostu produkcji. Dodatkowo ze względu na oddziaływanie efektu niskiej bazy sprzed roku, roczna dynamika produkcji w kategorii "górnictwo i kopalnictwo” silnie wzrosła do 13,0% w maju wobec 4,3% w kwietniu, co oddziaływało w kierunku zwiększenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej o ok. 0,3 pkt. proc.

Przyspieszenie produkcji było natomiast ograniczane przez pogorszenie koniunktury w niemieckim przetwórstwie przemysłowym (wg majowych badań PMI). Znalazło ono odzwierciedlenie w spadku dynamiki produkcji sprzedanej w branżach z istotnym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów  i materiałów, m.in. w działach: "urz?dzenia elektryczne” (wzrost o 8,6% r/r wobec 13,2% w kwietniu) oraz "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (spadek o 12,3% wobec wzrostu o 4,9% w kwietniu).

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!